Home page
Send mail
Forward
Back


       Abunə


BİZİM LAYİHƏLƏR

İNFORMASİYA BURAHIŞLARI

İnformasiya vərəqləri - gender nəzəriyyələrini, ictimai həyatın müxtəlif sahələrində gender münasibətlərinin müzakirə problemlərini işıqlandıran xüsusi buraxılışlardır (çap analoqu bölgələrdə yayılmışdır). Nəşrlərdə tədqiqatçılar haqda məlumatı AGİM -in məsləhətçiləri hazırlamışlar.
TƏDQİQATLAR

Bölmədə 1998-ci ildən indiki dövrə kimi Azərbaycan müəllifləri tərəfindən keçirilmiş gender tədqiqatları təqdim edilmişdir.
QAYNAR XƏTT

Təqdim edilmiş ünvanlardan hüquqi, psixoloji və tibbi yardım almaq olar.

YARDIM FORMALARI

Böhran mərkəzi:
t: 4943376
wcc@online.az


Hüquqi məsləhət, psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri.

MHAIDS Azerbaijan:
t: 5106614 mhaids@initiative.az


psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri

Elmi-tədqiqat Mərkəzi "AREAT"
t: 438 15 77:

areat@azeronline.com

nikah qeydiyyatı zamanı ailədə iqtisadi zorakılığın qarşısını alan tədbirlər kimi, nikah müqaviləsinin bağlanmasının mümkünlüyünə dair məsləhətlər

LTD "Law and Order"
t: (050) 341 06 60
law_order@gender-az.org


hüquqi məsləhət, məhkəmə iddialarının tərtibi, məhkəməyə qədər sənədlərin hazırlanması, ictimai müdafiəçi (ittihamçı) sifətində məhkəmə iclaslarında iştirak

"Təmiz dünya" vətəndaş hüquqları uğrunda sosial birlik
t: 497 10 58


Trafik qurbanlarına dəstək və trafik qurbanlarına sığınacağın verilməsi. Sığınacağın yeri ciddi surətdə məxfidir, onun yerini ancaq işçilər bilir. Qurbanlar və sığınacaq haqda informasiya gizli saxlanılır. Qurban, oraya düşəndən rəsmi hakimiyyətin icazəsinə kimi daima sığınacağın ərazisində yaşayır. Verilmiş informasiya KİV-lərdə dərc edilmir.
SƏS VERMƏ

“Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqda” Qanunla tanışsınızmı?
Bəli
Yox

  


M


 

MAHMUDOVA Fatma Yaqub qızı (d. 30.12.54, Ağdam) - Azərb. Resp. xalq artisti (2001). Azərb. İncəsənət Un-tini bitirmişdir (1994). Səhnə fəaliyyətinə Ağdam Dövlət Dram Teatrında başlamışdır (1968 ildən). 1994 ildən Azərb. Dövlət Musiqili Komediya Teatrının aktrisasıdır. Rolları: Sara ("Solğun çiçəklər", C.Cabbarlı), Həcər ("Qaçaq Nəbi", S.Rüstəm), Məryəm ("Fərhad və Şirin", S.Vurğun), Təhminə ("Təhminə və Zaur", Anar; Ağdam dram teatrının səhnəsində), Xurma ("Hərənin öz ulduzu", S.Ələsgərov), Ağuçu Gülbikə ("Bankir adaxlı") və s.

 

 

 

MAHMUDOVA Tamilla Zahid qızı (d. 21.4.1931, Bakı) - Azərb. pianoçusu. Azərb. SSR xalq artisti (1974). Moskva Konservatoriyasını (1954) və aspiranturasını (1957) bitirmişdir. 1947 ildən Azərb. Radio Komitəsində solist olmuşdur. 1954 ildən Moskonsertin solistidir. Repertuarına rus və Qərbi Avropa klassiklərinin, müasir xarici ölkə bəstəkarlarının əsərləri daxildir. Mahmudova Azərb. bəstəkarlarından Q.Qarayev, F.Əmirov, C.Hacıyev və A.Məlikovun fortepiano əsərlərinin ilk ifaçılarındandır. Xarici ölkələrdə (İngiltərə, Belçika, Macarıstan, Hindistan, Polşa, Zambiya və s.) qastrolda olmuşdur.

