Home page
Send mail
Forward
Back


       Abunə


BİZİM LAYİHƏLƏR

İNFORMASİYA BURAHIŞLARI

İnformasiya vərəqləri - gender nəzəriyyələrini, ictimai həyatın müxtəlif sahələrində gender münasibətlərinin müzakirə problemlərini işıqlandıran xüsusi buraxılışlardır (çap analoqu bölgələrdə yayılmışdır). Nəşrlərdə tədqiqatçılar haqda məlumatı AGİM -in məsləhətçiləri hazırlamışlar.
TƏDQİQATLAR

Bölmədə 1998-ci ildən indiki dövrə kimi Azərbaycan müəllifləri tərəfindən keçirilmiş gender tədqiqatları təqdim edilmişdir.
QAYNAR XƏTT

Təqdim edilmiş ünvanlardan hüquqi, psixoloji və tibbi yardım almaq olar.

YARDIM FORMALARI

Böhran mərkəzi:
t: 4943376
wcc@online.az


Hüquqi məsləhət, psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri.

MHAIDS Azerbaijan:
t: 5106614 mhaids@initiative.az


psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri

Elmi-tədqiqat Mərkəzi "AREAT"
t: 438 15 77:

areat@azeronline.com

nikah qeydiyyatı zamanı ailədə iqtisadi zorakılığın qarşısını alan tədbirlər kimi, nikah müqaviləsinin bağlanmasının mümkünlüyünə dair məsləhətlər

LTD "Law and Order"
t: (050) 341 06 60
law_order@gender-az.org


hüquqi məsləhət, məhkəmə iddialarının tərtibi, məhkəməyə qədər sənədlərin hazırlanması, ictimai müdafiəçi (ittihamçı) sifətində məhkəmə iclaslarında iştirak

"Təmiz dünya" vətəndaş hüquqları uğrunda sosial birlik
t: 497 10 58


Trafik qurbanlarına dəstək və trafik qurbanlarına sığınacağın verilməsi. Sığınacağın yeri ciddi surətdə məxfidir, onun yerini ancaq işçilər bilir. Qurbanlar və sığınacaq haqda informasiya gizli saxlanılır. Qurban, oraya düşəndən rəsmi hakimiyyətin icazəsinə kimi daima sığınacağın ərazisində yaşayır. Verilmiş informasiya KİV-lərdə dərc edilmir.
SƏS VERMƏ

“Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqda” Qanunla tanışsınızmı?
Bəli
Yox

  


№ 25-26 Azərbaycanİn qender problematikasina daİr biblioqrafik İstorİoqrafİya


İyul-Avqust, 2004

 

Война / Müharibə

Сеидмамедова З.Г. Записки летчицы. (Лит. запись Е. Войскунского). Баку, Азернешр, 1963. 95с. с илл.

Героические дочери Кавказа. Рассказы о подвигах дочерей народов Кавказа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Б., Азернешр, 1965. -180с. с илл.

Сеидмамедова З.Г. Записки летчицы. (Лит. запись Е. Войскунского). Баку, "Гянджлик", 1969. 92с. с илл.

Президент Азербайджанской Республики (Алиев Г. 1993 -). Указ Президента Азербайджанской Республики. О частичном увольнении в запас военнослужащих. // Бакинский рабочий. - 1998. - 15 сент. с.1.

Президент Азербайджанской Республики Эльчибей Абульфаз. Участникам международной конференции "Женщины за мир в "Кавказском доме". / Бакинский рабочий. - 1993. - 23 янв. - с. 1.

Джавадкызы Л. Женщицы в "Кавказском доме". / О начале конференции в Баку "Женщины за мир в "Кавказском доме".// Бакинский рабочий. - 1993. - 23 янв. с.1. МИР

Участникам международной конференции Женщины за мир в "Кавказском доме". Приветствие.// Бакинский рабочий. - 2003. - 23 янв. с.1. Вышка - 23 янв.

Мирная делегация, принятая и подписанная женщинами Азербайджана, Армении и Грузии на встрече в Тбилиси в ознаменование четвертой годовщины создания организации "Белый платок". // Бакинский рабочий, 1997. - 1 окт. - с.2.

Козлова Г. За крепкий мир в Кавказской семье народов: [О международном семинаре женских организаций Кавказа в Тбилиси]. // Бакинский рабочий. - 1997. - 15 ноября. с.4.

Алиев Гейдар. Участницам первого форума женщин государств ГУУАМ. [Приветствие Президента Азербайджана]. // Бакинский рабочий. - 2001. - 18 сент. с.1.

Первый форум - важнейший шаг на пути расширения связей женщин стран ГУУАМ. Президент Азербайджана Гейдар Алиев принял участников форума по сотрудничеству женщин стран ГУУАМ. // Бакинский рабочий, 2001. - 21 сент. с. 1-2.

Алиев Г.А. Участникам международной конференции организации Объединенных наций на тему "Женщины и вооруженные конфликты". // Бакинский рабочий. - 1998. - 19 мая, с.1.

Возможности народной дипломатии: [О конференции "Права женщины и права человека. Женщины и вооруженные конфликты", прошел в Загульба. // Вышка. - 1998. - 22 мая. с.12.

Женщины и военные конфликты: [Региональная конференция организованная Программой развития ООН, фондом ООН по делам беженцев]. // Вышка. - 1998. - 22 мая. с.1.

Региональная конференция женщин начала свою работу: [в международном молодежном центре "Гянджлик"]. // Бакинский рабочий. - 1998. - 20 мая, с.4.

Саркисов А. Боевые подруги. - Баку, Азернешр, 1976. - 120 с.

Садыхов Ф. Казалось бы, все ясно... По поводу одной передачи "Голоса Америки". // Бакинский рабочий, 1984, 28 февр., с.3. /О фальсификации положения женщин в АзССР

Турецкая газета о женщинах Азербайджана. // Бакинский рабочий. - 1988. - 16 марта. - с.3.

С миссией дружбы. / О поездке азербайджанских женщин в составе делегации советских женщин во Францию/. - Бакинский рабочий, Вышка, 1970, 24 июня, с.4.

В первых рядах. - Конференция женщин в Баку. - Бакинский рабочий, 1972, 19 апр., с.2.

В труде, жизни, быту - верные женщины. /IV Бакинская конференция женщин/. - Баку, 1972, 20 апр., с.2.

Мухина З. "И нет полету конца" : 50-летие фильма "Исмет", посвященного Лейле Мамедбековой, первой летчице Азербайджана/. - Бакинский рабочий, 1984, 27 апр., с.4.

Оруджева И. "Я выбираю небо". Неизвестные страницы из жизни известной летчицы З.Г. Сеидмамедовой. - // Бакинский рабочий, - 1984. -2 дек., с.3.

Хачатуров С. Член правительства. / О Зулейхе Сеидмамедовой, о летчице, ныне министре социального обеспечения/. - Бакинский рабочий, 1972, 15 июня, с.2.

Общебакинское собрание актива женщин [25/01/50] посвященное итогам сессии Совета Международной демократической федерации женщин, состоявшейся в Москве. - Вышка, 28 янв, №20, 1950, с.2.

Слово женщин Азербайджана / Об итогах Всемирного конкурса и VI конкурса Международной демократической федерации женщин/. - Бакинский рабочий, 1969, 31 июля, с.1.

