Home page
Send mail
Forward
Back


       Abunə


BİZİM LAYİHƏLƏR

İNFORMASİYA BURAHIŞLARI

İnformasiya vərəqləri - gender nəzəriyyələrini, ictimai həyatın müxtəlif sahələrində gender münasibətlərinin müzakirə problemlərini işıqlandıran xüsusi buraxılışlardır (çap analoqu bölgələrdə yayılmışdır). Nəşrlərdə tədqiqatçılar haqda məlumatı AGİM -in məsləhətçiləri hazırlamışlar.
TƏDQİQATLAR

Bölmədə 1998-ci ildən indiki dövrə kimi Azərbaycan müəllifləri tərəfindən keçirilmiş gender tədqiqatları təqdim edilmişdir.
QAYNAR XƏTT

Təqdim edilmiş ünvanlardan hüquqi, psixoloji və tibbi yardım almaq olar.

YARDIM FORMALARI

Böhran mərkəzi:
t: 4943376
wcc@online.az


Hüquqi məsləhət, psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri.

MHAIDS Azerbaijan:
t: 5106614 mhaids@initiative.az


psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri

Elmi-tədqiqat Mərkəzi "AREAT"
t: 438 15 77:

areat@azeronline.com

nikah qeydiyyatı zamanı ailədə iqtisadi zorakılığın qarşısını alan tədbirlər kimi, nikah müqaviləsinin bağlanmasının mümkünlüyünə dair məsləhətlər

LTD "Law and Order"
t: (050) 341 06 60
law_order@gender-az.org


hüquqi məsləhət, məhkəmə iddialarının tərtibi, məhkəməyə qədər sənədlərin hazırlanması, ictimai müdafiəçi (ittihamçı) sifətində məhkəmə iclaslarında iştirak

"Təmiz dünya" vətəndaş hüquqları uğrunda sosial birlik
t: 497 10 58


Trafik qurbanlarına dəstək və trafik qurbanlarına sığınacağın verilməsi. Sığınacağın yeri ciddi surətdə məxfidir, onun yerini ancaq işçilər bilir. Qurbanlar və sığınacaq haqda informasiya gizli saxlanılır. Qurban, oraya düşəndən rəsmi hakimiyyətin icazəsinə kimi daima sığınacağın ərazisində yaşayır. Verilmiş informasiya KİV-lərdə dərc edilmir.
SƏS VERMƏ

“Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqda” Qanunla tanışsınızmı?
Bəli
Yox

  


Q


Qabaqcadan ödənilmiş fraxt
qiymət müəyyən olunduğda işlədilən bu termin satıcının fraxt (daşınma) haqqını birinci məntəqədən ikinci məntəqəyə qədər ödədiyini, lakin alıcıya yükə sahiblik hüququnun birinci məntəqədə ötürüldüyünü bildirir. "Poçt xərcləri ödənilmişdir" ifadəsi isə satıcının poçt xərclərini artıq ödəmiş olduğunu ifadə edir.

Qapalı fond
öz nizamnaməsinə əsasən, səhmdarların tələb etdikləri təqdirdə, artıq emissiya olunmuş səhmlərin geri alınmasına dair heç bir öhdəlik götürməyən investisiya fondlarına aid edilən anlayış. Belə investisiya fondları daxili qiyəmətlərə əsaslanan heç bir geri alınma qiymətini qəbul etmir. Yeni səhmlər fasiləsiz olaraq və ya dövri surətdə buraxıla bilər, məs., yeni abunə aparmaqla. Bu növ investisiya fondları İsvecrədə qeyri-leqal sayılır.

Qapanmış investisiya fondu
artıq heç bir əlavə səhm və ya başqa növ qiymətli kağız buraxmayan investisiya fondları.

Qeydiyyatdan keçmiş əmlak həbsi
girov götürmüş şəxsin adına keçirilməmək şərti ilə daşınan əmlak üzərinə qoyulan həbs. Sahibkarlıq hüququnun başqasına verilməsi reyestrdə girov qeydi ilə əvəz olunur, lakin girov kimi qoyulmuş əşyanın özü girov qoymuş şəxsin əmlakı olaraq qalır. Çox zaman qaramal, gəmi və təyyarələrin vasitəli təminat kimi girov qoyulması zamanı tətbiq edilir.