 

 

 

MƏDİNƏ Gülgün (təxəllüsü; tam adı və familiyası Mədinə Nurulla qızı Ələkbərzadə; 17.1.1926, Bakı-1991, Bakı) - Azərb. şairi. 1938 ildə ailəsilə Cənubi Azərb.-ın Ərdəbil ş.-nə köçmüşdür. 1947 ildən mühacirətdə yaşamışdır. Cənubi Azərb.-da milli azadlıq və demokratik hərəkatının (1941-46) fəal iştirakçısı olmuşdur. Vətən məhəbbətinin, sülh və xalqlar dostluğunun tərənnümü "Təbrizin baharı" (1950), "Təbriz qızı" (1956), "Şerlər" (1962), "Xatirələrimin nəğməsi" (1969), "Dünyamızın sabahı" (1974), "Arzu da ömürdür" (1976), "Ömrə yelkən ümidlərim" (1981) və s. şer və poema kitablarının əsas mövzularıdır. Əsərləri bir sıra xarici dillərə tərcümə olunmuşdur. "Şərəf nişanı" ordeni ilə təltif edilmişdir.

 

 

 

MƏHSƏTİ GƏNCƏVİ (?, Gəncə - ?, Gəncə) - 12 əsr Azərb. şairi. Həyatı haqqında məlumat çox azdır. Onun Ömər Xəyyamdan əvvəl və ya sonra yaşaması, harada anadan olması haqqında müxtəlif mübahisəli fikirlər vardır. Son tədqiqatlar onun təqr. 11 əsrin axırlarında Gəncədə doğulduğunu, təhsil aldığını, Şərq ədəbiyyatı və musiqisinə yaxından bələd olduğunu göstərir. Yaradıcılığının ən məhsuldar dövrünü Sultan Mahmud Səlcuqinin və onun əmisi Sultan Səncər Səlcuqinin saraylarında keçirmişdir. Fars dilində, əsasən, rübai janrında yazmışdır. Ədəbi irsi dövrümüzədək tam halda gəlib çatmamışdır. 13-15 əsrlərə aid cüng və təzkirələrdə iki yüzə yaxın rübaisi və bir neçə başqa lirik şeri saxlanılmışdır. Yalnız öz dövründə deyil, sonralar da görkəmli rübai ustası kimi tanınmış, bu isə bəzən başqa sənətkarların rübailərinin də ona aid edilməsinə səbəb olmuşdur. Məhəbbət lirikası yaradıcılığında əsas yer tutur.

 

 

 

MƏLİKOVA Afaq Süleyman qızı (d. 18.1.1947, Bakı) - Azərb. rəqqasəsi. Azərb. Resp. xalq artisti (1978). Bakı Xoreoqrafiya Məktəbini bitirmişdir (1963). 1963-74 illərdə Azərb. Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblının solisti olmuşdur. 1974 ildən Azərb. Dövlət Rəqs Ansamblının solisti və məşqçi pedaqoqudur. Əsasən, Azərb. xalq rəqslərinin ifaçısı olan M.-nın repertuarına Şərq xalqları rəqsləri də daxildir. Bir sıra xarici ölkədə (Türkiyə, MƏR, Polşa, Fransa, İngiltərə, Kanada, Portuqaliya, Almaniya, İspaniya və s.) çıxış etmişdir.

 

 

 

MƏLİKOVA Qəribsoltan Həsənbəy qızı (11.6.1896, Zərdab k. - 9.3.1967, Bakı) - maarif xadimi, əməkdar müəllim (1948). H.Zərdabinin qızı. Tiflisdə rus gimnaziyasında təhsil almışdır. Pedaqoji fəaliyyətə 1910 ildən başlamışdır. Bakıdakı rus-tatar (rus-Azərb.) qız məktəblərində dərs demişdir (1918-20). 1956 ilədək Bakı məktəblərində müəllim işləmişdir. Lenin ordeni ilə təltif edilmişdir.

 

 

 

MƏLİKOVA Nəcibə Haşım qızı (25.10.1921, Bakı - 27.7.1992, Bakı) - Azərb. aktrisası. Azərb. SSR xalq artisti (1974). Azərb. Dövlət Teatr İn-tunu bitirmişdir (1951). Səhnə fəaliyyətinə 1938 ildən Azərb. Dövlət Dram Teatrında başlamış, sonralar resp.-nın müxtəlif teatrlarında, "Azərbaycanfilm" kinostudiyasında fəaliyyət göstərmişdir. 1952 ildən (fasilələrlə) Azərb. Dövlət Dram Teatrında çıxış etmişdir. Rolları: Estreliya ("Sevilya ulduzu", Lope de Veqa), Şölə xanım, Şəhrəbanu xanım ("Lənkəran xanının vəziri", "Müsyö Jordan və dərviş Məstəli şah", M.F.Axundov), Xumar ("Şeyx Sənan", H.Cavid), Xuraman ("Vaqif", S.Vurğun), Sofiya İvanovna ("Zıkovlar", M.Qorki), Safiyə xatun ("Qılınc və qələm", M.Ordubadi), Oqudalova ("Cehizsiz qız", A.Ostrovski) və s. "Fətəli xan" (1947), "Bakının işıqları" (1950), "Ögey ana" (1959), "Aygün" (1961; televiziya filmi), "Məhəbbət dastanı" (1961), "Əhməd haradadır?" (1964), "Arşın mal alan" (1966), "Qanun naminə" (1969) və s. filmlərdə yaddaqalan obrazlar yaratmışdır.

