Home page
Send mail
Forward
Back


       Abunə


BİZİM LAYİHƏLƏR

İNFORMASİYA BURAHIŞLARI

İnformasiya vərəqləri - gender nəzəriyyələrini, ictimai həyatın müxtəlif sahələrində gender münasibətlərinin müzakirə problemlərini işıqlandıran xüsusi buraxılışlardır (çap analoqu bölgələrdə yayılmışdır). Nəşrlərdə tədqiqatçılar haqda məlumatı AGİM -in məsləhətçiləri hazırlamışlar.
TƏDQİQATLAR

Bölmədə 1998-ci ildən indiki dövrə kimi Azərbaycan müəllifləri tərəfindən keçirilmiş gender tədqiqatları təqdim edilmişdir.
QAYNAR XƏTT

Təqdim edilmiş ünvanlardan hüquqi, psixoloji və tibbi yardım almaq olar.

YARDIM FORMALARI

Böhran mərkəzi:
t: 4943376
wcc@online.az


Hüquqi məsləhət, psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri.

MHAIDS Azerbaijan:
t: 5106614 mhaids@initiative.az


psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri

Elmi-tədqiqat Mərkəzi "AREAT"
t: 438 15 77:

areat@azeronline.com

nikah qeydiyyatı zamanı ailədə iqtisadi zorakılığın qarşısını alan tədbirlər kimi, nikah müqaviləsinin bağlanmasının mümkünlüyünə dair məsləhətlər

LTD "Law and Order"
t: (050) 341 06 60
law_order@gender-az.org


hüquqi məsləhət, məhkəmə iddialarının tərtibi, məhkəməyə qədər sənədlərin hazırlanması, ictimai müdafiəçi (ittihamçı) sifətində məhkəmə iclaslarında iştirak

"Təmiz dünya" vətəndaş hüquqları uğrunda sosial birlik
t: 497 10 58


Trafik qurbanlarına dəstək və trafik qurbanlarına sığınacağın verilməsi. Sığınacağın yeri ciddi surətdə məxfidir, onun yerini ancaq işçilər bilir. Qurbanlar və sığınacaq haqda informasiya gizli saxlanılır. Qurban, oraya düşəndən rəsmi hakimiyyətin icazəsinə kimi daima sığınacağın ərazisində yaşayır. Verilmiş informasiya KİV-lərdə dərc edilmir.
SƏS VERMƏ

“Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqda” Qanunla tanışsınızmı?
Bəli
Yox

  


UŞAQLARIN İNTERNET TƏHLÜKƏSİZLİYİ TƏMİN EDİLMİR


Bu­na gö­rə də on­lar klub­lar­da ero­ti­ka, qəd­dar­lı­ğı əks et­di­rən oyun­la­ra ma­raq gös­tə­rir­lər

   

Ötən gün "Uşaq­la­rın in­ter­net­də təh­lü­kə­siz­li­yi, re­al və­ziy­yət və pers­pek­tiv­lər" möv­zu­sun­da "də­yir­mi ma­sa" ke­çi­ri­lib . Bey­nəl­xalq Mət­bu­at Mər­kə­zin­də təş­kil olu­nan təd­bir­də Azər­bay­can İn­ter­net Fo­ru­mu­nun pre­zi­den­ti Os­man Gün­düz bil­di­rib ki, bir ne­çə il əv­vəl öl­kə­də komp­yu­ter­dən, mo­bil te­le­fon­dan, in­ter­net­dən küt­lə­vi şə­kil­də is­ti­fa­də et­mir­di­lər.