На передовой линии (Зулейха Ибрагимова, Гюльназ Ширинова, Зиба Ганиева, Кюбра Алиева). В газете "Бакинский рабочий), 1949, 8 марта, № 46, с.2.

Новинская И. Такой уж характер у Сакины! (О летчице Сакине Асадовой). - Молодежь Азербайджана, 1957, 6 окт., с.3-4.

Мамедбекова Л.А. "Это чувство материнской ответственности за подрастающее поколение я хотела бы видеть в наших молодых женщинах": / Письмо в номер первой женщины-летчицы Азербайджана // Молодежь Азербайджана. 1989. - 7 марта. с.1.

Нуриева С., Атаров Н. Узел ( В его книге: Рассказы). М., Советский писатель, 1947, с.3-27. О вынужденной посадке летчицы соны Нуриевой в Мильской степи.)

Леонов П. Она была первой / о первой азербайджанской женщине-летчице Лейле Мамедбековой/. - Бакинский рабочий, 1969, 6 апр., с.3.

Заречная С. Зулейха Сеид-Мамедова. // Работница, 1940, № 23, с.12-13.

Züleyxa Həbib qızı Seyidməmmədova: (nekroloq) (Çəsur təyyarəçi, 1941-45-çi illər müharibəsinin iştirakçısı). - Azərbaycan. - 1994. - 11 noyabr.

Vesper Elke. En Azerbaijan, Bakon. // Vesper Elke. La sovierique an travail et an fower. - V.Progress, 1986. - s.66-99. Веспур Елке. - Азербайджан - Баку. О женщинах Азербайджана. Франц. Яз.

Гендерные исследования / Qender tədqiqatları

Абасов А. Проблемы истории, теории и методологии познания. Баку, 2001, "Ени насил",284 с.

Абасов А. Женское лицо и патриархальность власти в республиках Южного Кавказа. - "Коллаж", №2, Тбилиси, с. 5-6

Актуальные информационные ресурсы гендера. ИОО, Баку,2003, 260 с.

Гасымова Е., Абасов А. Актуальные проблемы гендера. Баку, 2002, "TS", 118 с.

Гендер в азербайджанской периодике. Аннотированный библиографический указатель 2000-2002. ИОО. Баку,680 с.

Гендер: история, общество, культура. ИОО. Баку, 2002,494 с.

Искендерова С, Касумова Е., Кондратьев С. Экофеминизм. Актуальные информационные ресурсы гендерных проблем экологии. Баку, 2002, "TS",76 с.

Искендерова С, Касумова Е., Кондратьев С. Киберфеминизм. Актуальные информационные ресурсы гендерных проблем в сети Интернет. Баку, 2002, "TS",76 с.88 с.

Искендерова С, Касумова Е., Кондратьев С. Поиск гендерных информационных ресурсов в сети Интернет. Баку, 2002, "TS", 88 с.

Касумова Е. В., Нахичеванлы А. Г. Женщина в социальном конфликте. Баку, 2000, Центр "AREAT",96 с.

Касумова Е., Абасов А., Сахокия Н. Гендерные проблемы местного самоуправления в Азербайджане и Грузии. "TS", Баку, 2002, 98 с.

Методическое обучению. Западный универсистет. Баку, 2002, 206 с.пособие по гендерному обучению

Учебные программы гендерного обучения в ВУЗах. Баку, 2001, QU NPM, 128 с.

Azərbaycan rəqəmlərdə - 2000 qısa statistik məcmüə. "səda", Bakı, 2000, 120 s.

Azərbaycanda qadınlar və kişilər. Bakı, 1999, AR DSK,80 s.

Azərbaycan qadınlarının hüquqları 1993-1998 illər. Bakı, 1998, "Azərbaycan", 72 s.

Azərbaycanda qaçqınlar və məcburi köçkünlər qadınların və uşaqların vəziyyəti (statistik məlumat). Bakı, 1999, UNDP, "Səda",51 s.

Azərbaycan qadını ensiklopediyası. "Azərbaycan Milli ensiklopediyası". Bakı, 2002,404 s.

Azərbaycanda qender tədqiqatları. Bakı,2002, "Adiloğdu", 204 s.

Qender. Treninq üçün vəsait. Bakı, 2000, "Səda",152 s.

Qender: qadın və hüquq (Respublika elmi-praktik konfransının materialları 10 iyul 1998. Bakı, 1998, "Qender İnkişafda",78 s.

Əbdülvahabova S. Qender problemləri sülh mədəniyyəti konsepsiyasında. s.

Bakı, 2000, "SMM", 24 Əli Seyidabas oğlu, Rəna Seyidrza qızı. Cender tədqaqtları. Bakı, 1999, "Şeyda", 76 s.

Qender tədqaqatları. Bakı, 2000, "El-Allianse", 92 s.

Qender. Mədəniyyət. Bakı, "Adiloğlu", 2003,348 s.

Qender: qadın probleminin yeni mərhələsi (Respublika elmi-praktik konfransının materialları: 12 fevral 1998-ci il). 1 buraxılış. Bakı, 1998,82 s.

Qenderşünaslıq. Azərbaycan beynəlxalq elmi-kütləvi jurnal. №1 - 4, Bakı, "Səda".

Mirzəyeva R. Qadın-kişi münasibətləri.(Sosoloji sorğunun nəticələri). Bakı, 1999, "Səda", 66 s.

Mirzəzadə R. Qender və feminizm (fəlsəfi tarixi və nəzəri-metodoloji aspekt). Bakı, 2002, "Adiloğlu",268 s.

Mirzəzadə R. Qender: cəmiyyət, insan hüququ, siyasət. Bakı, 2003, "Adiloğlu",420 s.

Mövsümova L. Azərbaycan qadını uzaq keçmişdən indiyədək. Bakı, 2002, ULU, 300 s.

Nəcəfova S, Səfiyev S. Azərbaycanın qeyri-hökumət qadın təşkilatları.Bakı, Şirvannəşr, 2002, 82 s.

Pekin Bəyannaməsi və fəaliyyət platformasının həyata keçirilməsi üzrə gələcək tədbir və təşəbbüslər.CBS, Bakı, 2002,56 s.

Искусство/İncəsənət

Алиева А. Азербайджанская кинематография за 40 лет (Деятели азербайджанского кино: Лейла Бадирбейли, Расим Оджагов, Тофик Тагизаде). "Филомови новиш", 1963, №12 (на болг. яз.) Болгария.

Касимова Ф.Э. "Ценю сочетание внешней и духовной красоты". / Беседа с солисткой Азербайджанской Государственного театра оперы и балета им. М.Ф. Ахундова, дипломантом Международного конкурса исполнителей в Женеве. Записал Н. Ибадов. / - В кн.: 100 интервью с советскими женщинами. -М., 1975, с. 208-210.

Гусейнова З. Женщина и социалистическая культура. / О женщине Советского Азербайджана/. - Агитатор, 1974, №5, март, с.20-23.

Абдулла Аббас. Перед именем твоим. / О женщинах-азербайджанках./ - Молодежь Азербайджана, 1980, - 8 марта, с.1.

Багирова С. Увековеченная в мраморе. / О памятнике свободной женщине Азербайджана/. - Агитатор, 1973, сент. №17, с.26-28.

