Home page
Send mail
Forward
Back


       Abunə


BİZİM LAYİHƏLƏR

İNFORMASİYA BURAHIŞLARI

İnformasiya vərəqləri - gender nəzəriyyələrini, ictimai həyatın müxtəlif sahələrində gender münasibətlərinin müzakirə problemlərini işıqlandıran xüsusi buraxılışlardır (çap analoqu bölgələrdə yayılmışdır). Nəşrlərdə tədqiqatçılar haqda məlumatı AGİM -in məsləhətçiləri hazırlamışlar.
TƏDQİQATLAR

Bölmədə 1998-ci ildən indiki dövrə kimi Azərbaycan müəllifləri tərəfindən keçirilmiş gender tədqiqatları təqdim edilmişdir.
QAYNAR XƏTT

Təqdim edilmiş ünvanlardan hüquqi, psixoloji və tibbi yardım almaq olar.

YARDIM FORMALARI

Böhran mərkəzi:
t: 4943376
wcc@online.az


Hüquqi məsləhət, psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri.

MHAIDS Azerbaijan:
t: 5106614 mhaids@initiative.az


psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri

Elmi-tədqiqat Mərkəzi "AREAT"
t: 438 15 77:

areat@azeronline.com

nikah qeydiyyatı zamanı ailədə iqtisadi zorakılığın qarşısını alan tədbirlər kimi, nikah müqaviləsinin bağlanmasının mümkünlüyünə dair məsləhətlər

LTD "Law and Order"
t: (050) 341 06 60
law_order@gender-az.org


hüquqi məsləhət, məhkəmə iddialarının tərtibi, məhkəməyə qədər sənədlərin hazırlanması, ictimai müdafiəçi (ittihamçı) sifətində məhkəmə iclaslarında iştirak

"Təmiz dünya" vətəndaş hüquqları uğrunda sosial birlik
t: 497 10 58


Trafik qurbanlarına dəstək və trafik qurbanlarına sığınacağın verilməsi. Sığınacağın yeri ciddi surətdə məxfidir, onun yerini ancaq işçilər bilir. Qurbanlar və sığınacaq haqda informasiya gizli saxlanılır. Qurban, oraya düşəndən rəsmi hakimiyyətin icazəsinə kimi daima sığınacağın ərazisində yaşayır. Verilmiş informasiya KİV-lərdə dərc edilmir.
SƏS VERMƏ

“Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqda” Qanunla tanışsınızmı?
Bəli
Yox

  


QADIN JURNALİSTLƏR ÇOX İŞLƏYİB AZ QAZANIRLAR


Ge­cə növ­bə­sin­də ça­lı­şa bil­mə­dik­lə­ri üçün və­zi­fə­də on­lar irə­li çə­kil­mir­lər

 

Dü­nən Bey­nəl­xalq Mət­bu­at Mər­kə­zin­də "Wo­man's Me­dia Watch" Azər­bay­can Qa­dın Jur­na­list­lər Bir­li­yi 3 May Mət­bu­at Azad­lı­ğı Gü­nü mü­na­si­bə­ti ilə mü­ka­fat­la­rın təq­di­ma­tı­nı ke­çir­di. Bir­li­yin səd­ri Se­vinc Mu­ra­do­va bil­dir­di ki, mət­bu­at azad­lı­ğı adi və­tən­daş­la­rın öl­kə­də baş ve­rən­lər ba­rə­sin­də mə­lu­mat əl­də et­mək hü­qu­qu­dur.

Ey­ni­lə də və­tən­daş­la­rın hə­ya­tı­na tə­sir edən pro­ses­lər­də in­san­la­rın iş­ti­rak et­mə­si­dir. Azər­bay­can­da ümu­mi bir jur­na­list ko­dek­si­nin möv­cud ol­du­ğu­nu vur­ğu­la­yan Mu­ra­do­va öl­kə­də fəa­liy­yət gös­tə­rən hər bir re­dak­si­ya­nın özü­nün jur­na­list prin­sip­lə­ri­ni qo­ru­yan əx­laq ko­dek­si­ni ya­rat­ma­ğa ça­ğır­dı: "ANS te­le­ka­na­lı hə­lə 1995-ci il­də be­lə bir ko­deks ya­ra­dıb və ob­yek­tiv, əda­lət­li və qə­rəz­siz ol­ma­ğı öz jur­na­list­lə­rin­dən tə­ləb edib, elə­cə də ic­ti­ma­iy­yət qar­şı­sın­da öh­də­lik ki­mi üzə­ri­nə gö­tü­rüb".

