Home page
Send mail
Forward
Back


       Abunə


BİZİM LAYİHƏLƏR

İNFORMASİYA BURAHIŞLARI

İnformasiya vərəqləri - gender nəzəriyyələrini, ictimai həyatın müxtəlif sahələrində gender münasibətlərinin müzakirə problemlərini işıqlandıran xüsusi buraxılışlardır (çap analoqu bölgələrdə yayılmışdır). Nəşrlərdə tədqiqatçılar haqda məlumatı AGİM -in məsləhətçiləri hazırlamışlar.
TƏDQİQATLAR

Bölmədə 1998-ci ildən indiki dövrə kimi Azərbaycan müəllifləri tərəfindən keçirilmiş gender tədqiqatları təqdim edilmişdir.
QAYNAR XƏTT

Təqdim edilmiş ünvanlardan hüquqi, psixoloji və tibbi yardım almaq olar.

YARDIM FORMALARI

Böhran mərkəzi:
t: 4943376
wcc@online.az


Hüquqi məsləhət, psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri.

MHAIDS Azerbaijan:
t: 5106614 mhaids@initiative.az


psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri

Elmi-tədqiqat Mərkəzi "AREAT"
t: 438 15 77:

areat@azeronline.com

nikah qeydiyyatı zamanı ailədə iqtisadi zorakılığın qarşısını alan tədbirlər kimi, nikah müqaviləsinin bağlanmasının mümkünlüyünə dair məsləhətlər

LTD "Law and Order"
t: (050) 341 06 60
law_order@gender-az.org


hüquqi məsləhət, məhkəmə iddialarının tərtibi, məhkəməyə qədər sənədlərin hazırlanması, ictimai müdafiəçi (ittihamçı) sifətində məhkəmə iclaslarında iştirak

"Təmiz dünya" vətəndaş hüquqları uğrunda sosial birlik
t: 497 10 58


Trafik qurbanlarına dəstək və trafik qurbanlarına sığınacağın verilməsi. Sığınacağın yeri ciddi surətdə məxfidir, onun yerini ancaq işçilər bilir. Qurbanlar və sığınacaq haqda informasiya gizli saxlanılır. Qurban, oraya düşəndən rəsmi hakimiyyətin icazəsinə kimi daima sığınacağın ərazisində yaşayır. Verilmiş informasiya KİV-lərdə dərc edilmir.
SƏS VERMƏ

“Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqda” Qanunla tanışsınızmı?
Bəli
Yox

  


F


Faiz məzənnəsi
faizlə ifadə olunmuş və bir il üçün hesablanmış məzənnə.

Fəaliyyətin dəyəri
geniş mənada fəaliyyətin yerinə yetirilməsi üçün maddi, enerji və ya struktur-informasiya vasitələrinin sərfi.

Fərdi hesab
fiziki şəxs tərəfindən cari hesab kimi işlədilən, xüsusi faiz və pul götürmə şərtlərinə malik bank hesabı.

Filial; tərəmə müəssisə
adətən dövriyyədə olan səhmlərin tam və ya böyük bir hissəsinin üzərində sahibkarlıq hüququ vasitəsilə, bir şirkətə digər şirkət tərəfindən nəzarət edilməsi.

Firma (ital. firma=imza)
1) hüquqi şəxs statusuna malik və qarşısında kommersiya məqsədləri qoyan sənaye və ya ticarət müəssisəsi;
2) əlaqədar müəssisələrin istehsalat birliyi (məs: ticarət firması);
3) məcazi mənada: zahiri görkəm, nəyin isə gizlədilməsi.

Firma-riyeltor (firma+riyeltor)
daşınmaz əmlakın alqı-satqısı ilə məşğul olan firma.

Fond bazarının iflası
fond qiymətlərinin qəflətən aşağı düşməsi. Bu cür iflasa iqtisadi artımın birdən-birə kəskin şəkildə azalması və ya bazarın, möhtəkirlik səbəbindən qiymətlərin həddindən artıq qalxması nəticəsində, texniki cəhətdən hazır olmaması səbəb ola bilər. Bu cür ciddi fond bazarı iflasları 13 may 1927-ci ildə Almaniyada, 29 oktyabr 1929-cu il və 19 oktyabr 1987-ci ildə Nyu-Yorkda baş vermişdir. Nyu-York birjasındakı sonuncu iflas əvvəlkilərə nisbətən daha zəif olmuşdur.

Fond birjası bankı
fond birjasında qiymətli kağızlar ticarət edən bank. "A la criee" ("uca səslə") fond birjasında rinq bankı termin işlədilir ki, bu da rinqdə ticarət etmək səlahiyyəti olan banklara aid edilir.

Fond birjası tapşırığı
müştərinin banka və ya birja brokerinə öz adından fond birjasında qiymətli kağızlar alqı-satqısı ilə məşğul olmaq üçün verdiyi tapşırıq.