Onun bil­dir­di­yi­nə gö­rə, ar­tıq Azər­bay­can­da bu is­ti­fa­də­çi­lə­rin sa­yı dur­ma­dan art­maq­da­dır: "Bu mə­na­da uşaq­la­rın in­ter­net­dən is­ti­fa­də et­mə­sin­də in­di bir sı­ra prob­lem­lər or­ta­ya çı­xır. Çün­ki bu gün in­ter­net­dən is­ti­fa­də edən uşaq, baş­qa uşaq­lar­dan fərq­li ola­raq ye­ni bir va­si­tə əl­də edir. İn­ter­net­də bi­lik­lə, in­for­ma­si­ya ilə bağ­lı xe­yir­li tə­rəf­lər ol­maq­la ya­na­şı, onun uşaq­lar üçün zi­yan­lı tə­rəf­lə­ri də var. Bu zi­yan­lı mə­sə­lə­lər sı­ra­sı­na por­noq­ra­fi­ya, ter­ro­rizm, mil­li, di­ni ay­rı-seç­ki­li­yi təb­liğ edən in­for­ma­si­ya­la­rı və baş­qa­la­rı­nı da­xil et­mək olar. Ey­ni za­man­da spe­si­fik uşaq­lar üçün if­rat də­rə­cə­də zə­rər­li ola bi­lən, ar­zu olun­ma­yan in­for­ma­si­ya­la­ra isə qəd­dar­lı­ğı təb­liğ edən oyun­lar aid­dir. Bu tip oyun­lar in­ter­net­də, həm­çi­nin in­ter­net-klub­lar­da yer al­maq­da­dır. Azər­bay­can­da uşaq­la­rın təh­lü­kə­siz­li­yi ilə bağ­lı za­man-za­man həm hö­ku­mət, həm də özəl qu­rum­lar tə­rə­fin­dən ad­dım­lar atı­lıb. Am­ma mən he­sab edi­rəm ki, bu mə­sə­lə­də bir sis­tem­siz­lik var və hər kəs öz tə­rə­fin­dən nə­lə­ri­sə edir. Bü­tün dün­ya­da uşaq­la­rın in­ter­net­də təh­lü­kə­siz­li­yi mə­sə­lə­si qlo­bal mə­sə­lə ki­mi qə­bul edi­lir. Bu­na gö­rə də bu prob­le­min həl­li­ni bir qu­ru­mun üzə­rin­də qoy­maq ol­maz".

O.Gün­düz uşaq­la­rın in­ter­net­də təh­lü­kə­siz­li­yi ilə bağ­lı dün­ya təc­rü­bə­sin­dən is­ti­fa­də edə­rək təş­ki­la­ti, tex­no­lo­ji, tən­zim­lə­yi­ci və me­to­di­ki in­for­ma­si­ya tə­mi­na­tı ya­ra­dıl­ma­sı is­ti­qa­mət­də işin apa­rıl­ma­sı­nın va­cib­li­yi­ni vur­ğu­la­yıb. Onun fik­rin­cə, or­ta mək­təb­lər­də in­ter­net­lə bağ­lı mə­sul şəxs ol­ma­lı­dır: "Çün­ki bu və­zi­fə­ni hə­ya­ta ke­çi­rən şəxs uşaq­la­ra nə­za­rət et­mə­li­dir. Bu­ra əla­və ola­raq, uşaq­la­ra heç bir məh­du­diy­yət qo­yul­ma­dan in­ter­net­də hə­rə­kət­lə­ri­ni iz­lə­yən proq­ram­lar­dan is­ti­fa­də et­mək müm­kün­dür. Bu mə­sə­lə­nin cid­di­li­yi­ni nə­zə­rə ala­raq Fo­rum mü­əl­lim, va­li­deyn, uşaq­la­rın in­ter­net təh­lü­kə­siz­li­yi ilə bağ­lı me­to­di­ki və­sa­it nəşr et­di­rib or­ta mək­təb­lər­də ve­rə­cək­dir".

"İn­tel" şir­kə­ti­nin nü­ma­yən­də­si Emin Axun­dov isə qeyd edib ki, filt­ra­si­ya­dan is­ti­fa­də et­mək­lə hər han­sı mən­fi in­ter­net re­surs­la­rı­nın qar­şı­sı­nı al­maq çə­tin­dir. Onun söz­lə­ri­nə gö­rə, hər gün əl­də olan mü­əy­yən bir si­ya­hı də­yi­şi­lir və ye­ni sayt­lar mey­da­na gə­lir: "He­sab edi­rəm ki, Azər­bay­can şə­rai­ti üçün uşaq­la­rın tə­lü­kə­siz­li­yi­ni tə­min et­mək məq­sə­di­lə in­zi­ba­ti iş­lə­rin hə­ya­ta ke­çi­ril­mə­si da­ha yax­şı olar­dı". E.Axun­dov dü­şü­nür ki, va­li­deyn­lə­rin mə­lu­mat­lan­dı­rıl­ma­sı da bu mə­sə­lə­də va­cib rol oy­na­ya bi­lər.