Şıxlinskaya L. "Qaragözün şəhrəqi" / Türk teatrı haqqında / - "Qobustan", 1975, № 34, s. 162-163- iskusstvo

Şıxlinskaya L. Əqədiyyətə qovuşan nəğmə / Mamalıq və qenokoloqiya mərkəzinın direktoru ilə müsabiqə // Respublika. - 2000. 13 okt., s.5

Abdin Tofiq Leylanın özühaqqında / Azərbaycanfilminin aktrisası L. Şıxlinskaya haqqında / -Qobustan, 1978, №2, s.51-54

Bədəlbəyli Fərhad. Azərbaycanın balet dünyası: / Leyla Şıxlinskayanı "Azərbaycan baletinin xoreoqrafiya naxışları (Bakı, 1996) kitabı haqqında / Azərbaycan. - 1998. - 5 fevr.

Qoçayev X. Gülcöhrə, Əsmar Banuçiçək.: / L. Şıxlinskaya haqqında. - Azərb. Gənçləri, 1959, 13 iyul.

Orduxanova X. Aktrisa: / kinoaktrisa Leyla Şıxlinskaya haqqında / . - Ədəb və incəsənət, 1979, 3 mart.

Eldar qızı Z. Həmidə Ömərova (Aktrisa haqqında) "Qobustan". 2002. -№3, s.69-71.

Ömərova Həmidə. "Ailə planeti". / Bizim əsr, 2003. - 29 iyun.

Ömərova Həmidə. Yubileyə yaradıcılıq səhifələri: / SSRİ-nin təşkil edilməsinin 60 illiyinə kinematoqrafların hazırladığları yeni əsərlər haqqında / Bakı, 1982. - 27 mart.

Ömərova Həmidə. Çalışçaqam ki. // Azərb. Gənçləri, - 1987. -1 yanv.

Ələsgəroqlu A. Həmidə Ömərova: / Kinoaktrisa / -Yeni filmlər. 1981. s.9.

Kazımov Aydın. Uğurlu addımlar: / C. Cabarlı adına "Azərbaycanfilm" kinostudyasının gənc aktrisası H. Ömərova haqqında / -Azərb. Gəncləri, 1981. - 14 noyabr.

Məlikova İ. "Kino mənim həyatımdır": / Kinoaktrisa Həmidə Ömərova haqqında / -Bakı, 1986, 8 marta.

Mirqasımova Ayan. Bizim dövranımız da gələcək. ("Azərbycanfilmi istehsal etdiyi "Özgə vaxtı" filmində baş rolun ifaçısın-müəlliflə müsahibə) "Azadlıq". 1996. 16 okt. - s.8.

Mirqasımova Ayan. "Özgə vaxt" öz vaxtında gəlmişi və "ən yaxşı qadın" olan qız (Eyni adlı filmdə baş rolun ifacısı ilə müsahibə). //Xalq qəzeti, 1997. -7 noyabr., s.18.

Azərbaycanın kino ustaları / İlk azərbaycanlı qadın kino rejissoru Zeynəb Kazımova haqqında /. - "Yeni filmlər", 1972, №3.

Əbdulrəhmanlı N. Bu dünyada nə qaldı? / Azərbaycan kinosunun görkəmli kinorejissoru Zeynəb Kazımova haqqında // Xalq qəzeti. - 1997 -27 dekabr s. 7.

Məhərramov İdris. İkinci dəfə yaşasaydım... / İlk azərbaycanlı qadın kinorejissoru Zeynəb Kazımova haqqında / "Mədəni maarif işi", 1971, №4, s.15-16.

Məhərramov İdris. Sənədli kino ustalarından biri. / İlk azərbaycanlı qadın kinorejissoru Zeynəb Kazımova haqqında. / "Ədəbiyyət və incəsənət", 1973, 31 mart. S.10.

Rəhmanzadə F. Əlim sevinməsin qoy... / Rəssam Ə. Sultanov haqqında. Qeyri-adı kinoseansı / Kinooperator M. Dadaşov haqqında/; Günlərin bir günündə / Azərbaycan radiosunun ilk diktoru R. İmanzadə və İsmayıl Əlibəyov haqqında / ; ... Alovludur əvvəlkitək. / İlk Azərbaycanlı qadın kinorejissoru Z. Kazımova haqqında /. -Ulduz, 1978, №9, s. 61-64.

Rəhmanzadə F. Ürək alovludur əvvəlkitək / Bakı kinostudiyasının rejissoru Zeynəb Kazımova haqqında / "Azəri gəncləri". 1975. 30 dek.

İmayılov N. Nailə Bağırova: / Kinoaktrisa haqqında /. Yeni filmlər, 1980, № 5, s.8.

Qaraqızı Ulduzə. "Ulduza çevirdi... Kino aktrisa Surəyya Qasımova haqqında / Yeni Azərbaycan. 2000. - 15 fevr. -s.11.

Ələsgəroğlu A. "Arzusuda olduğum rol": / Kinoaktrisa Nuriyyə Əhmədova haqqında// Yeni filmlər. - 1988. №3. s.10.

Nəzərli E. Kiçik rollardan böyük obrazlara (kinoaktrisa Niriyyə Əhmədova haqqında) // Qobustan. - 2002. №2. - s.59-63.

Məhdiyev M. Klassik rollar arzusundayam: / Kinoaktrisa T. Əhmədova haqqında/. - Yeni filmlər. 1980. №9. s.8.

Məmmədov A. "Belə oynasan yaxşıdır!" / Gənç aktrisa Şüküfə Yüsifova haqqında/. -"Ədəbiyyət və incəsənət", 1977, 12 marta. S. 4.

Ələsgəroqlu A. Zemfira Sadıqova: / Kinoaktrisa/. - Yeni filmlər, 1983, №3, s.8.

Şabanova Elmira. "Daxilən o qədər də qoçalmamışam. / Müəllimə müsahibə) "Azadlıq". - 1997. - 19 iyun. S.33.

Azərb. Resp. Prezidenti. C. Ə. Səlimovanın "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası prezidentinin fərmanı // Azərbaycan. -2000. - 18 yanv. S. 1.

Əliyev Heyar. Xalq artisti Cənnət Səlimovaya: / 60 illik yubileyi münasibətilə təbriki / "Azərbaycan. - 2000. -18 yanv. S. 1.

Səlimova Cənnət. Dahinin ekran zirvəsi: Həmyerlimiz, dünya şöhrətli alim Lütvi Zadəyə həsr olunan "Uzaq və yaxın Lütfi Zadə", (ssenari müəlifi M. Səməd, rejissor Oqtay Babazadə) televiziya filmi haqqında // Xalq qəzeti. - 1999. -10 yanv. S.5.

Rzayeva Məsumə - sənətşunas.

Rzayeva M.Z. Azərbaycan sənədli kinosunun bəzi məsəlləri / Xülasə/. - "Azərb. SSR EA-nın xəbərləri. Ədəbiyyat dil və incəsənət seriyası; 1974; №3, s.104.

Rzayeva Məsumə. Birğə yaradıçılığın bəhrəsi, Azərbaycan SSR Dövlət mükafatına təqdim olunmuşdur: / A. Dadaşov və X. Muradovun "Əks-səda" və "Balağan sənədli filmləri haqqında // Ədəb. və incəsənət - 1988. - 1 apr. - s.5.

