Home page
Send mail
Forward
Back


       Abunə


BİZİM LAYİHƏLƏR

İNFORMASİYA BURAHIŞLARI

İnformasiya vərəqləri - gender nəzəriyyələrini, ictimai həyatın müxtəlif sahələrində gender münasibətlərinin müzakirə problemlərini işıqlandıran xüsusi buraxılışlardır (çap analoqu bölgələrdə yayılmışdır). Nəşrlərdə tədqiqatçılar haqda məlumatı AGİM -in məsləhətçiləri hazırlamışlar.
TƏDQİQATLAR

Bölmədə 1998-ci ildən indiki dövrə kimi Azərbaycan müəllifləri tərəfindən keçirilmiş gender tədqiqatları təqdim edilmişdir.
QAYNAR XƏTT

Təqdim edilmiş ünvanlardan hüquqi, psixoloji və tibbi yardım almaq olar.

YARDIM FORMALARI

Böhran mərkəzi:
t: 4943376
wcc@online.az


Hüquqi məsləhət, psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri.

MHAIDS Azerbaijan:
t: 5106614 mhaids@initiative.az


psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri

Elmi-tədqiqat Mərkəzi "AREAT"
t: 438 15 77:

areat@azeronline.com

nikah qeydiyyatı zamanı ailədə iqtisadi zorakılığın qarşısını alan tədbirlər kimi, nikah müqaviləsinin bağlanmasının mümkünlüyünə dair məsləhətlər

LTD "Law and Order"
t: (050) 341 06 60
law_order@gender-az.org


hüquqi məsləhət, məhkəmə iddialarının tərtibi, məhkəməyə qədər sənədlərin hazırlanması, ictimai müdafiəçi (ittihamçı) sifətində məhkəmə iclaslarında iştirak

"Təmiz dünya" vətəndaş hüquqları uğrunda sosial birlik
t: 497 10 58


Trafik qurbanlarına dəstək və trafik qurbanlarına sığınacağın verilməsi. Sığınacağın yeri ciddi surətdə məxfidir, onun yerini ancaq işçilər bilir. Qurbanlar və sığınacaq haqda informasiya gizli saxlanılır. Qurban, oraya düşəndən rəsmi hakimiyyətin icazəsinə kimi daima sığınacağın ərazisində yaşayır. Verilmiş informasiya KİV-lərdə dərc edilmir.
SƏS VERMƏ

“Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqda” Qanunla tanışsınızmı?
Bəli
Yox

  


M


 

MAHMUDBƏYOVA Məhbubə Kərim qızı (11.6. 1902, Şuşa - 13.1.1976, Bakı) - tibb e. d. (1961), prof. (1963), əməkdar həkim (1960). 1933-70 illərdə Azərb. Dövlət Tibb İn-tunun mama-ginekologiya kafedrasında dosent, prof., müdir işləmişdir. 1968-74 illərdə resp. mama-ginekoloqları elmi cəmiyyətinin sədri olmuşdur. Tədqiqatı, əsasən, qadın, ana və uşağın sağlamlığının qorunması probleminə həsr edilmişdir. "Ürək-damar sistemi xəstəlikləri zamanı hamiləlik və doğuş" monoqrafiyası (1973) böyük elmi-praktiki əhəmiyyətə malikdir.

 

 

 

MAHMUDBƏYOVA Məryəm Fərəməz qızı (d.2.1.1921, Naxçıvan) -tibb e.d. (1966), əməkdar həkim (1973). 1953 ildən Elmi-Tədqiqat Virusologiya, Mikrobiologiya və Gigiyena İn-tunda işləmiş, 1976-79 illərdə Azərb. Elmi-Tədqiqat Qanköçürmə və Hematologiya İn-tunda immun-hematologiya şöbəsinin müdiri olmuşdur. Tədqiqatı müasir təbabətin aktual məsələlərinin (bioloji aktivliyi yüksək olan makromolekulların, zülalların, nuklein turşusunun həll olunan antigen fraksiyalarının) öyrənilməsinə həsr olunmuşdur. Antigen quruluşa aid tədqiqatlarından immun preparatların istehsal texnologiyası sahəsində, habelə xəstəliklərin profilaktika və diaqnostikasında geniş istifadə edilir.