 

 

 

MƏLİKOVA-ABAYEVA Hənifə xanım (5.5.1856, Nalçik - 1929, Bakı) - Azərb.-nın ilk maarifçi qadınlarından biri. Tiflisdə "Müqəddəs Nina" qız məktəbində təhsil almış, həyat yoldaşı H.Zərdabi ilə birlikdə "Əkinçi" qəzetinin nəşrində fəal iştirak etmişdir. Öz mənzilində məktəb açmış (1880), yaşlılara dərs demiş (1904-08), Bakıdakı "Nicat" cəmiyyəti qadın bölməsinin yaradıcılarından olmuşdur. Bakıda ilk müsəlman qız məktəbinin (1901-05), şəhər dövlət 1-ci rus-tatar (rus-Azərb.) qız məktəbinin (1909-19) müdiri işləmişdir.

 

 

 

MƏMMƏDQULUZADƏ-CAVANŞİR Həmidə xanım Əhmədbəy qızı - (19.1.1873, Ağcabədi r-nunun Kəhrizli k. - 6.2.1955, Bakı) - Azərb.-ın ilk maarifçi qadınlarından biri, C.Məmmədquluzadənin həyat yoldaşı. Kəhrizli k.-də qadınlar üçün ilk məktəb və toxuculuq emalatxanası açmışdı (1907). Qafqaz Müsəlman Qadınları Xeyriyyə Cəmiyyətinin (1908-17) yaradıcılarından biri və sədr müavini olmuşdur. "Molla Nəsrəddin" jurnalının nəşrində, onun səhifələrində qadın azadlığı məsələlərinin işıqlandırılmasında xidməti olmuşdur. Atasının və C.Məmmədquluzadənin bioqrafiyalarını, M.Ə.Sabir haqqında xatirələrini yazmış, Azərb. yazıçılarından ruscaya tərcümələr etmişdir.

 

 

 

MƏMMƏDOVA Bilqeyis Mir Əbdülqəni qızı (d.27.9.1931, Bakı) prof. (1997). Azərb. Dövlət Konservatoriyasını bitirmişdir (1957). 1957 ildən konservatoriyanın musiqi nəzəriyyəsi kafedrasında prof, vəzifəsində işləyir. 1953-62 illərdə Azərb. Dövlət musiqi nəşriyyatının baş redaktoru, 1962-66 illərdə "Azərnəşr"də İncəsənət redaksiyasının müdiri, 1969-79 illərdə Azərb. Dövlət Konservatoriyasında tədris və elmi işlər üz prorektor olmuş, həmçinin 1974-77 illərdə konservatoriyanın rektorı vəzifəsini icra etmişdir. Bir sıra elmi yazıların, dərs vəsaitlərinin müəllifidir. "Şərəf nişanı" ordeni ilə təltif edilmişdir.

 

 

 

MƏMMƏDOVA Əzizə Əbdülbağı qızı (1892, Tiflis - 14.8.1961, Bakı) - Azərb. aktrisası. Azərb. SSR əməkdar artisti (1936). İlk azərb. aktrisalarından biri. Səhnə fəaliyyətinə Bakıda, Əli Bayramov klubu nəzdindəki dram dərnəyində başlamış, sonralar Bakı Azad Tənqid-Təbliğ Teatrında (1921-25), Bakı Türk İşçi Teatrında çıxış etmişdir. Əsas rolları: Tükəz, Ziba ("Hacı Qara", "Lənkəran xanının vəziri", M.F.Axundov), Hafizə ("Pəri cadu", Ə.B.Haqverdiyev), Fatmanisə, Gülnisə, Şərəbanı ("Almas", "Solğun çiçəklər", "Yaşar", C.Cabbarlı), Zalxa ("Toy", S.Rəhman), Sənəm ("Göz həkimi", İ.Səfərli), Vasilisa ("Həyatın dibində", M.Qorki) və s. İlk azərb. kino aktrisalarından olmuş, "Hacı Qara", "İsmət", "Almas", "Yeni horizont", "Görüş", "Səhər" və s. filmlərdə çəkilmişdir. Qırmızı Əmək Bayrağı və "Şərəf nişanı" ordenləri ilə təltif edilmişdir.