Qeydiyyatdan keçmiş səhm
əlaqədar şirkətin səhm reyestrinə daxil edilmiş sahibin adına hazırlanmış səhm. Bu qeydə baxmayaraq, belə səhmlərlə ticarət oluna və onlar qiymətli kağızlar birjasında listinqə daxil edilə bilər. Qanuna əsasən, qeydiyyatdan keçmiş səhm sifariş (tapşırıq) vasitəsi sayılır.

Qeyri-məhdud müddətli verilən kredit
qeyri-məhdud müddətə verilən və buna görə də istənilən vaxt iştirakçı olan hər hansı bir tərəfin istəyi ilə dayandırıla və ya ləğv edilə bilən kredit (məs., cari hesab krediti).

Qeyri-rezidentlər
maliyyə, valyuta nəzarəti və digər qanunvericilik sənədlərinə əsasən xarici hesab edilən fiziki və hüquqi şəxslər.

Qeyri-şəxsi kommunikasiya kanalları
buraya, şəxsi əlaqə və əks əlaqə olmadan informasiyanın yayılma vasitələri, KİV və seçim təsiri vasitələri aiddir.

Qısa müddətli öhdəliklər
öhdəliklər.
Qızıl-valyuta standartı
nə dövriyyədə qızıl valyutası, nə də xarici iqtisadi əlaqələr üçün qızıl ehtiyatı olan, lakin bunun əvəzinə, öz ehtiyatlarına qızıl standartı tətbiq edən, başqa ölkənin valyuta və qiymətli kağızlarında saxlayan ölkənin istifadə etdiyi qızıl standartı forması. Həm funt-sterlinq, həm də dollar ehtiyat valyutaları sayılır.

Qiymət
1) malın əldə edilməsi üçün istehlakçıların ödəyəcəkləri pulun məbləği, qiymətin pul ifadəsi. Firmanın müəyyən etdiyi qiymət təklifin qəbul edilən dəyərinə uyğun olmalıdır;
2) marketinq-miksin, marketinq kompleksinin effektiv vasitəsi.

Qiymət / qazanc əmsalı
səhm qiymətinin əlaqədar şirkətin xalis mənfəətinə nisbəti. Səhmlərin bazar qiymətinin hər səhmin gətirdiyi mənfəətə (qazanca) bölünməsi ilə hesablanır. Səhmlərin qiymətləndirilməsi üçün sadə indikator rolunu oynayır. İnvestisiya təhlilində ən mühüm göstəricilərdən biridir.

Qiymət pul dövriyyəsi əmsalı
səhm qiymətinin əlaqədar şirkətin pul dövriyyəsinə olan nisbəti. Nəğdiyyə axını şirkətin mühasibat kitablarına daxil və bu kitablardan xaric olan fondların faktiki hərəkətinin cəminə bərabər olur. Səhm qiyməti pul dövriyyəsinə bölünür.

Qiymət siyasəti
qiymətlərin və qiymət qoymanın idarə edilməsi üzrə tədbir və strategiyaların cəmi, mallara (xidmətlərə) qiymət qoyma ustalığı elə olmalıdır ki, onlar istehsala sərf olunan xərcə, bazar şəraitinə uyğun olsun, alıcıları razı salsın və planlı gəlir gətirsin. Qiymət siyasəti firmanın ümumi siyasəti kontekstində nəzərdən keçirilir.

Qiymətli kağızlar
1) lazımi sertifikat olmadan sahib olduğu əmlakın zorla alınmasının və ya başqasına ötürülməsinin mümkün olmadığını əks etdirən və bu sahibkarlıq imkanı və hüququnu təstiq edən borc sertifikatı;
2) gəlir gətirən və ikinci bazarda dövr edən kağızlar. Səhm və istiqrazların sinonimi.

Qiymətli kağızlara investisiya fondu
aktivləri səhm, istiqraz və digər qiymətli kağızlara investisiya olunmuş investisiya fondu.