 

 

 

MEHDİYEVA Nisbət Canməmməd qızı (1.1. 1937, Şamaxı r-nunun Göylər k.) - tarix e. d. (1991), prof. (1991). Azərb. Dövlət Un-tini bitirmişdir (1960). Əmək fəaliyyətinə 1960 ildən Azərb. EA Tarix İn-tunda başlamış, 1973-91 illərdə Azərb. Dövlət Un-ti SSRİ tarixi kafedrasında dosent işləmiş, 1991 ildən həmin un-tinin Türk və Qafqaz xalqları tarixi kafedrasının prof.-dur. Tədqiqatı ictimai təşkilatlar, yaradıcılıq ittifaqları və cəmiyyətlərinin fəaliyyətinə həsr edilmişdir. 41 elmi məqalə, monoqrafiya, dərs vəsaiti, dərslik, proqram və metodiki tövsiyənin müəllifidir.

 

 

 

MEHDİYEVA Nisə Əşrəf qızı (d. 12.4.1928, Bakı) - biologiya e.d. (1969). Mikologiya sahəsində ilk azərbaycanlı qadın elmlər doktoru. M.V.Lomonosov ad. Moskva Dövlət Un-tini bitirmişdir. 1955-71 illərdə Azərb. SSR EA Biologiya bölməsinin elmi katibi, EA-nın Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tunda laboratoriya müdiri, EA-nın Zoologiya İn-tunda mikrobiologiya bölməsinin rəhbəri, 1972 ildən EA-nın Mikrobiologiya bölməsinin direktoru olmuş, 1981 ildən laboratoriya müdiridir. Tədqiqatı ümumi və tətbiqi mikrobiologiyaya aiddir.

 

 

 

MEHDİYEVA Sevil Hacı qızı (d.9.9. 1942, Lənkəran) - filologiya e.d. (1993), prof. (1998). Azərb. Resp. əməkdar müəllimi (2000). Azərb. Dövlət Un-tinin filologiya fakültəsini bitirmişdir (1964). Əmək fəaliyyətinə orta məktəb müəllimi kimi başlamış, 1968 ildən Azərb. EA Nəsimi ad. Dilçilik İn-tunda işləmişdir. Tədqiqatı Azərb. dili tarixinin müxtəlif problemlərinə həsr edilmişdir. 2 monoqrafiya, 3 metodiki vəsait, 110-dan artıq elmi, elmi-kütləvi və metodiki məqalənin müəllifı, 6 kollektiv monoqrafiyanın həmmüəllifidir.

 

 

 

MEHDİYEVA Səlimə İbrahim qızı (d. 21.5.1941, Naxçıvan ş.) - fizika-riyaziyyat e.d. (1988), prof. (1993). Azərb. Dövlət Un-tinin fizika fakültəsini bitirmişdir (1963). 1968 ildən Azərb. EA Fizika İn-tunda elmi katib, 1976 ildən laboratoriya müdiri vəzifələrində işləmiş, hazırda İn-tun elmi işlər üzrə direktor müavinidir. Tədqiqatı selen və onun əsasında alınan nizamsız quruluşlu sistemlərdə, həmçinin qeyri-üzvi xətti polimer yarımkeçiricilərdə elektron proseslərinin araşdırılmasına aiddir. 125 elmi məqalənin, 9 ixtiranın, bir monoqrafiyanın müəllifidir. Beynəlxalq elmi konfrans və simpoziumlarda məruzələrlə çıxış etmişdir. İngiltərə Beynəlxalq Bioqrafiya Mərkəzi tərəfindən 1998-2000 illərdə "İlin qadını" adına layiq görülmüşdür. Həmin mərkəzin nəşr etdirdiyi "XX əsrin görkəmli şəxsiyyətləri" kitabında haqqında məlumat verilmişdir.