 

 

 

MƏMMƏDOVA Şəfiqə Haşım qızı (d. 30.3.1945, Dərbənd) - Azərb. Resp. xalq artisti (1982). SSRİ Dövlət mükafatı laureatı (1981). Azərb. SSR Dövlət mükafatı laureatı (1980). Azərb. Dövlət İncəsənət İn-tunu bitirmişdir (1967). Həmin ildən Azərb. Dövlət Dram Teatrında çıxış etmişdir. Rolları: Maşa ("Canlı meyit", L.Tolstoy), Gertruda ("Hamlet", U.Şekspir), Sevda ("Xəyyam", H.Cavid), Sona ("Dəli yığıncağı", C.Məmmədquluzadə), Tahirə ("Nağıl başlananda", İ.Qasımov), Anjel ("Məhv olmuş gündəliklər", İ.Əfəndiyev), Dilarə ("Şəhərin yay günləri", Anar) və s. Kino aktrisası kimi də tanınmış, "Qaraca qız", "Bizim Cəbiş müəllim", "Dədə Qorqud", "Xoşbəxtlik qayğıları", "Çarvadarların izi ilə", "Ad günü" (televiziya filmi), "İstintaq" və s. filmlərdə çəkilmişdir. 1982 ildən Azərb. Dövlət İncəsənət İn-tunda müəllim, baş müəllim, dosent, kafedra müdiri, prof. vəzifələrində işləmişdir. Azərb. Resp. Milli Məclisinin (1-ci çağırış) deputatı, Milli Məclisin Beynəlxalq münasibətlər və parlamentlərarası əlaqələr komissiyasının üzvü olmuşdur.

 

 

 

MƏMMƏDOVA Şövkət Həsən qızı (18.4.1897, Tiflis - 8.6.1981, Bakı) - Azərb. müğənnisi, pedaqoq, musiqi xadimi; ilk azərb. professional qadın müğənni, SSRİ xalq artisti (1938). Tiflisdə musiqi məktəbini bitirdikdən (1910) sonra təhsilini davam etdirmək üçün 1911 ildə Milana getmiş, burada məşhur müğənni D.Ambroziodan dərs almışdır (ikinci dəfə Milanda 1927-29 illərdə olmuşdur). 1917-21 illərdə Kiyev Konservatoriyasında oxumuş, burada R. Qlierlə birgə verdikləri konsertlərdə Azərb. musiqisini təbliğ etmişdir. Onun təşəbbüsü ilə 1923 ildə Bakı Teatr Texnikumu (1923-25 illərdə direktoru olmuşdur) açılmış, not nəşriyyatı təsis edilmişdir. Azərb. Opera və Balet Teatrının səhnəsində ilk dəfə 1921 ildə Violetta ("Traviata", C.Verdi) partiyasında çıxış etmiş, 1948 ilədək (fasilələrlə) teatrın solisti olmuşdur. Azərb. opera səhnəsində rus və dünya vokal sənətinin ən yaxşı ənənələrini milli musiqi xüsusiyyətləri ilə əlaqələndirmişdir. Əsas partiyaları: Rozina ("Sevilya bərbəri", C.Rossini), Lakme ("Lakme", L.Delib), Cilda ("Riqoletto", C.Verdi), Olimpiya ("Hofmanın nağılları", J.Offenbax), Marqarita Valua ("Hugenotlar", C.Meyerber), Qar qız ("Qar qız", N.Rimski-Korsakov), Antonida ("İvan Susanin", M.Qlinka), və s. Yaradıcılığında Şahsənəm ("Şahsənəm", R.Qlier), Nərgiz, Gülzar ("Nərgiz", "Şah İsmayıl", M.Maqomayev), Gülçöhrə ("Arşın mal alan", Ü.Hacıbəyli) partiyaları xüsusi yer tutmuşdur. Repertuarına Azərb. xalq mahnıları, rus və Qərb bəstəkarlarının kamera-vokal əsərləri daxil idi. Tbilisi, Odessa, Moskva, Kiyev, Leninqrad, Daşkənd, Paris və Təbrizdə çıxış etmişdir. Azərb. Teatr Cəmiyyətinin ilk sədri olmuşdur (1945-52). 1945-81 illərdə Azərb. Dövlət Konservatoriyasında pedaqoji fəaliyyət göstərmişdir (1949 ildən prof.). Azərb. SSR Ali Sovetinin (1-4 çağırış) deputatı olmuşdur. 2 dəfə Lenin ordeni, 2 Qırmızı Əmək Bayrağı və "Şərəf nişanı" ordenləri ilə təltif edilmişdir.