Rzayeva M. Qadın kinoustalarının ekranı / Orta Asiya, Zaqafkaziya, Qazaxıstan qadın kinematoqrafçılarının "Sovet Şərqi qadının və kino sənədinin problemləri başlağı altında Bakıda keçirilən seminar haqqında // Azərb. Qadını. - 1988. №12. -s.17-18.

Rzayeva P. Yenidənqurma və sənədli kinomuz // Yeni filmlər. - 1989. №1, s.4-5.

Rzaeva A. Qadın kompozitorlarımız [məqələ] - Ədəbiyyət və incəsənət, 1957, 31 mart.

Zamanov A. Ömür yoldaşı (Azərbaycan maarif pərvər qadını Həmidə xanım haqqında). - Ədəbiyyət və incəsənət, 1967, 29 aprel.

Süleyman oğlu S. Koylu qızı / "Şərq qadının" jurnalının redaktoru, Gülarə Koylu qızı Kədirbəyovanın ictimai fəaliyyəti haqqında/. // Azərbaycan qadını. - 1998. № 5. s.13-14.

Fərzəli Ə. Ulduzlar birdən birə doğulmur: Zəminə Aslanova, Fatma Hüseynova, Şəhrizad Quliyeva, Akifə Allahverdiyeva haqqında. // Azərbaycan qadını, 1985, № 1, s.23.

Nağıyeva Cənnət. İşiqlı arzular uğrunda: / Fədakar qadını Səriyə Xəlilova haqqında/. // Ədəbiyyət və incəsənət. -1987. - 6 mart. - s.2.

Həsənov Əli və Qasımov Əhməd. Ağ saçların romantikası. /Oçerk/. Pari Osmanovaya həsr edilmiş oçerk/. - Azərbaycan qadını, 1969, № 10, s.14-15.

Məmmədov S. Ömrün izləri (Gəncəni ilk maarif pərvər qadınları Xuraman Rəhimbeyzadə və Asya Axunzadə haqqında). - Azərbaycan müəllimi, 1967, 27 avq.

История/Tarix

Мамедов С. "Славные дочери Азербайджана". Агабейим ханум (1872-1932) - дочь правителя Карабаха Ибрагимхалила хана и жена Фатх Али-шаха. Госпожа и романтическая поэтесса Фахрад Даула была дочерью правителя Азербайджана Аббаса Мирзы и являлась женой известного военноначальника Сары Аслана. Фахрад Даула славилась своей попечительской деятельностью, а также известна как талантливая поэтесса

Годы Великой Отечественной войны - женщины-летчицы - Лейла Мамедбекова, Сона Нуриева, Зулейха Сеидмамедова. Медсестры и врачи - Кюбра Мамедова, Паиша Вахабова, Дюрра Мамедова, Сафура Мелик-Еганова и др. 1988

О женщинах тюркского мира. (Зерк. 2004. 22 мая, № 98, с. 28)

Велению эпох "Китаби Деде Горгуд" - отмечены с особой любовью жизнь и деятельность отважных женщин и матерей

Абилова Г.А.Женщины Азербайджана - активные строители коммунизма. Баку, "Элм", 1970. - 33с. (Об-во "Знание" АзССР)

Алибеков Д. Три сестры / Рассказ о трех представительницах поколений азербайджанских женщин / Баку, "Ишыг", 1974. 78с. с илл. Текст на рус. и азерб. яз.

Мамедов С. Путь к прогрессу. Баку, Азернешр, 1975. -72с.

Страницы жизни / фото-альбом об азербайджанской женщине / Фото Р. Эльдарова. Баку, "Ишыг", 1973. 120с. с илл. Перед загл. авт.: Сабир Гянджахи (Мамедов)

Ахундов Ф. Первые леди Старого Баку. Ч.2. : [Исмет Ашурбекова, Елизавета Григорьевна Нагиева] // Шямс. - 1997. - №3. - с.14-16. (журнал)

Ахундов Ф. Первые леди старого Баку: [Сона ханум Тагиева, миза ханум Туганова-Мухтарова, Исмет ханум Ашурбекова-Султанова, Мария Асадуллаева, Рубубу Касумова]. // Вышка. - 1992. - 7 марта. с.8-10.

Гянджали С. Души прекрасные порывы: / Из истории первого женского благотворительного общества. Г. Баку (1908). - Вышка, 1990, - 23 сент. с.9.

Кендер Р. Судьба твоя - судьба Отчизны: / О женщинах Азербайджана/. // Вышка, 1988. -8 марта. - с.3.

Кулиева Л. Наша гордость. / О женщинах Азербайджана/. - Вышка, 1975, 28 авг. с.3.

Купцова Н. Путь, равный столетиям. / О ярких судьбах женщин Азербайджана/. - Бакинский рабочий, 1977, 8 марта, с.2.

Купцова Н. Счастье в жизни и судьбе трех женщин Азербайджана. - Бакинский рабочий, 1980, 8 марта, с.2.

Пять счастливых дорог / О женщинах Азербайджана: Джейран Байрамовой, Иззет Оруджевой, Гамар Султановой, Зулейхе Гусейновой и Шафиге Мамедовой/. - Известия, 1970, 19 дек., с.5.

Багиров М. Влюбленность в жизнь, в людей...: К 90-летию Дж.Ш. Байрамовой/ пионере женского движения в республике/. - Бакинский рабочий, 1986, 21 марта, с.4.

Катибли М. Славная дочь Азербайджана / 80 лет со дня рождения Айны Султановой/. - Бакинский рабочий, 1976, 19 февр., с.3.

Памяти Айны Султановой / одной из первых азербайджанских женщин-революционерок, посвящено торжественное собрание в Дивичях/. - Вышка, 1976, 27 янв., с.3.

Айрапетова И. "Представитель Союза Советских Социалистических Республик": / женский портрет Таиры Таировой.// Вышка. - 1988. - 8 янв. -с.2.

Ризаева Ф. Три родины Зулейхи Асадуллаевой. (Об известной благотворительниице, внучке крупнейшего нефтебарона дореволюционного Баку Ага Шамси Асадуллаева). // Панорама. -1987. - 1 ноября. - с.4.

Аникина Н., Савельева А. и др. Атабековские девочки / Об активистке Бянум Лазаревне Атабековой/. - Бакинский рабочий, 1966. - 24 марта. с.3.

Гянджали Сабир. В огнях рампы. (О Сакине ханум Ахундзаде - первой женщине-азербайджанке, посвятившей свою жизнь сцене, театру, драматургие, учительнице Александрийской русско-мусульманской школы для девочек Г.З. Тагиева. Имеется фото). // Вышка, 1991. - 18 апр., с.3.

Бабушка 70 внуков. /Жительница Сумгайитского района - Назлы ханум Бабаева, 107 лет от роду, - колхозница). // Вышка, 1946, 2 мая, № 94, с.4.

Вавилов Е.Надо писать о таких людях /О Фирузе Кдашевне Керимовой, одной из первых женщин-азербайджанок, принимавших активное участие в восстановлении и развитии нефтяной промышленности Азербайджана. // Вышка. 1988. - 5 мая. с.3.

Ганелина Т. Неугасимое пламя / О ветеране революции Саяле Косаевой - жительнице Казаха/. - Бакинский рабочий, 1967, 29 авг., с.4.