 

 

 

MEHDİYEVA Turan Camal qızı (22. 11. 1928, Aşqabad - 1991, Bakı) - tibb e.d. (1969), prof. (1971). Türkmənistan Dövlət Tibb İn-tunu bitirmişdir (1948). Əmək fəaliyyətinə Türkmənistanda başlamış, 1952 ildən Azərb. Dövlət Tibb İn-tunda II mamalıq-ginekologiya kafedrasında kliniki ordinaturaya daxil olmuşdur. 1956-68 illərdə həmin kafedrada assistent, dosent vəzifəsində işləmişdir. Özünün təşəbbüsü ilə ATİ-nin pediatriya fakültəsində təşkil olunmuş III mamalıq-ginekologiya kafedrasına rəhbərlik etmişdir (1969-76). 1976-91 illərdə 1 müalicə-profilaktika fakültəsinin 1 mamalıq-ginekologiya kafedrasının müdiri işləmişdir. 1959 ildə Azərb.-da onun rəhbərliyi ilə sonsuzluqla mübarizə kabineti təşkil olunmuşdur.

 

 

 

MƏHƏRRƏMOVA Rəhilə Cavad qızı (d. 7.11.1923, Bakı) - Azərb dilçisi. Filologiya e.d. (1969), prof. (1996). Azərb. SSR EA Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu Azərb. dili tarixi şöbəsinin baş elmi işçisi (1960-68), müdiri (1968-74) olmuş, 1978 ildən həmin şöbənin baş elmi işçisidir (1960-68; 1978 ildən). Tədqiqatları ümumi dilçilik, ədəbi dil tarixi, leksikologiya, üslubiyyat və s. sahələrə aiddir. 125 elmi məqalənin, 5 kitabın müəllifidir.

 

 

 

MƏLİKASLANOVA Püstə Süleyman qızı (d. 2.12.1926, Füzuli ş.) - tibb e.d. (1970), prof. (1983), əməkdar elm xadimi. Resp. əməkdar hakimi. Azərb. Dövlət Tibb İn-tunu bitirmişdir (1949). 1957 ildən Azərb. Elmi-Tədqiqat Göz Xəstəlikləri İn-tunda patomorfologiya laboratoriyasına rəhbərlik edir. 200-dən artıq elmi əsərin, 2 monoqrafiyanın, 20 səmərələşdirici təklifin, 2 patentin müəllifidir.

 

 

 

MƏLİKOVA Məsumə Fazil qızı (d. 22. 11. 1929, Bakı) - hüquq e.d. (1973), prof. (1974), Azərb. EA-nın müxbir üzvü (1989). Azərb. əməkdar hüquqşünası (1969). Azərb. AAK-nın iqtisadiyyat, fəlsəfə və hüquq üzrə Ekspert Şurasının sədri. 1956-68 illərdə Bakı Dövlət Un-tinin dövlət hüququ kafedrasında müəllim, baş müəllim, dosent vəzifələrində çalışmışdır. 1968 ildən dövlət və hüququnun nəzəriyyəsi və tarixi kafedrasının müdiridir. Tədqiqatı Azərb. maarifçiliyində siyasi və hüquqi ideologiya tarixinin öyrənilməsinə həsr olunmuşdur. Qədim "Avesta"dakı hüquqi və siyasi ideyaları araşdırmış, dövlət formalarının və qanunların elmi təhlilini vermişdir. 150-dən çox elmi məqalənin, monoqrafiya, dərslik və s. müəllifidir. 1978-95 illərdə Azərb. Konstitusiyasının hazırlığı üzrə konstitusiya komissiyasının üzvü olmuşdur. "Şərəf nişanı" ordeni, Azərb-ın "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilmişdir.

