Home page
Send mail
Forward
Back


       Abunə


BİZİM LAYİHƏLƏR

İNFORMASİYA BURAHIŞLARI

İnformasiya vərəqləri - gender nəzəriyyələrini, ictimai həyatın müxtəlif sahələrində gender münasibətlərinin müzakirə problemlərini işıqlandıran xüsusi buraxılışlardır (çap analoqu bölgələrdə yayılmışdır). Nəşrlərdə tədqiqatçılar haqda məlumatı AGİM -in məsləhətçiləri hazırlamışlar.
TƏDQİQATLAR

Bölmədə 1998-ci ildən indiki dövrə kimi Azərbaycan müəllifləri tərəfindən keçirilmiş gender tədqiqatları təqdim edilmişdir.
QAYNAR XƏTT

Təqdim edilmiş ünvanlardan hüquqi, psixoloji və tibbi yardım almaq olar.

YARDIM FORMALARI

Böhran mərkəzi:
t: 4943376
wcc@online.az


Hüquqi məsləhət, psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri.

MHAIDS Azerbaijan:
t: 5106614 mhaids@initiative.az


psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri

Elmi-tədqiqat Mərkəzi "AREAT"
t: 438 15 77:

areat@azeronline.com

nikah qeydiyyatı zamanı ailədə iqtisadi zorakılığın qarşısını alan tədbirlər kimi, nikah müqaviləsinin bağlanmasının mümkünlüyünə dair məsləhətlər

LTD "Law and Order"
t: (050) 341 06 60
law_order@gender-az.org


hüquqi məsləhət, məhkəmə iddialarının tərtibi, məhkəməyə qədər sənədlərin hazırlanması, ictimai müdafiəçi (ittihamçı) sifətində məhkəmə iclaslarında iştirak

"Təmiz dünya" vətəndaş hüquqları uğrunda sosial birlik
t: 497 10 58


Trafik qurbanlarına dəstək və trafik qurbanlarına sığınacağın verilməsi. Sığınacağın yeri ciddi surətdə məxfidir, onun yerini ancaq işçilər bilir. Qurbanlar və sığınacaq haqda informasiya gizli saxlanılır. Qurban, oraya düşəndən rəsmi hakimiyyətin icazəsinə kimi daima sığınacağın ərazisində yaşayır. Verilmiş informasiya KİV-lərdə dərc edilmir.
SƏS VERMƏ

“Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqda” Qanunla tanışsınızmı?
Bəli
Yox

  


Ərli Qadinlarin Vətəndaşliği Haqqinda Konvensiya


Baş Məclisin 29 yanvar 1957-ci il tarixli 1040 (XI) nömrəli Qətnaməsi ilə qəbul edilib

 

Sazişə gələn dövlətlər,

Vətəndaşlığa dair hüquq və praktikadakı kolliziyaların qadınların nigaha daxil olması, nigahının pozulması və nigah ittifaqı mövcud olduğu dövürdə ərin vətəndaşlığını dəyişməsinə görə vətəndaşlığını itirməsi, yaxud vətəndaşlıq əldə etməsi haqqında çıxarılan qərarların nəticəsi kimi meydana gəldiyini nəzərdə tutaraq,

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Məclisinin insan hüquqları haqqında ümumi bəyannaməsinin 15-ci maddəsində «hər bir insanın vətəndaşlıq hüququ olduğunun» və «heç kəsin zorakarlıqla vətəndaşlığından, yaxud vətəndaşlığını dəyişdirmək hüququndan məhrum edilə bilməz»liyinin göstərildiyini nəzərdə tutaraq,

Cinsindən asılı olmayaraq hamı üçün insan hüquqlarına və əsas azadlıqlara hamılıqla hörmət edilməsinə və riayət olunmasına yardım göstərmək məqsədilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ilə əməkdaşlıq etmək istəyərək,

 

Bununla asağıdakılar barəsində razılığa gəldilər:

 

Maddə 1

 

Sazişə gələn hər bir dövlət razılaşır ki, onun vətəndaşlarından hər hansı birinin nə əcnəbi ilə nigaha daxil olması, nə nigahının pozulması, nə də nigah ittifaqı mövcud olduğu dövrdə ərin vətəndaşlığını dəyişməsi arvadın vətəndaşlığında avtomatik əksini tapmamalıdır.