Патрик Е. Салам-алейкум, Фируза-ханум! (Из биографии депутатат Ленинского райсовета Ф.К. Керимовой. Баку). - Советская женщина, 1958, № 11, с.32-34.

Алиева Э., Шариф А. Отсюда ближе до Всевышнего: (О Мешади Набат Гаджи Ходжа бей кызы Рзаевой из знатного рода Ашурбековых) // Gunay. - 1995. 1 апр., с.5. Основоположница и инициатор строительства мечите Таза пир

Попова М. Из моего праздничного доклада. (О первой азербайджанской летчице З. Сеидмамедовой). - Советская женщина, 1960, № 3, с.16

Щеголев И. Судьба человека / О Джейран ханум МирКасимовой/. Очерк. - Молодежь Азербайджана, 1976, 22 июня, с.3.

Əhmədova E., Zöhrabova M. Günəş körpələrin təbəssümüdür: / SSRİ Tibb Elmləri Akademiyasının müxbir üzvü Ədilə Namazova və respublika səhiyyə nazirinin müavini, tibb elmləri namiədi Zemfira Hüseynovanın haqqında/. - Azərbaycan qadını, 1982, № 9, s.10-11.

Gənçəli S. İki baçı, iki tale: Mədəniyyətin tariximizdən / Azərbaycanın ilk maarif hərvə qadınlarından Nigar və Gövhər Qayıbova baçıları haqqında/. - Ədəb. və incəsənət, 1985, 8 mart, s.7.

Köypayeva G. İstedadlı alim /ADP-də Alman dilində dissertasiya müdafiə etmiş-gənc alim Əminə Əliyeva haqqında/. - Azərbaycan qadını, 1912, № 3, s.9.

Məmmədov S. Gövhər Şövqiyyə [XIX əsrin axırlarına Şamaxıda təhsil almış maariflər qadınlardan Gövhər Nəfərzadə Şövqiyə haqqında]. - Ədəbiyyət və incəsənət, 1958, 31 may.

Məmmədov Sabir. Mədinə xanım Qiyasbəyil (Mədəniyyət xadimlərimiz) - Ədəbiyyət və incəsənət, 1959, 7 mart.

Qafqazlı H.M. Kiçik bir xatirə (İşıq jurnalının mühasiri Xədicə xanım Əlibəyova haqqında). - Azərbaycan qadını, 1963, № 5, s.3.

Əhmədova C. Səkinə xanım Bakıxanova / A. Bakıxanovun həyat yoldaşı haqqında/ . - Azərbaycan qadını, 1966, № 8, s.17.

Gənçəli S. Azərbaycanın alovlu publisist qızı: /Gülarə Qədirbəyova haqqında/. // Muxbir. - 1989. № 33. - s.13-14.

Hüseynov A. Qəhrəmanlıq numunəsi: / Azərbaycanın ilk qadın gəmi kapitanı Şövkət xanım Səlimova haqqında/. - Azərbaycan. - 1995. - 28 dek.

Gənçəli S. Çəbhəli qızlar: / Fəridə Vəzirova, Hökümə Qasımova, Məsumə Ağayeva haqqında/. - Ədəbiyyət və incəsənət, 1985, 17 may, s.7.

Partizan Əfruz. /Naxçıvanda Sovet hakimiyyəti qurulmasında yaxından iştirak etmiş Əfruz İsmayıl qızı Kərimova haqqında/. - "Şərq qalası", 1965, 6 iyul.

Məmmədov S. Xalqın saadəti üçün /C. Məmədquluzadənin həyat yoldaşı Həmidə xanım Məmmədquluzadə haqqında/. - Azərbaycan gəncləri, 1988, 7 mart.

Xəlilov R. İnsanlara Vurğun könul: / Tbilisi şəhərində yaşamış görkəmli həkim, gözəl pianoçu, həsas insan Nəzir xanım Şəhmirzə-Yağubova haqqında/. - Azərbaycan qadını, 1990. - № 9-10, s.29.

Наука и образование / Elm və təhsil

Ученые Азербайджана в мировой печати. Б./ ФИ 247660. Баку, ВБ. АН Аз. ССР) - 110с. Наука и образование

"Хайрат - хисан (Кладовая красоты". Перевод с фарс. Гасанзаде Т. Ин-т рукописей им. Физули АИАз.

О женщинах философах, поэтессах, правителях "Хайрат-хисан" (Кладовая красоты) в 2003. Перевод с фарси Танры ханум Гасанзаде.

Женщины в статистике. По результатам приемных экзаменов в высшие учебные заведения Азербайджанской республики, Государственная комиссия по приему студентов Азербайджанской Республики. Баку, 1999. -24с. Статистика

Мовсумова Л.Д. Обновление общества и духовный мир женщин (на материалах Азербайджанской Республики). АН Аз.Республики, Ин-т философии и права. - Баку: "Орнак" при Ин-те рукописей АН Аз-на, 1991. -77с.

Мовсумова Л.Д. Проблема женщин в духовной культуре Азербайджана / АН Азербайджана, Ин-т философии и права. Баку: Элм, 1996. - 192с.

Мовсумова Л.Д. Социально-экономические и духовные факторы секуляризации женщин в условиях социализма: На материалах АзССР. Автореферат дисс. Канд. философ. наук. 09.00.06. - Баку, 1987. -21с.

Мовсумова Л.Д. Проблема женщин в духовной культуре Азербайджана. / АН Азербайджанской Республики. Ин-т философии и права. - Баку, Элм, 1996. - 192 с.

Оруджева Д.М. Образование женщин в Советском Азербайджане. - В кн. Азярбайъан ССР-дя халг маарифинин наилиййяти. Бакы, 1957, с.290-292.

Султанова А. Женщина Азербайджана и печать. // Бакинский рабочий, 1925, 5 мая, с.1.

Кулиева З.Т. У каждого в жизни есть свой маяк, на чей свет и день всегда" /Беседа с ректором Азербайджанского Государственного медицинского Института им. Н.Нариманова, д.мед.наук, депутатом Верховного Совета СССР. Записан Э. Абаскулиева. - В кн.: 100 интервью с советскими женщинами. - М., 1975, с.148-151.

Гусейнов Р. Продолжая путь своих героев / Об Иззет Оруджевой, ученом-химике, впервые сыгравшей роли Севиль и Алмас по пьесам Дж.Джабарлы./ - Агитатор, 1970, № 6, с.30.

Рзазаде П. И в науке мы - сила / О женщинах -ученых Азербайджана. - Бакинский рабочий, 1967. - 20 окт., с.4.

Велиева Н. С любовью к Гюлли ханум: (О вечере, посвященном памяти первой в Азербайджане женщины-археолога и краеведа Гюлли ханум Абиловой).// Вышка, 1997. - 9 окт., с.3.

Рубаба Мамед кызы Ахундова (Председатель ЦК Профсоюза работников начальных и средних школ Азербайджанской ССР. Биографическая справка). // Бакинский рабочий, 1950, 28 февр

Байрамова А.С. Женщина-ученый (Ф.И. Векилова). В газете Бакинский рабочий, 1950, 10 дек., №263, с.2.

Сара Ибрагим кызы Велиханова (инженер-нефтяник. Биографическая справка). - Бакинский рабочий, 1950, 26 февр.