 

 

 

MƏMMƏDBƏYOVA Leyla Hüseynağa qızı (d. 12.5.1922, Quba) - tibb e.d. (1967), prof. (1970). Azərb. Elmi-Tədqiqat Eksperimental və Kliniki Tibb İn-tunda patomorfologiya laboratoriyasının müdiri (1963 ildən) işləmişdir. Tədqiqatı, əsasən, ürək-damar sisteminin patologiyasına həsr olunmuşdur. "Şərəf nişanı" ordeni ilə təltif edilmişdir.

 

 

 

MƏMMƏDƏLİYEVA Sevda Yusif qızı (d.14.11.1946, Bakı) - fəlsəfə e.d. (1994), prof. (1997), AMEA-nın müxbir üzvü (2001). Beynəlxalq Eko-energetika Akademiyasının həqiqi üzvü (1997), Rusiya Elmlər Akademiyasının əcnəbi üzvü (1999), NOOSFERA Beynəlxalq Akademiyasının həqiqi üzvü (2000). Azərb. Resp. Mədəniyyət nazirinin müavinidir (1999 ildən). Azərb. Dövlət Un-tini bitirmişdir (1967). 1970-83 illərdə Azərb. EA-nın elmi-tədqiqat in-tlarında kiçik elmi işçi, böyük elmi işçi vəzifələrində işləmişdir. 1983 ildən Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-tində pedaqoji fəaliyyət göstərmiş, dosent, prof., kafedra müdiri işləmişdir. Tədqiqatı sosial fəlsəfə və kulturologiya sahəsinə aiddir. 100-dən çox elmi işin, tədris materiallarının və 5 monoqrafiyanın müəllifidir. Avropa Şurasının "Steys" və "Münaqişənin mədəniyyət vasitəsilə aradan qaldırılması" regional layihələrinin milli koordinatorudur.

 

 

 

MƏMMƏDOVA Əsmətxanım Bəyəhməd qızı (d. 5.3.1941, Bakı)  - Azərb. Resp. Milli Məclisinin (1-ci və 2-ci çağırış) deputatı. Filologiya e.n. (1972). Azərb. Dövlət Un-tinin şərqşünaslıq fakültəsini bitirmişdir (1965). 1969 ildən Azərb. Dövlət Un-tinin dosentidir. 60-dan artıq elmi məqalənin müəllifidir. Bir sıra beynəlxalq simpozium və konfransların iştirakçısı olmuşdur.

 

 

 

MƏMMƏDOVA Pərvin Şamxal qızı (d. 9.4.1943, Bakı) - kimya e.d. (1992). AMEA-nın Aşqarlar Kimyası İn-tunun laboratoriya müdiridir. Azərb. Dövlət Neft Akademiyasında pedaqoji fəaliyyət göstərir. Tədqiqatı sürtkü yağları və yağlayıcı-soyuducu mayelərin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün yüksək effektivli aşqarların sintezi və tətbiqinə həsr olunmuşdur. 100-dən artıq elmi məqalənin, 16 müəlliflik şəhadətnaməsinin və 7 patentin müəllifidir.

 

 

 

MƏMMƏDOVA Siddiqə Rza qızı (d. 8.3.1925, Şərur r-nunun Şəhriyar k.) - biologiya e.d. (1971), prof. (1973), əməkdar elm xadimi (1978), AMEA-nın həqiqi üzvü (2001). Azərb. Dövlət Kənd Təsərrüfatı İn-tunu bitirmişdir (1945). 1952-63 illərdə AKTİ-də assistent, dosent vəzifələrində çalışmış, 1963 ildən Azərb. Elmi-Tədqiqat Bitkiləri Mühafizəsi İn-tunun direktorudur. 170-dən artıq elmi məqalənin, 5 tədris vəsaiti, 2 soraq kitabı, 3 monoqrafiyanın müəllifidir. Azərb. SSR Ali Sovetinin (11-ci çağırış) deputatı, Ali Sovetin Təbiəti mühafizə və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə komissiyasının sədri olmuşdur. 2 Qırmızı Əmək Bayrağı, "Sərəf nişanı" və Azərb-ın "Şöhrət" ordenləri ilə təltif edilmişdir.