 

Maddə 2

 

Sazişə gələ hər bir dövlət razılaşır ki, nə onun hər hansı bir vətəndaşının könüllü surətdə hansısa dövlətin vətəndaşlığını qəbul etməsi, nə öz vətəndaşlığından hansısa birinin vətəndaşlığından imtina etməsi bu vətəndaşın arvadının öz vətəndaşlığını saxlamasına Mane olmamalıdır.

 

Maddə 3

 

1. Sazişə gələ hər bir dövlət razılaşır ki, onun hər hansı bir vətəndaşının arvadı olan əcnəbi, öz xahişi ilə, xüsusi asanlaşdırılmış naturalizasiya qaydasında ərinin vətəndaşlığını qəbul edə bilər. Belə vətəndaşlıq dövlət təhlükəsizliyinin və kütləvi asayişin mənafeyi xatirinə qoyulmuş məhdudiyyət obyekti ola bilər.

2. Sazişə gələn hər bir dövlət razılaşır ki, bu Konvensiya onun hər hansı bir vətəndaşının arvadı olan əcnəbinin hüquqi əsasda, yaxud öz xahişi ilə ərinin vətəndaşlığını qəbul etməsinə icazə verən hər hansı qanunvericiliyə və ya məhkəmə praktikasına toxunan şəkildə yozulmamalıdır.

 

Maddə 4

 

1. Bu Konvensiya Birləşmiş Millətlər təşkilatının üzv dövlətlərindən hər hansı birinin, həmçinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ixtisaslaşdırılmış idarələrindən hər hansı birinin üzvü olan və ya gələcəkdə üzvü olacaq, yaxud Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Məclisinin dəvət göndərəcəyi hər hansı bir dövlətin adından imzalamaq və təsdiq edimək üçün açıqdır.

2. Bu Konvensiya təsdiq edilməlidir və təsdiqetmə fərmanları saxlanmaq üçün Birləşmiş MillətlərTəşkilatının Baş katibinə təhvil verilir.

 

Maddə 5

 

1. Bu Konvensiya 4-cü maddənin 1-ci bəndində xatırlanan bütün dövlətlərin ona qoşulması üçün açıqdır.

2. Qoşulma bu haqda fərmanın saxlanmaq üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə təhvil verilməsi ilə yerinə yetirilir.

 

Maddə 6

 

1. Bu Konvensiya altıncı təsdiqetmə fərmanı və ya qoşulma haqqında fərman saxlanmağa təhvil verilən gündən sonra doqsanıncı gün qüvvəyə minir.

2. Bu Konvensiyanı altıncı təsdiqetmə fərmanı və ya qoşulma haqqında fərman saxlanmağa təhvil verilərdən sonra təsdiq etmiş, yaxud ona qoşulmuş hər bir dövlət üçün Konvensiya həmin dövlət öz təsdiqetmə, yaxud qoşulmaq haqqında fərmanı saxlanmağa təhvil verən gündən sonra doxsanıncı gün qüvvəyə minir.

 

Maddə 7

 

1. Bu Konvensiya sazişə gələn dövlətlərdən hər hansı birinin xarici əlaqələri üçün məsuliyyət daşıdığı metropoliyaya daxil olmayan, bütün özünü idarə etməyən, qəyyumluq altında olan, müstəmləkə ərazilərinə və digər ərazilərə tətbiq edilir; sazişə gələn müvafiq dövlət bu maddənin 2-ci bəndinin qərarlarına riayət olunmaq şərti ilə imzalama, təsdiqetmə və ya qoşulma nəticəsində bu Konvensiyanın metropoliyaya daxil olmayan hansı ərazilərə ipso fakto tətbiq edildiyini elan edir.

2. Vətəndaşlığa aid məsələdə metropoliyaya daxil olmayan hər hansı bir ərazi ilə metropoliya ərazisi arasında vəhdət olmadığı və həm də sazişə gələn dövlətin və ya metropoliyaya daxil olmayan müvafiq ərazinin konstitusiya qanunlarına, yaxud praktikasına əsasən bu Konvensiyanın həmin əraziyə tətbiq edilməsi üçün sonuncunun əvvəlcədən razılığını almaq tələb olunduğu hallarda sazişə gələn dövlət həmin sazişə gələn dövlətin konvensiyanı imzaladığı gündən sonra on iki ay ərzində metropoliyaya daxil olmayan bu ərazinin lazımi razılığını almaq üçün tədbirlər görməlidir. Bu razılıq alındıqda isə həmin sazişə gələn dövlət onu Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə bildirir. Bu Konvensiya həmin bildirişdə göstərilən ərazidə və ya ərazilərdə Baş katib onu aldığı gündən qüvvəyə minir.