Григорьян Р. Наша Зохра /заслуженный врач республики З.К. Казиева/. - Бакинский рабочий, 1962, 28 февр., с.2

Мамедов С. С. Роль азербайджанских женщин в борьбе за развитие просвещения и культуры в Азербайджане (конец Х1Х - начало ХХ века). Автореф. Диссертации на соискание уч. Степени кан. Филос. наук, Баку, 1967, 32 с.

Мовсумова Л. Д. Проблема женщины в духовной культуре Азербайджана. Баку, "Элм", 1996, 192 с.

Мовсумова Л. Философский анализ женских образов в Коране. Баку, 1997, ИПО "Азербайджанская энциклопедия", 96 с.

Нахчыванлы А. Г. Этика и политика: история и современность. "Азербайджан Милли Энциклопедиясы", Баку, 2000, 304 с.

Əsədova T., Naxçıvanlı Ə. Aydın yollarda. (Azerb. SSR EA-nın neft və kimya posesləri İnstitutunun elmi işçisi Ş. Həybətova haqqında). - Azərbaycan müəllimi, 1977, 23 fevr.

İmanov Həmid. Qadınlarımızın problemləri tədqiq olunur: / Fəlsəfə elmləri namizədi Jalə Mövsümovanın "Azərbaycan qadını uzaq keçmişdən indiyədək" adlı monoqrafiyası haqqında/ // Respubilka. - 2003. - 25 dek. S.8.

Sadıqova F. Qədəmlərin yongül olmur!: / Respublika Elmi-Tədqiqat Kardioloji İnstitututun Həkimi R. Əliyeva haqqında/. - Azərbaycan qadını, 1983, № 4, s.13. Əhmədov A. Sədağət: Şəhər poliklinikasının baş həkimi Qızbəs Əsədova haqqında/. - Azərbaycan qadını, 1983, № 4, s.12.

Zeynalova R. Alim qadınlarımız [Gövhər Zeynalova, Maya xanım Hacıyeva və Əminə Əliyeva haqqında]. - Elm və Həyat, 1962, № 3, s.4-5.

Nəcəfova S. Uğur olsun: / Azərbaycan elmi tədqiqat elekrotexnika sənayəsi institutunda laboratoriya müdiri Yusifzadə haqqında/. - Azərbaycan qadını, 1983, № 2, s.3-4.

Əliyev Sərdar. Qaranlıdı işıq ziyası / Bakı səhiyyə şöbəsi nəzdindəki metokabinetin metodisti Aftabxanım Məmmədova haqqında/. - Azərbaycan qadını, 1967, № 12, s.12-13

Xoş günlərin təməlini qoyanlar / Mina Mirzəyeva haqqında/. - Azərbaycan qadını, 1967, № 10, s.6-7.

Mirzoyeva Minaxanım. Unudulmaz xatirələr (Minaxanım Mirzoyevanın söhbəti) Respublikamızı görkəmli qadınları. - Azərbaycan qadını, 1957, № 9, s.16.

Gənçəli S. Dillər əzbəri idi...: /Qadın azadlığı uğrunda mübarizə etmiş Gülarə Göylu qızı haqqında tarixi oçerk/. // Azərbaycan qadını. - 1987. № 3, s.10-11.

Hüseynova Ü. Ümnisa Müsabəyova. (Bizim günlərin adamları). - Elm və həyat, 1967, № 8, s.14-15.

Paşayev M. Nəcib insan (Gülsümxanım Nərimanova haqqında). - Azərbaycan qadını, 1961, № 3

Gənçəli S. Vicdanın və zamanın hökmü: / Azərbaycan Dövlət Universitetinin Filoloqiya fakutləsinin dosenti Rafiqə xanım Həsənova haqqında/. - Azərbaycan qadını, 1984, № 5, s.16-17.

Əsğərova Z. Q. Müasir dövrdə Azərbaycan qadınlarının ictimai münasibətlər sistemində yeri və rolu. Fəlsəfə elm. Namiz. Alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş disert. Avtoreferatı. Bakı, 1998, 26 s.

Политика / Siyasət

Азербайджан кадыны / Специальный номер, посвященный Третьему съезду женщин Азербайджана / Баку, 1967. - 24с. с илл.

Кадырова Э.Г. Роль женщин в развитии промышленности Азербайджанской ССР в период коммунистического строительства (1959-1965 гг.). Автореферат дисс. На соискание учен. степени канд. ист. наук. Баку, 1969. -32с. (АН АзССР. Институт истории)

Мусабекова Умниса. Визит к американцам. (Записи о поездке в США). Баку, 1962. -56с. с илл.-

Султанова А.И. Счастливые женщины Советского Азербайджана (Из истории борьбы КП Азербайджана за раскрепощение женщины-азербайджанки и вовлечение ее в социалистическое строительство). Баку, Азернешр, 1964. - 135с. с илл.

Султанова А.И.Счастье азербайджанки. Баку, Азернешр, 1970. - 151с. с илл. (К 50-летию АзССР и КП Азербайджана)

Счастье женщины Азербайджана. Материалы торжеств. Собрания, посвященные 50-летию журнала "Азербайджан кадыны". 14 мая 1974 г. Баку, Азернешр, 1974. - 77с. с илл.

Третьяков В. Хозяйка огня. (О старшем пекаре Р. Гулиевой). Баку., 1967. - 35с. с илл.

Шукюрова З. Женщины Советского Азербайджана. Баку, Азернешр, 1963. - 23с.

Первый беспартийный съезд женщин Закавказья в Баку. - Бакинский рабочий, 1922, 17 мая, с.1.

Мусаева Т. Светлый путь к 60-летию первого съезда женщин Закавказья. - Бакинский рабочий, 1982, 26 мая. с. 2.

Намазова С. Первый форум тружениц Закавказья / В мае 1922 года в Баку открылся первый съезд трудящихся женщин Закавказья/. - Баку, 1972, 14 июня, с.2.

Первый беспартийный съезд женщин Закавказья в Баку. - Бакинский рабочий, 1922, 12 мая, с.3.

Съезд трудящихся женщин Закавказья. / Мусульманские женщины на съезде/. - Бакинский рабочий, 1922, 23 июня, с. 5.

Съезд трудящихся женщин Закавказья / 2-ой день/ - Бакинский рабочий, 1922, 30 мая, с.2.

Азизбекова П. "Мы новый мир построим...": К 60-летию Первого съезда женщин Азербайджана. - Бакинский рабочий, 1982, 8 февр. с.3.

Байрамова Дж. Поворотный пункт / О 1-ом съезде женщин Азербайджана/ - Ашбаттр / Б/ 1981, №3, с.32-33.

Гаджиева Ф., Магеррамова Ф. Счастливая судьба Азербайджана. К 50-летию Первого Съезда женщин Азербайджана. -Вышка, 1971, 7 февр. с.3.

Иманзаде с. Начало великого перелома. К 50-летию I съезда женщин Азербайджана. - Баку, 1971, 8 февр. с.3.

Карабаглы З. Съезд женщин Востока / Первый/ - Вышка, 1980, - 1 марта, с.3.

Рахлиева М., Сеидмамедова З. "Из под рабской чадры - под Красное знамя". 50 лет назад, 8 февраля 1921 года открылся I съезд женщин Азербайджана. - Бакинский рабочий, 1971, 7 авг. С. 2.

Султанова А.И. Роль женщины Азербайджана в развитии экономики и культуры республики (Доклад на II съезде женщин Азербайджана) Баку 1957.