 

 

 

MƏMMƏDOVA Svetlana Həmid qızı (1939, Naxçıvan ş. - 24. 1.1990, Bakı) - kimya e.d. (1988), prof. Azərb. Neft və Kimya İn-tunu bitirmişdir. Sumqayıt Polimer Materialları İn-tunda işləmişdir. Tədqiqatları yüksək molekullu birləşmələr kimyasına həsr edilmişdir. 130-dan artıq elmi əsərin, 40-dan çox ixtiranın müəllifi olmuşdur. Bakıdakı qanlı yanvar faciəsi zamanı həlak olmuşdur.

 

 

 

MİRZƏLİYEVA Məhəbbət Mirzəxan qızı (d. 17.10.1949, Bakı) filologiya e.d. (1996). Azərb. Dövlət Un-tini bitirmişdir (1971). 1975-81 illərdə Azərb. EA Nəsimi ad. Dilçilik İn-tunun türk dillərinin müqayisəli tədqiqi şöbəsində kiçik elmi işçi, 1981-91 illərdə böyük elmi işçi, 1991-93 və 1997-2001 illərdə in-tun nəzəri və tətbiqi dilçilik şöbəsinin böyük elmi işçisi olmuşdur. 2002 ildən in-tun türk dillərinin müqayisəli tədqiqi şöbəsinin müdiridir. Bir çox elmi məqalələrin və monoqrafiyaların müəllifidir.

 

 

 

MİRZƏYEVA Şükufə Şamil qızı (20.12.1925, Ağdam r-nunun Cülablı k. - 9.10.1980, Bakı) - Azərb. filosofu. Fəlsəfə e.d. (1963), prof. (1964). Azərb. Dövlət Un-tini bitirmişdir (1944). Əmək fəaliyyətinə 1944 ildən Azərb. EA Fəlsəfə İn-tunda başlamışdır. Azərb. xalqının estetik fikir tarixi və estetikanın problemləri ilə məşğul olmuşdur. Bədii, ədəbi-tənqidi və incəsənətə dair əsərləri var.

 

 

 

MOLLAZADƏ Səyyarə Məmməd qızı (d.22.1.1933, Qax r-nunun İlisu k.) - fılologiya e.d. (1980), prof. (1981). 1965-69 illərdə Azərb. Tibb İn-tunun Azərb. və rus dilləri kafedrasında müəllim, baş müəllim, dosent işləmişdir. 1969 ildən Azərb. Tibb Un-tinin Azərb. dili kafedrasının müdiridir. Azərb. dilinin toponimikasına, onomastikasına, dialektologiyasına, areal dilçiliyə dair tədqiqatların, o cümlədən 150-dən çox elmi məqalənin, 5 monoqrafiyanın və 5 metodiki vəsaitin müəllifidir.

 

 

 

MUXTAROVA Əsməd İmamməmməd qızı (d.3.4.1944, Bakı) - tarix e.d. (1991), prof. Azərb. Dövlət Un-tinin tarix fakültəsini bitirmişdir (1967). Un-tin "Türk və Qafqaz xalqları tarixi" kafedrasının müdiridir. Tədqiqatları türk xalqlarının qədim dövr və orta əsrlər tarixi, dövlətçilik tarixinin öyrənilməsinə aiddir. "Tarix və onun problemləri" jurnalının baş redaktorudur. 40-dan çox elmi məqalə, proqram, dərslik, dərs vəsaiti və monoqrafiyanın müəllifidir.