3. Bu maddənin 2-ci bəndində göstərilən on iki aylıq müddət bitdikdən sonra sazişə gələ müvafiq dövlət beynəlxalq əlaqələri üçün məsuliyyət daşıdığı metropoliyaya daxil olmayan və bu Konvensiyanın tətbiqinə razılığı alınmayan ərazilərlə məsləhətləşmələrinin nəticələri barədə Baş katibə məlumat verir.

 

Maddə 8

 

1. Hər bir dövlət imzalanma, təsdiqetmə və ya qoşulma zamanı bu Konvensiyanın 1-ci və 2-ci maddələrindən başqa, bütün maddələrinə qeyd-şərt irəli sürə bilər.

2. Hər hansı bir döviət bu maddənin 1-ci bəndinə müvafiq olaraq qeyd-şərt irəli sürərsə, bu qeyd-şərt onu etmiş dövlətlə bu konvensiyanın digər iştirakçıları arasında münasibətlərin, həmin qeyd-şərtin aid olduğu qərar, yaxud qərarlar istisna edilməklə icbari xarakterinə toxunmur. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi həmin qeyd-şərtin mətninin bu Konvensiyanın iştirakçıları olan və ya olacaq bütün dövlətlərə bildirir. Bu Konvensiyanın iştirakçısı olan və ya gələcəkdə iştirakçısı olacaq istənilən dövlət onun özünü həmin qeyd-şərti irəli sürmüş dövlətlə bu Konvensiya vasitəsilə bağlı olmaqla razılaşmadığını Baş katibə bildirə bilər. Belə bildiriş Baş katib bu Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlər barəsində məlumat verdiyi tarixdən hesablanmaqla və sonralar bu Konvesiyanın iştirakçısı olmuş dövlətlər barəsində onların təsdiqetmə fərmanının, yaxud qoşulma haqqında fərmanını depozitə qoyulduğu tarixdən hesablamaqla doxsan gün ərzində edilməlidir. Belə bildiriş edildiyi halda Konvensiya bu bildirişi vermiş dövlətlə qeyd-şərt irəli sürmüş dövlət arasında qüvvədə olmayacaqdır.

3. Bu maddənin 1-ci bəndinə müvafiq olaraq, qeyd-şərt irəli sürmüş hər bir dövlət həmin qeyd-şərt qəbul edildikdən sonra onu Baş katibin adına bildirişlə istənilən vaxt tamamilə və ya qismən geri götürə bilər. Belə bildiriş alındığı gündən qüvvəyə minir.

 

Maddə 9

 

1. Sazişə gələ istənilən dövlət bu Konvensiyanı Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş katibinin adına yazılı bəyanatla denonsasiya edə bilər. Denonsasiya Baş katib bu bildirişi aldığı gündən bir il sonra qüvvəyə minir.

2. Bu Konvensiya denonsasiyanını qüvvəyə minməsi nəticəsində bu Konvensiyanın iştirakçılarının sayı altıdan az olduğu gün qüvvəsini itirir.

 

Maddə 10

 

Sazişə gələn iki yaxud daha çox dövlət arasında bu Konvensiyanın yozulması və ya tətbiqinə dair danışıqlar yolu ilə həll edilməyən mübahisə, tərəflər başqa həll üsulu barədə razılığa gəlmədikdə, mübahisə edən tərəflərdən hər hansı biri tərəfindən həll edilmək üçün Beynəlxalq Məhkəməyə verilir.

 

Maddə11

 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bütün üzvlərinə, həmçinin onun Konvensiyanın 4-cü maddəsinin 1-ci bəndində xatırlanan üzvü olmayan dövlətlərə aşağıdakılar barədə xəbər verir:

 

a) 4-cü maddəyə müvafiq olaraq imzalamalar və təsdiqetmə fərmanlarının alınması;

b) 5-ci maddəyə müvafiq olaraq qoşulma haqqında fərmanların alınması;

c) 6-cı maddəyə müvafiq olaraq bu Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi gün;

d) 8-ci maddəyə müvafiq olaraq alınmış bildirişlər;

e) 9-cu maddənin 1-ci bəndinə müvafiq olaraq, denonsasiyalara dair alınmış bildirişlər;

f) 9-cu maddənin 2-ci bəndinə müvafiq olaraq, Konvensiyanın qüvvədən düşməsi.