O qeyd et­di ki, öl­kə­də qa­dın jur­na­list­lə­ri bö­yük irə­li­lə­yiş­lər əl­də edib­lər. Ha­zır­da qa­dın­la­rın tək­cə mə­də­niy­yət­dən de­yil, elə­cə də qay­nar nöq­tə­lər­dən, si­ya­sət­dən, par­la­ment­dən re­por­taj­lar ha­zır­la­dıq­la­rı­nı vur­ğu­la­yan Mu­ra­do­va­nın söz­lə­ri­nə gö­rə, zə­rif cin­sin nü­ma­yən­də­lə­ri sə­hiy­yə, təh­sil, so­si­al mü­hit ki­mi mə­sə­lə­lə­ri gün­də­mə gə­ti­rir­lər: "Bu­nun­la be­lə mik­ro­fo­nun ar­xa­sın­da qə­rar ve­rən və­zi­fə­lər­də qan­dın­lar tək-tük hal­da­dır. Ye­ri gəl­miş­kən de­yim ki, bir­li­yi­mi­zin 150 qa­dın jur­na­lis­ti ara­sın­da apar­dı­ğı rəy sor­ğu­su bir sı­ra prob­lem­lə­ri üzə çı­xa­rıb. On­lar çox iş­lə­yib az qa­zan­dıq­la­rı­nı, ge­cə növ­bə­sin­də ça­lı­şa bil­mə­dik­lə­ri üçün və­zi­fə­də irə­li çə­kil­mə­dik­lə­ri­ni bil­di­rib­lər". Son­ra mü­ka­fat­çı­lar­dan da­nı­şan Mu­ra­do­va­nın söz­lə­ri­nə gö­rə, qa­lib­lər Azər­bay­can mət­bua­tın­da mü­hüm iş­lər gör­müş şəxs­lər­dir.

"Bu 1 il ər­zin­də həbs­də olan 5 jur­na­list əfv olu­nub, 3 jur­na­list mət­bu­at­la əla­qə­si ol­ma­yan mə­sə­lə üz­rə həbs edi­lib. Mət­bu­at azad­lı­ğı in­for­ma­si­ya azad­lı­ğı­dır, de­zin­for­mas­ya azad­lı­ğı de­yil. Jur­na­list da­xi­li əmək ko­dek­si­nə ria­yət et­mə­li­dir". Son­ra qa­lib­lər təl­tif olun­du. Mü­ka­fat­çı­lar "Zer­ka­lo" qə­ze­ti­nin əmək­da­şı Ra­uf Mir­qə­di­rov, "Exo" qə­ze­ti­nin əmək­da­şı Dil­bər Axund­za­də və "Azad­lıq" ra­dio­su­nun kol­lek­ti­vi he­sab olun­du.

    

Sey­mur Qa­sım­bəy­li

 

http://www.sherg.az/2008/05/03/get=4873

SAYTIN XƏBƏRLƏRİ

"Gender və din"/"Məqalələr" bölməsində Elşad Mirinin kitabları təqdim edilmişdir:
- İslam dini zorakılığı qadağan edir
- İslamda qadın-kişi bərabərliyi
- İslamda qadının ictimai həyatdakı rolu
- İslamda ailə həyatı
VİRTUAL MUZEY

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların ictimai fəallığının gözəl nümunələri mövcuddur. Azərbaycanda qadın fəallığı, öz yolunu maarifçilik və xeyriyyəçilik ideyalarının yayılmasından başlayaraq, əlbəttə, hər bir ölkədə mədəni, dini, milli ənənələrlə formalaşdırılan spesifik cizgilərinə malik idi. Toplanmış informasiya, şübhəsiz, qadın və gender problemləri sahəsində işləyən müəllimlər, tarixçilər və tədqiqatçılar üçün yardımçı material olacaq. Onlar bu nadir sənədlərdən tarixi istinadlar, vizual və şifahi şəhadət şəklində istifadə etmək imkanı əldə edəcəklər.
AVROPA QADIN TEZAURUSU

Avropa Qadın Tezaurusu - məlumatlar bankında, İnternetdə, qadın kitabxanalarında, sənəd mərkəzlərində və arxivlərdə "qadın" informasiyasının təyin edilməsi və axtarışı üçün professional vasitədir. Tezaurusda 2087 termin var. Tezaurusun Azərbaycan versiyasına bizim cəmiyyətin sosial-siyasi reallıqlarını, milli mədəniyyətimizi və islam mədəniyyətini əks etdirən 589 terminlər daxil edilmişdir.
GENDER DİREKTORİYASI

Gender direktoriyası - qadın və gender məsələlərinə cəlb edilmiş bütün milli strukturlar üzrə verilənlər bankıdır: dövlət strukturları, milli parlament, biznes sektoru, KİV-lər, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpuslar, hüquq müdafiəçiləri, yazıçılar, şairlər, rəssamlar və s. Diqqət: direktoriya linklər vasitəsilə qadın QHT-lərin verilənlər bazası, gender layihələrini yerinə yetirən QHT-lərin verilənlər bankı, gender fənləri üzrə tədqiqatçıların və müəllimlərin verilənlər bankı ilə əlaqədardır.
AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ PROBLEMLƏRI ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin təşəbbüsü ilə 2006-cı il fevralın 6-da Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Dövlət Komitəsinin sədri Bakı Dövlət Universitetinin professoru, siyasət elmləri doktoru Hicran Hüseynovadır.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR MİLLİ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair milli sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazasına rəsmi surətdə qeydə alınmış və qeydə alınmamış təşkilatlar, qadın qrupları daxildir. Diqqət: ölkədə dəqiq profilli QHT-lər yoxdur, ona görə də informasiyanın dolğunluğu üçün axtarışı bir neçə açar sözlər üzrə aparmaq tövsiyə olunur.
GENDER LAYİHƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazası 1998-2007-ci illər üzrə gender problemlərinə dair beynəlxalq və milli layihələr haqda informasiya təqdim edir. Axtarış həm tematik açar sözlər, həm də QHT-lərin adı üzrə həyata keçirilir.


Human Rights in the XXI Century - Azerbaijan
Regional Initiative of Women's Groups for Promoting ICT as a Strategic Tool for Social Transformation
     Sayt «Açıq Cəmiyyət» İnstitutu - Yardım Fondu tərəfindən hazırlanıb