 

 

 

MUXTAROVA Nübar Muxtar qızı (d. 30.8.1948, Litva Resp., Şyaulyay ş.) - pedaqoji e. d. (1996), prof. (1997). Azərb. Dövlət Pedaqoji İn-tunun pedaqogika və psixologiya fakültəsini bitirmişdir (1971). 1987-91 illərdə BDU-nun pedaqogika və psixologiya kafedrasında müəllim və dosent işləmişdir. 1991 ildən BDU-nun pedaqogika kafedrasının müdiridir. Tədqiqatı gənclərdə milli şüur və milli mənliyin tərbiyə edilməsi probleminə həsr edilmişdir. 2 monoqrafiya, 2 dərslik, 50-dən çox məqalə və tədris proqramlarının müəllifidir. "Pedaqoji aləm" adlı elmi-populyar jurnalın təsisçisi və baş redaktorudur.

 

 

 

MURADƏLİYEVA Elmira Böyükağa qızı (d. 1. 10.1950, Bakı) - tarix e. d. (1991), prof. (1992). Azərb. Dövlət Un-tini bitirmişdir (1973). Həmin ildən Un-tdə müəllim kimi fəaliyyətə başlamış, 1982 ildən Azərbaycan tarixi kafedrasının dosenti vəzifəsində işləmişdir. 1992 ildən isə həmin kafedranın professorudur. Tədqiqatı Azərbaycan tarixçiliyində yeni dövr üzrə mənbəşünaslığa həsr edilmişdir. 50-dən artıq elmi əsərin müəllifidir.

 

 

 

MURADƏLİYEVA Nailə Bəybala qızı (d. 1945, Bakı) - filologiya e. d. (1991). Azərb. Dövlət Un-tini bitirmişdir. Azərb. EA Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tunun ədəbi əlaqələr şöbəsində laborant, kiçik elmi işçi işləmişdir. Hazırda in-tun nəzəriyyə şöbəsinin böyük elmi işçisidir. 2 monoqrafiya, bir neçə məcmuə, 50-dən çox məqalənin müəllifidir. Ədəbiyyatşünaslığa dair bir sıra beynəlxalq simpozium və konfransların iştirakçısıdır.

 

 

 

MUSABƏYOVA Umnisə Süleyman qzı (9.10.1902, Qəbələ 15.11.1974, Bakı) - Azərb. oftalmoloqu. Tibb e.d. (1936), prof. (1943), Azərb. SSR EA-ın üzvü (1962), əməkdar elm xadimi (1957). 1945 ildən ömrünün sonunadək N.Nərimanov ad. Azərb. Dövlət Tibb İn-tunun göz xəstəlikləri kafedrasına başçılıq etmişdir. Tədqiqatı, əsasən, traxoma, qlaukoma xəstəliklərinə, görmə sinirinin patologiyasına və s. həsr edilmişdir. Ümumdünya oftalmoloqlar (Brüssel, 1958), Afrika-Asiya ölkələri göz həkimlərinin 1-ci (Qahirə, 1958), 2-ci (Tunis, 1960), 3-cü (İstanbul, 1964), 4-cü (Beyrut, 1968) konqreslərinin iştirakçısı, Sovet Sülhü Müdafiə Komitəsinin (1955-74), Sovet Qadınları Komitəsinin (1963-74) üzvü, Azərb. SSR Oftalmoloqlar Cəmiyyətinin sədri (1957-74) olmuşdur. SSRİ Ali Sovetinə (5-ci və 6-cı çağırış), Azərb. SSR Ali Sovetinə (4-cü çağırış) deputat seçilmişdir. Lenin ordeni ilə təltif edilmişdir.