Второй съезд женщин Азербайджана. - Бакинский рабочий, 1957, с. 16.

Второму съезду женщин Азербайджана [Приветствие ЦК КП Азербайджана] - Бакинский рабочий, 1957, 28 марта, с. 1.

Касумова Д. Смелее выдвигать женщин на руководящую работу [АзССР] - Бакинский рабочий, 1957, 28 марта, с.2.

Знатные женщины республики [Азерб. ССР.] - Бакинский рабочий, 1957, 28 марта, с.2.

Ко всем работницам и колхозницам, деятелям науки и просвещения, культуры и здравоохранения, ко всем женщинами Советского Азербайджана. Обращение второго съезда женщин Азербайджана. - Бакинский рабочий, 1957, 31 марта, с.1.

Мамедова С. Ее судьба. Навстречу Съезду женщин Азербайджана. - Молодежь Азербайджана, 1957, 22 марта, с.3.

Мамедов К. Знатная доярка. К съезду женщин Азербайджана. - Бакинский рабочий, 1957, 26 марта, с.2.

Мустафаев И. Д. Съезд женщин Азербайджана. Речь тов. И. Д. Мустафаева. Певрый секретать ЦК КП Азербайджана. - Бакинский рабочий, 1957, 6 апр., с.3.

Мустафаева С. Большая жизнь. Перед съездом женщин Азербайджана. - Бакинский рабочий, 1957, 25 марта, с.3.

Новрузова Л. Женщина Советского Азербайджана - активный строитель коммунизма [К съезду женщин Азербайджана] - Вышка, 1957, 28 марта, с.2.

Перед съездом женщин Азербайджана. Ткачиха Суния Дадашева. - На районных конференциях женщин - Бакинский рабочий, 1957, 29 марта, с.3.

Семашкина Е. На комбинате имени Ленина. К съезду женщин Азербайджана. - Бакинский рабочий, 1957, 24 марта, с.2.

Слово делегата съезда [Второго республиканского съезда женщин]. - Молодежь Азербайджана, 1957, 27 марта, с.2.

Султанова И.А. Доклад зампред. Совета Министров АзССР тов. А.И. Султановой [на II съезде женщин Азербайджана]. - Бакинский рабочий, 1957, 29 марта, с.1-2.

Съезд женщин Азербайджана. - Бакинский рабочий, 1957, 29 марта. с.1.

Туманова Н. От внимания к людям зависит успех дела. Навстречу 2-му съезду женщин Азербайджана. - Бакинский рабочий, 1957, 14 марта, с.2.

Хромов К. Оператор стана "250". - Ученый шелковод. Перед съездом женщин Азербайджана. - Бакинский рабочий, 1957, 27 марта, с.2.

Центральному Комитету КПСС [Приветствие II съезда женщин Азерабйджана]. - Бакинский рабочий, 1957, 31 марта, с.1.

Ахмедова Ф. Особенно дорог образ Севиль / Выступление на III съезде женщин в Азербайджане. - Вышка, 1967, 20 окт., с.2.

В едином строю созидателей коммузнизма. Третий съезд женщин Азербайджана. - Бакинский рабочий, 1967, 24 окт., с.2.

В первых шеренгах / О третьем съезде женщин Азербайджана. - Бакинский рабочий, Вышка, 2967, 21 окт., с.1-2.

Волнующий рапорт октябрю / На третьем съезде женщин Азербайджана/. - Баку, 1967, 21 окт. с.1.

Гасанова Ф. Светлый путь. Сегодня в Баку открывается III съезд женщин Азербайджана. - Вышка, 1967, 20 окт. с.2.

Иманзаде С. Октябрьский привет Вам, дорогие подргуги! Завтра в Баку открывается Третий съезд женщин Азербайджана. - Баку, 1967, 19 окт. с.1.

К новым совершениям во славу Родины! Обращение III съезда женщин Азербайджана ко всем женщинам республики. - Бакинский рабочий, 1967, 25 окт. с.1-2.

Матери! Сестры! В Баку открывается III съезд женщин Азербайджана. - Вышка, 1967, руги! Сегодня - СЛОВО О Вас. / На третьем съезде женщин Азербайджана/. - Баку. 1967, 19 окт. с.2.

Мусабекова У. Революция дала нам все / Выступление на III съезде женщин в Азербайджане. / - Вышка, 1967, 20 окт., с.2.

Мусабекова У. Революция дала нам все. / Выступление на III съезде женщин в Азербайджане. / - Вышка, 1967, 20 окт., с.2.

Первое заседание республиканского женсовета избранного III съездом женщин Азербайджана. / - Бакинский рабочий, 1967, 24 ноября, с.2.

Республиканский форум женщин. - Молодежь Азербайджана, 1967, 22 окт. с.2

Сегодня в Баку открывается III съезд женщин Азербайджана. - Молодежь Азербайджана, 1967, 20 окт., с.1.

Съезд женщин Азербайджана. - Бакинский рабочий, 1967, 20 окт., с. 1.

Третьему съезду женщин Азербайджана / Приветствие ЦК КП Азербайджана. - Бакинский рабочий, Вышка, 1967, 21 окт., с.1.

Третий съезд женщин Азербайджана закончил работу. - Бакинский рабочий, Вышка, 1967, 22 окт., с.1.

Активные строители коммунизма. Открылся IV съезд женщин Азербайджана. - Бакинский рабочий, 1972, 16 июня, с.1.

Всегда - в первых рядах борцов за коммунизм! Обращение IV съезда женщин Азербайджана ко всем женщинам Республики. - Бакинский рабочий, Вышка, 1972, 18 июня, с.1.

Гаджи Искендер. Встреча в редакции журнала "Азербайджан гадыны". [Презентация последних номеров журнала, посвященных II съезду женщин Азербайджана]. - Вышка, 1999, 15 мая, с.6.

Используя великие права. Вопросы делегатам IV съезда женщин Азербайджана. - Бакинский рабочий, 1972, 15 июня, с. 2.

Магеррамова Ф. Активные строители коммунизма. [О женщинах Азербайджана. К IV съезду женщин]. - Агитатор, №9, с.24-25.

Султанова А. Отчизны верные дочери / Ответы председателя Республиканского женсовета при ЦК Компартии Азербайджаан в связи с открытием IV съезда женщин Азербайджана. - Бакинский рабочий, 1972, 15 июня, с.1.

IV съезду женщин Азербайджана. - Бакинский рабочий, Вышка, 1972, 16 июня, с.1.

Славные дочери народа. IV съезд женщин Азербайджана. - Бакинский рабочий, Вышка, 1972, 17 июня, с.2.

Высокая активность. / Конференция женщин в Нахичеване и Кировабаде/. - Бакинский рабочий, 1972, 23 апр., с.2.

Второй съезд женской молодежи Азербайджана. [Дневник, высказывания, заметки]. - Бакинский рабочий, 17 янв., 1939.

Зульфугаров А. Второй съезд женской молодежи Азербайджана. - Бакинский рабочий, 1939, 12 янв., с.2.

Резолюция III Съезда женской молодежи Азербайджана (9-10 окт. 1947). [О мероприятиях по улучшению политико-воспитательной работы среди женской молодежи]. - Баку, 1947.