Qiymətli kağızların ləğv edliməsi
itirilmiş qiymətli kağızların etibarsız sayılması üçün tətbiq olunan hüquqi prosedur. İsvecrə Rəsmi Kommersiya Qəzetində naməlum sahibkara lazımi sənəd təqdim etməsi üçün olunan üç müraciətdən sonra qiymətli kağızlar etibarsız sayıla bilər. Rəsmi sürətdə təyin olunmuş müddət bitdikdən sonra belə təqdimataaehtiyacaqalmır.

 
Qiymətli kağızların təhlili
investisiya strategiyasının əsası kimi qiymətli kağızların sistematik attestasiyası. Fundamental təhlil başlıca olaraq şirkətin ümumi maliyyə vəziyyətinin, rentabelliyini əhatə etdiyi halda, texniki təhlil ayrı-ayrı qiymətli kağızların fond bazarı, qiymət tendensiyaları, satış və s. inkişafını öyrənir.

SAYTIN XƏBƏRLƏRİ

"Gender və din"/"Məqalələr" bölməsində Elşad Mirinin kitabları təqdim edilmişdir:
- İslam dini zorakılığı qadağan edir
- İslamda qadın-kişi bərabərliyi
- İslamda qadının ictimai həyatdakı rolu
- İslamda ailə həyatı
VİRTUAL MUZEY

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların ictimai fəallığının gözəl nümunələri mövcuddur. Azərbaycanda qadın fəallığı, öz yolunu maarifçilik və xeyriyyəçilik ideyalarının yayılmasından başlayaraq, əlbəttə, hər bir ölkədə mədəni, dini, milli ənənələrlə formalaşdırılan spesifik cizgilərinə malik idi. Toplanmış informasiya, şübhəsiz, qadın və gender problemləri sahəsində işləyən müəllimlər, tarixçilər və tədqiqatçılar üçün yardımçı material olacaq. Onlar bu nadir sənədlərdən tarixi istinadlar, vizual və şifahi şəhadət şəklində istifadə etmək imkanı əldə edəcəklər.
AVROPA QADIN TEZAURUSU

Avropa Qadın Tezaurusu - məlumatlar bankında, İnternetdə, qadın kitabxanalarında, sənəd mərkəzlərində və arxivlərdə "qadın" informasiyasının təyin edilməsi və axtarışı üçün professional vasitədir. Tezaurusda 2087 termin var. Tezaurusun Azərbaycan versiyasına bizim cəmiyyətin sosial-siyasi reallıqlarını, milli mədəniyyətimizi və islam mədəniyyətini əks etdirən 589 terminlər daxil edilmişdir.
GENDER DİREKTORİYASI

Gender direktoriyası - qadın və gender məsələlərinə cəlb edilmiş bütün milli strukturlar üzrə verilənlər bankıdır: dövlət strukturları, milli parlament, biznes sektoru, KİV-lər, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpuslar, hüquq müdafiəçiləri, yazıçılar, şairlər, rəssamlar və s. Diqqət: direktoriya linklər vasitəsilə qadın QHT-lərin verilənlər bazası, gender layihələrini yerinə yetirən QHT-lərin verilənlər bankı, gender fənləri üzrə tədqiqatçıların və müəllimlərin verilənlər bankı ilə əlaqədardır.
AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ PROBLEMLƏRI ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin təşəbbüsü ilə 2006-cı il fevralın 6-da Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Dövlət Komitəsinin sədri Bakı Dövlət Universitetinin professoru, siyasət elmləri doktoru Hicran Hüseynovadır.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR MİLLİ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair milli sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazasına rəsmi surətdə qeydə alınmış və qeydə alınmamış təşkilatlar, qadın qrupları daxildir. Diqqət: ölkədə dəqiq profilli QHT-lər yoxdur, ona görə də informasiyanın dolğunluğu üçün axtarışı bir neçə açar sözlər üzrə aparmaq tövsiyə olunur.
GENDER LAYİHƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazası 1998-2007-ci illər üzrə gender problemlərinə dair beynəlxalq və milli layihələr haqda informasiya təqdim edir. Axtarış həm tematik açar sözlər, həm də QHT-lərin adı üzrə həyata keçirilir.


Human Rights in the XXI Century - Azerbaijan
Regional Initiative of Women's Groups for Promoting ICT as a Strategic Tool for Social Transformation
     Sayt «Açıq Cəmiyyət» İnstitutu - Yardım Fondu tərəfindən hazırlanıb