 

 

 

MUSAYEVA Tamilla Həşim qızı (d. 31.12.1931, Bakı) - tarix e. d. (1980), prof. (1982). Azərb. SSR Dövlət mükafatı laureatı (1984). Azərb. Dövlət Un-tini bitirmişdir (1954). AMEA-nın A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tunda fəaliyyətə başlamışdır. 1983 ildən həmin in-tun aparıcı elmi işçisidir. Tədqiqatları Azərb.-da mədəni quruculuq tarixinə, xalq təhsilinin inkişafı məsələlərinə həsr edilmişdir. 66 elmi əsərin, 2 monoqrafiyanın, 25 publisistik məqalənin müəllifidir.

 

 

 

MUSAYEVA-İBRAHİMOVA Azadə Şahbaz qızı (d. 28.10.1946, Lənkəran) - filologiya e. d. (1994), prof. (1999). Azərb. Dövlət Un-tini bitirmişdir (1968). 1974 ildən Azərb. EA-nın Əlyazmalar İn-tunda işləyir. 1984 ildən in-tun baş elmi işçisidir. Tədqiqatı Azərb. əlyazma kitabı, orta əsrlərdə Azərb. mühacirət ədəbiyyatına həsr edilmişdir. 100-dən artıq elmi məqalənin, 10 kitabın müəllifi və tərtibçisidir. Beynəlxalq simpozium, konfrans və seminarlarda məruzələrlə çıxış etmişdir.

 

 

 

MUSTAFAYEVA Rəfiqə Şahgül qızı (d. 21.6.1936, Bakı) - pedaqoji e. d. (1987), prof. (1990). Beynəlxalq Pedaqoji Akademiyanın həqiqi üzvü (2002). Azərb. Resp. əməkdar müəllimi (1992). Qafqazda ilk qadın pedaqoji elmlər doktoru, prof. Azərb. Dövlət Un-tini bitirmişdir (1959). Əmək fəaliyyətinə 1960 ildən orta məktəb müəllimi kimi başlamış, 1972- 79 illərdə Azərb. Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İn-tunda kiçik elmi işçi, baş elmi işçi vəzifələrində çalışmış, 1979 ildən Resp. Mərkəzi Müəllimləri Təkmilləşdirmə İn-tunda baş müəllim, dosent işləmiş, 1984 ilden həmin in-tun "Pedaqogika" kafedrasının müdiridir. 14 kitabın, monoqrafiya və dərsliyin, 100-dən artıq məqalənin müəllifidir.

 

 

 

MUSTAFAYEVA Solmaz Nəriman qızı (d. 1.1.1950, Çin Xalq Resp., Dalyan ş.) - fizika-riyaziyyat e.d. (1990). Azərb. Dövlət Un-tini bitirmişdir (1972). 1975 ildən AMEA-nın Fizika İn-tunda işləyir. 1993 ildən kristalların fizikası laboratoriyasında aparıcı elmi işçidir. Tədqiqatları mürəkkəb tərkibli yarımkeçirici maddələrin fizikası və bərk cisimlərin elektronikası sahəsindədir. 220 elmi əsərin və 24 ixtiranın müəllifidir. Nyu-York EA-nın üzvüdür (1997). Kembric Bioqrafiya Mərkəzi (İngiltərə) tərəfindən nəşr edilən kitabda haqqında məlumat verilmişdir. Amerika Bioqrafiya İn-tu nəzdindəki tədqiqatçıların məsləhət şurasının üzvüdür (2001).

 

 

 

MÜRSƏLOVA Minə xanım Əliağa qızı (d. 10.8.1932, Bakı) - kimya e. d. (1996). Azərb. Neft və Kimya İn-tunu bitirmişdir (1955). Əmək fəaliyyətinə 1955 ildə Yeni Bakı neftayırma zavodunda başlamış, 1958-74 illərdə Azərb. EA-nın Neft İn-tunda, Y.H.Məmmədəliyev ad. Neft-Kimya Prosesləri İn-tunda və onun Sumqayıt filialında kiçik elmi işçi və baş elmi işçi, 1974-95 illərdə Azərb. Elmi-Tədqiqat Layihə Qaz İn-tunda baş elmi işçi, laboratoriya müdiri və direktorun elmi işlər üzrə müavini vəzifəsində işləmişdir. 1995 ildən "Dənizneftqazlayihə" İn-tunda işləyir. 200-dən artıq elmi işin, o cümlədən 45 ixtiranın müəllifidir. Beynəlxalq konfranslarda dəfələrlə çıxış etmişdir.