Fondun ayrıca götürülmüş ölkədə investisiyası
İsvecrə Səhmləri üzrə İnvestisiya Fondu (FONSA) kimi investisiya fondlarının öz aktivlərini yalnız müəyyən bir ölkənin səhmlərinə investisiya etməsi.

Fondun ayrıca götürülmüş sənaye sahəsinə investisiyası
ROMETAC - İNVEST, xammal və energetika birjalarında beynəlxalq investisiya ilə məşğul olan İntraq Fondu kimi investisiya fondlarının öz aktivlərini yalnız bir sənaye sahəsinin və ya sənaye sahəsi qrupunun səhmlərini almaqla investisiya etməsi.

Françayzinq
1) şirkət tərəfindən onun markasından istifadə etməklə malların (xidmətlərin) istehsalı və ya satışı üçün başqa bir şirkətə lisenziya verilməsi;
2) françayzer (lisenziya verən) tərəfindən avadanlıq və ya malların istehsal və təchizatı təmin edilməklə mal və xidmətlərin hazırlanması və bazara çıxarılmasına lisenziya verilməsi sistemi. Bu zaman lisenziya alan şəxs mal və ya xidmət üçün ilkin ödənişi və ya royalti ödəyir. Lisenziyalar çox zaman müəyyən ərazi üçün və müəyyən zaman müddətinə verilir. Lisenziya alan şəxsin öz hesabına iş görməsinə baxmayaraq, françayzer adətən, müəyyən idarəetmə funksiyalarını yerinə yetirir, habelə spesifik investisiya və əməliyyat xərclərini öz üzərinə götürür.
SAYTIN XƏBƏRLƏRİ

"Gender və din"/"Məqalələr" bölməsində Elşad Mirinin kitabları təqdim edilmişdir:
- İslam dini zorakılığı qadağan edir
- İslamda qadın-kişi bərabərliyi
- İslamda qadının ictimai həyatdakı rolu
- İslamda ailə həyatı
VİRTUAL MUZEY

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların ictimai fəallığının gözəl nümunələri mövcuddur. Azərbaycanda qadın fəallığı, öz yolunu maarifçilik və xeyriyyəçilik ideyalarının yayılmasından başlayaraq, əlbəttə, hər bir ölkədə mədəni, dini, milli ənənələrlə formalaşdırılan spesifik cizgilərinə malik idi. Toplanmış informasiya, şübhəsiz, qadın və gender problemləri sahəsində işləyən müəllimlər, tarixçilər və tədqiqatçılar üçün yardımçı material olacaq. Onlar bu nadir sənədlərdən tarixi istinadlar, vizual və şifahi şəhadət şəklində istifadə etmək imkanı əldə edəcəklər.
AVROPA QADIN TEZAURUSU

Avropa Qadın Tezaurusu - məlumatlar bankında, İnternetdə, qadın kitabxanalarında, sənəd mərkəzlərində və arxivlərdə "qadın" informasiyasının təyin edilməsi və axtarışı üçün professional vasitədir. Tezaurusda 2087 termin var. Tezaurusun Azərbaycan versiyasına bizim cəmiyyətin sosial-siyasi reallıqlarını, milli mədəniyyətimizi və islam mədəniyyətini əks etdirən 589 terminlər daxil edilmişdir.
GENDER DİREKTORİYASI

Gender direktoriyası - qadın və gender məsələlərinə cəlb edilmiş bütün milli strukturlar üzrə verilənlər bankıdır: dövlət strukturları, milli parlament, biznes sektoru, KİV-lər, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpuslar, hüquq müdafiəçiləri, yazıçılar, şairlər, rəssamlar və s. Diqqət: direktoriya linklər vasitəsilə qadın QHT-lərin verilənlər bazası, gender layihələrini yerinə yetirən QHT-lərin verilənlər bankı, gender fənləri üzrə tədqiqatçıların və müəllimlərin verilənlər bankı ilə əlaqədardır.
AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ PROBLEMLƏRI ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin təşəbbüsü ilə 2006-cı il fevralın 6-da Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Dövlət Komitəsinin sədri Bakı Dövlət Universitetinin professoru, siyasət elmləri doktoru Hicran Hüseynovadır.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR MİLLİ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair milli sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazasına rəsmi surətdə qeydə alınmış və qeydə alınmamış təşkilatlar, qadın qrupları daxildir. Diqqət: ölkədə dəqiq profilli QHT-lər yoxdur, ona görə də informasiyanın dolğunluğu üçün axtarışı bir neçə açar sözlər üzrə aparmaq tövsiyə olunur.
GENDER LAYİHƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazası 1998-2007-ci illər üzrə gender problemlərinə dair beynəlxalq və milli layihələr haqda informasiya təqdim edir. Axtarış həm tematik açar sözlər, həm də QHT-lərin adı üzrə həyata keçirilir.


Human Rights in the XXI Century - Azerbaijan
Regional Initiative of Women's Groups for Promoting ICT as a Strategic Tool for Social Transformation
     Sayt «Açıq Cəmiyyət» İnstitutu - Yardım Fondu tərəfindən hazırlanıb