Təd­bir­də həm­çi­nin Təh­sil Na­zir­li­yi, DİN, Om­buds­man Apa­ra­tı və bir ne­çə or­ta mək­təb­dən nü­ma­yən­də­lər öz fi­kir­lə­ri­ni səs­lən­di­rib­lər.

 

Anar

 

http://www.sherg.az/2008/05/03/get=4900

SAYTIN XƏBƏRLƏRİ

"Gender və din"/"Məqalələr" bölməsində Elşad Mirinin kitabları təqdim edilmişdir:
- İslam dini zorakılığı qadağan edir
- İslamda qadın-kişi bərabərliyi
- İslamda qadının ictimai həyatdakı rolu
- İslamda ailə həyatı
VİRTUAL MUZEY

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların ictimai fəallığının gözəl nümunələri mövcuddur. Azərbaycanda qadın fəallığı, öz yolunu maarifçilik və xeyriyyəçilik ideyalarının yayılmasından başlayaraq, əlbəttə, hər bir ölkədə mədəni, dini, milli ənənələrlə formalaşdırılan spesifik cizgilərinə malik idi. Toplanmış informasiya, şübhəsiz, qadın və gender problemləri sahəsində işləyən müəllimlər, tarixçilər və tədqiqatçılar üçün yardımçı material olacaq. Onlar bu nadir sənədlərdən tarixi istinadlar, vizual və şifahi şəhadət şəklində istifadə etmək imkanı əldə edəcəklər.
AVROPA QADIN TEZAURUSU

Avropa Qadın Tezaurusu - məlumatlar bankında, İnternetdə, qadın kitabxanalarında, sənəd mərkəzlərində və arxivlərdə "qadın" informasiyasının təyin edilməsi və axtarışı üçün professional vasitədir. Tezaurusda 2087 termin var. Tezaurusun Azərbaycan versiyasına bizim cəmiyyətin sosial-siyasi reallıqlarını, milli mədəniyyətimizi və islam mədəniyyətini əks etdirən 589 terminlər daxil edilmişdir.
GENDER DİREKTORİYASI

Gender direktoriyası - qadın və gender məsələlərinə cəlb edilmiş bütün milli strukturlar üzrə verilənlər bankıdır: dövlət strukturları, milli parlament, biznes sektoru, KİV-lər, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpuslar, hüquq müdafiəçiləri, yazıçılar, şairlər, rəssamlar və s. Diqqət: direktoriya linklər vasitəsilə qadın QHT-lərin verilənlər bazası, gender layihələrini yerinə yetirən QHT-lərin verilənlər bankı, gender fənləri üzrə tədqiqatçıların və müəllimlərin verilənlər bankı ilə əlaqədardır.
AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ PROBLEMLƏRI ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin təşəbbüsü ilə 2006-cı il fevralın 6-da Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Dövlət Komitəsinin sədri Bakı Dövlət Universitetinin professoru, siyasət elmləri doktoru Hicran Hüseynovadır.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR MİLLİ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair milli sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazasına rəsmi surətdə qeydə alınmış və qeydə alınmamış təşkilatlar, qadın qrupları daxildir. Diqqət: ölkədə dəqiq profilli QHT-lər yoxdur, ona görə də informasiyanın dolğunluğu üçün axtarışı bir neçə açar sözlər üzrə aparmaq tövsiyə olunur.
GENDER LAYİHƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazası 1998-2007-ci illər üzrə gender problemlərinə dair beynəlxalq və milli layihələr haqda informasiya təqdim edir. Axtarış həm tematik açar sözlər, həm də QHT-lərin adı üzrə həyata keçirilir.


Human Rights in the XXI Century - Azerbaijan
Regional Initiative of Women's Groups for Promoting ICT as a Strategic Tool for Social Transformation
     Sayt «Açıq Cəmiyyət» İnstitutu - Yardım Fondu tərəfindən hazırlanıb