SAYTIN XƏBƏRLƏRİ

"Gender və din"/"Məqalələr" bölməsində Elşad Mirinin kitabları təqdim edilmişdir:
- İslam dini zorakılığı qadağan edir
- İslamda qadın-kişi bərabərliyi
- İslamda qadının ictimai həyatdakı rolu
- İslamda ailə həyatı
VİRTUAL MUZEY

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların ictimai fəallığının gözəl nümunələri mövcuddur. Azərbaycanda qadın fəallığı, öz yolunu maarifçilik və xeyriyyəçilik ideyalarının yayılmasından başlayaraq, əlbəttə, hər bir ölkədə mədəni, dini, milli ənənələrlə formalaşdırılan spesifik cizgilərinə malik idi. Toplanmış informasiya, şübhəsiz, qadın və gender problemləri sahəsində işləyən müəllimlər, tarixçilər və tədqiqatçılar üçün yardımçı material olacaq. Onlar bu nadir sənədlərdən tarixi istinadlar, vizual və şifahi şəhadət şəklində istifadə etmək imkanı əldə edəcəklər.
AVROPA QADIN TEZAURUSU

Avropa Qadın Tezaurusu - məlumatlar bankında, İnternetdə, qadın kitabxanalarında, sənəd mərkəzlərində və arxivlərdə "qadın" informasiyasının təyin edilməsi və axtarışı üçün professional vasitədir. Tezaurusda 2087 termin var. Tezaurusun Azərbaycan versiyasına bizim cəmiyyətin sosial-siyasi reallıqlarını, milli mədəniyyətimizi və islam mədəniyyətini əks etdirən 589 terminlər daxil edilmişdir.
GENDER DİREKTORİYASI

Gender direktoriyası - qadın və gender məsələlərinə cəlb edilmiş bütün milli strukturlar üzrə verilənlər bankıdır: dövlət strukturları, milli parlament, biznes sektoru, KİV-lər, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpuslar, hüquq müdafiəçiləri, yazıçılar, şairlər, rəssamlar və s. Diqqət: direktoriya linklər vasitəsilə qadın QHT-lərin verilənlər bazası, gender layihələrini yerinə yetirən QHT-lərin verilənlər bankı, gender fənləri üzrə tədqiqatçıların və müəllimlərin verilənlər bankı ilə əlaqədardır.
AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ PROBLEMLƏRI ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin təşəbbüsü ilə 2006-cı il fevralın 6-da Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Dövlət Komitəsinin sədri Bakı Dövlət Universitetinin professoru, siyasət elmləri doktoru Hicran Hüseynovadır.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR MİLLİ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair milli sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazasına rəsmi surətdə qeydə alınmış və qeydə alınmamış təşkilatlar, qadın qrupları daxildir. Diqqət: ölkədə dəqiq profilli QHT-lər yoxdur, ona görə də informasiyanın dolğunluğu üçün axtarışı bir neçə açar sözlər üzrə aparmaq tövsiyə olunur.
GENDER LAYİHƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazası 1998-2007-ci illər üzrə gender problemlərinə dair beynəlxalq və milli layihələr haqda informasiya təqdim edir. Axtarış həm tematik açar sözlər, həm də QHT-lərin adı üzrə həyata keçirilir.


Human Rights in the XXI Century - Azerbaijan
Regional Initiative of Women's Groups for Promoting ICT as a Strategic Tool for Social Transformation
     Sayt «Açıq Cəmiyyət» İnstitutu - Yardım Fondu tərəfindən hazırlanıb