 

Maddə12

 

Bu Konvensiyanın ingilis, ispan, çin, rus və fransız dillərindəki eyni qüvvəyə malik olan mətnləri saxlanmaq üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının arxivinə verilir.

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi bu Konvensiyanın təsdiq edilmiş surətlərini Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bütün üzv-dövlətlərinə, həmçinin onun 4-cü maddənin 1-ci bəndində xatırlanan üzvü olmayan dövlətlərə göndərir.

SAYTIN XƏBƏRLƏRİ

"Gender və din"/"Məqalələr" bölməsində Elşad Mirinin kitabları təqdim edilmişdir:
- İslam dini zorakılığı qadağan edir
- İslamda qadın-kişi bərabərliyi
- İslamda qadının ictimai həyatdakı rolu
- İslamda ailə həyatı
VİRTUAL MUZEY

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların ictimai fəallığının gözəl nümunələri mövcuddur. Azərbaycanda qadın fəallığı, öz yolunu maarifçilik və xeyriyyəçilik ideyalarının yayılmasından başlayaraq, əlbəttə, hər bir ölkədə mədəni, dini, milli ənənələrlə formalaşdırılan spesifik cizgilərinə malik idi. Toplanmış informasiya, şübhəsiz, qadın və gender problemləri sahəsində işləyən müəllimlər, tarixçilər və tədqiqatçılar üçün yardımçı material olacaq. Onlar bu nadir sənədlərdən tarixi istinadlar, vizual və şifahi şəhadət şəklində istifadə etmək imkanı əldə edəcəklər.
AVROPA QADIN TEZAURUSU

Avropa Qadın Tezaurusu - məlumatlar bankında, İnternetdə, qadın kitabxanalarında, sənəd mərkəzlərində və arxivlərdə "qadın" informasiyasının təyin edilməsi və axtarışı üçün professional vasitədir. Tezaurusda 2087 termin var. Tezaurusun Azərbaycan versiyasına bizim cəmiyyətin sosial-siyasi reallıqlarını, milli mədəniyyətimizi və islam mədəniyyətini əks etdirən 589 terminlər daxil edilmişdir.
GENDER DİREKTORİYASI

Gender direktoriyası - qadın və gender məsələlərinə cəlb edilmiş bütün milli strukturlar üzrə verilənlər bankıdır: dövlət strukturları, milli parlament, biznes sektoru, KİV-lər, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpuslar, hüquq müdafiəçiləri, yazıçılar, şairlər, rəssamlar və s. Diqqət: direktoriya linklər vasitəsilə qadın QHT-lərin verilənlər bazası, gender layihələrini yerinə yetirən QHT-lərin verilənlər bankı, gender fənləri üzrə tədqiqatçıların və müəllimlərin verilənlər bankı ilə əlaqədardır.
AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ PROBLEMLƏRI ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin təşəbbüsü ilə 2006-cı il fevralın 6-da Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Dövlət Komitəsinin sədri Bakı Dövlət Universitetinin professoru, siyasət elmləri doktoru Hicran Hüseynovadır.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR MİLLİ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair milli sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazasına rəsmi surətdə qeydə alınmış və qeydə alınmamış təşkilatlar, qadın qrupları daxildir. Diqqət: ölkədə dəqiq profilli QHT-lər yoxdur, ona görə də informasiyanın dolğunluğu üçün axtarışı bir neçə açar sözlər üzrə aparmaq tövsiyə olunur.
GENDER LAYİHƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazası 1998-2007-ci illər üzrə gender problemlərinə dair beynəlxalq və milli layihələr haqda informasiya təqdim edir. Axtarış həm tematik açar sözlər, həm də QHT-lərin adı üzrə həyata keçirilir.


Human Rights in the XXI Century - Azerbaijan
Regional Initiative of Women's Groups for Promoting ICT as a Strategic Tool for Social Transformation
     Sayt «Açıq Cəmiyyət» İnstitutu - Yardım Fondu tərəfindən hazırlanıb