Резолюция III съезда женской молодежи Азербайджана 9-11 окт. 1947 года. / в газ. "Молодежь Азербайджана", 1947, 16 янв. № 82, с.2/

Славные дочери Советского Азербайджана [ К III съезду женской молодежи Республики. Передовая]. - Бакинский рабочий, 10 окт. 1947

Девушки Азербайджана - активные строители коммунизма. / IV съезд женской молодежи республики. - Бакинский рабочий, 1964, 5 марта, с.1.

IV съезд женской молодежи Азербайджана. - Молодежь Азербайджана, 1964. - 8 марта, с.1-2.

Азербайджанским женщинам. Обращение съезда азербайджанским женщинам.// Бакинский рабочий, 1998. - 17 сент. с.1.

Алиев Т.А. Женщины, передовая часть нашего общества, должны принимать более активное участие в жизни независимого Азербайджана. Речь на съезде женщин Азербайджана. // Бакинский рабочий, - 1998. - 18 сент. -с. 1-2

Алиев Г.А. Съезду женщин Азербайджана: [приветствие I съезду женщин независимой республики.] // Бакинский рабочий. - 1998. - 15 сент. - с.1.

Лазарева И. Важное событие: [Впечатления делегатов I съезда женщин Азербайджана]. // Вышка, 1998. - 25 сент. с.2.

Обращение делегатов съезда женщин Азербайджана к женщинам мира. // Бакинский рабочий, 1998. - 18 сент. с.2

Первый съезд женщин независимого Азербайджана. // Бакинский рабочий, 1998. - 16 сент. - с.2; 17 сент. - с.1.

Съезд женщин Азербайджана. I-й. Резолюция съезда женщин Азербайджана. / Бакинский рабочий, 1998. - 17 сент. с.1.

Фарзане Ахтарханум. Съезд женщин Азербайджана важное событие на Востоке. [Жительница Ирана, побывавшая в дни съезда в Баку о своих впечатлениях]. // Бакинский рабочий. - 1998. - 8 окт. - с.4.

Алиев Г. II съезд женщин Азербайджана. [Приветствие]. // Бакинский рабочий. - 2003. - 30 сент. с.1.

II Съезд женщин Азербайджана: [Выступления] // Бакинский рабочий. - 2003. - 30 сент. с.2.

Обращение делегатов II съезда женщин Азербайджана к азербайджанскому народу. // Бакинский рабочий. - 2003. - 30 сент. с.2.

Резолюция II съезда женщин Азербайджана. // Бакинский рабочий. - 2003. - 30 сент. с.2.

Азербайджанская Республика. Президент Алиев Г.А. Распоряжение президента Азербайджанской Республики о назначении З.М. Гулиевой председателем государственного Комитета Азербайджанской Республики по проблемам женщин // Бакинский рабочий. - 1998. - 16 янв. с.1.

Козлова Г. Одна из героинь - азербайджанска. / Эльмира Сулейманова признана героиней движения за женские права/. // Бакинский рабочий. - 1998. - 16 сент. - с.4.

Иман-заде С. Освобождение азербайджанки - одно из важнейших завоеваний Великой Октябрьской социалистической революции. Автореферат дис. на соискание ученой степени канд. ист. наук. Баку, 1957, 20 стр.

Дочери революции. Сборник сост. И подгот. К печати отд. Работниц ЦКРКП. М., Красная новь; 1923. 162 с. с илл. Раздел VII "Женщина Советского Востока (АзССР) с.131-160.

Алибеков Д. Три сестры. / Рассказ о трех представительницах поколений азербайджанских женщин. / Баку, Ишыг, 1974. 78 с. с илл. Текст на рус. и азерб. языках.

Султанова А.И. Счастливые женщины Советского Азербайджана. (Из истории борьбы КП Азербайджана за раскрепощение женщины-азербайджанки и вовлечение ее в социалистическое строительство). Баку, Азернешр, 1964. - 135 с.

Тахмасит Дж.А. К вопр
SAYTIN XƏBƏRLƏRİ

"Gender və din"/"Məqalələr" bölməsində Elşad Mirinin kitabları təqdim edilmişdir:
- İslam dini zorakılığı qadağan edir
- İslamda qadın-kişi bərabərliyi
- İslamda qadının ictimai həyatdakı rolu
- İslamda ailə həyatı
VİRTUAL MUZEY

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların ictimai fəallığının gözəl nümunələri mövcuddur. Azərbaycanda qadın fəallığı, öz yolunu maarifçilik və xeyriyyəçilik ideyalarının yayılmasından başlayaraq, əlbəttə, hər bir ölkədə mədəni, dini, milli ənənələrlə formalaşdırılan spesifik cizgilərinə malik idi. Toplanmış informasiya, şübhəsiz, qadın və gender problemləri sahəsində işləyən müəllimlər, tarixçilər və tədqiqatçılar üçün yardımçı material olacaq. Onlar bu nadir sənədlərdən tarixi istinadlar, vizual və şifahi şəhadət şəklində istifadə etmək imkanı əldə edəcəklər.
AVROPA QADIN TEZAURUSU

Avropa Qadın Tezaurusu - məlumatlar bankında, İnternetdə, qadın kitabxanalarında, sənəd mərkəzlərində və arxivlərdə "qadın" informasiyasının təyin edilməsi və axtarışı üçün professional vasitədir. Tezaurusda 2087 termin var. Tezaurusun Azərbaycan versiyasına bizim cəmiyyətin sosial-siyasi reallıqlarını, milli mədəniyyətimizi və islam mədəniyyətini əks etdirən 589 terminlər daxil edilmişdir.
GENDER DİREKTORİYASI

Gender direktoriyası - qadın və gender məsələlərinə cəlb edilmiş bütün milli strukturlar üzrə verilənlər bankıdır: dövlət strukturları, milli parlament, biznes sektoru, KİV-lər, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpuslar, hüquq müdafiəçiləri, yazıçılar, şairlər, rəssamlar və s. Diqqət: direktoriya linklər vasitəsilə qadın QHT-lərin verilənlər bazası, gender layihələrini yerinə yetirən QHT-lərin verilənlər bankı, gender fənləri üzrə tədqiqatçıların və müəllimlərin verilənlər bankı ilə əlaqədardır.
AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ PROBLEMLƏRI ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin təşəbbüsü ilə 2006-cı il fevralın 6-da Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Dövlət Komitəsinin sədri Bakı Dövlət Universitetinin professoru, siyasət elmləri doktoru Hicran Hüseynovadır.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR MİLLİ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair milli sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazasına rəsmi surətdə qeydə alınmış və qeydə alınmamış təşkilatlar, qadın qrupları daxildir. Diqqət: ölkədə dəqiq profilli QHT-lər yoxdur, ona görə də informasiyanın dolğunluğu üçün axtarışı bir neçə açar sözlər üzrə aparmaq tövsiyə olunur.
GENDER LAYİHƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazası 1998-2007-ci illər üzrə gender problemlərinə dair beynəlxalq və milli layihələr haqda informasiya təqdim edir. Axtarış həm tematik açar sözlər, həm də QHT-lərin adı üzrə həyata keçirilir.


Human Rights in the XXI Century - Azerbaijan
Regional Initiative of Women's Groups for Promoting ICT as a Strategic Tool for Social Transformation
     Sayt «Açıq Cəmiyyət» İnstitutu - Yardım Fondu tərəfindən hazırlanıb