 

 

 

MƏMMƏDOVA Zivər Nəcəfqulu qızı (14.6.1902, Bakı - 22.4.1980, Bakı) - ilk azərb. heykəltəraş qadın. Bakı Ali Rəssamlıq Məktəbini bitirmişdir (1924). 1930-40 illərdə yaratdığı Ə.Əzimzadə, H.Sarabski, M.Əzizbəyov, Sovet İttifaqı Qəhrəmanı İ.Süleymanov, Bəsti Bağırova və b.-nın büst-portretləri, Ü. Hacıbəylinin heykəli (gips, 1950) ən yaxşı işlərindəndir. Kiçik plastika əsərləri və tətbiqi sənət nümunələri (kasa, vaza, külqabı və s.) də yaratmışdır.

 

 

 

MƏMMƏDZADƏ Hədiyyə Xəlil qızı (1892, Gürcüstanın Asxuri k. -1951, Bakı) - müəllim, maarifçi. Bakıda 2-ci rus-müsəlman qız məktəbində oxumuş, 1909 ildə "Səadət" cəmiyyətinin Ağdaşda açdığı ilk qız məktəbində müdir işləmişdir. "Məktəb", "İşıq" jurnallarında çıxış etmiş, xalqı maarifə çağırmışdır. 1914-18 illərdə Tiflisdə Qafqaz müsəlman qadınları "Xeyriyyə cəmiyyətinin" təşkil etdiyi uşaq himayədarlığı evində tərbiyəçi işləmişdir. Ali təhsil aldıqdan sonra Bakıda, Zaqatalada və s. yerlərdə müəllimlik etmişdir.

 

 

 

MUXTAROVA Fatma Səttar qızı (26.3.1893, Cənubi Azərbaycan, Urmiya - 19.10.1972, Bakı) - Azərb. müğənnisi. Azərb. SSR xalq artisti (1940). Gürc. SSR əməkdar artisti (1936). Kiçik yaşlarından ailəsi ilə birlikdə Rusiyaya (əvvəllər Rostova, sonra isə Peterburqa) köçmüşdür. Atasını erkən itirmiş, ailəsini saxlamaq üçün Rusiyanın şəhərlərində (Peterburq, Saratov və s.) "Katya" adı ilə şarmanka, eləcə də qarmonun müşayiəti ilə oxumuş, təlxək və oyunbazlarla birlikdə çıxış etmişdir. "Saratovskiye vedomosti" qəzetinin redaktoru N.M.Arxangelskinin, Saratov Konservatoriyasının prof. M.Y.Medvedevin köməyi ilə 1914 ildə Saratov Konservatoriyasını bitirdikdən sonra Moskvaya köçmüş, F.İ.Şalyapinin vasitəsilə S.İ.Ziminin opera teatrına dəvət olunaraq 1917 ilədək burada oxumuşdur. 1920 ildən Kazan, Leninqrad, Kiyev, Xarkov, Odessa, Tbilisi və s. ş.-lərin opera teatrlarında oxumuş, 1938-53 illərdə M.F.Axundov ad. Azərb. Dövlət Opera və Balet Teatrının solisti olmuşdur. Əsas partiyaları: Marfa, Marina Mnişek ("Xovanşina", "Boris Qodunov", M.Musorqski), Lyubaşa ("Çar gəlini", N.Rimski-Korsakov), Amneris ("Aida", C.Verdi), Dalila ("Samson və Dalila", K.Sen-Sans), Aksinya ("Sakit Don", İ.Dzerjinski), Əzra ("Nizami", Ə.Bədəlbəyli) və s. Yaradıcılığının zirvəsi Karmen ("Karmen", J.Bize) partiyasıdır. Konsert proqramları ilə də çıxış etmişdir. Qırmızı Əmək Bayrağı və "Şərəf nişanı" ordenləri ilə təltif edilmişdir.

 

 

 

MURADOVA Rübabə Xəlil qızı (22.3.1933, Ərdəbil - 1983, Bakı) - Azərb müğənnisi. Azərb. SSR xalq artisti (1971). A. Zeynallı ad. Bakı Musiqi Məktəbini bitirmişdir (1955). 1954 ildən Azərb. Opera və Balet Teatrının solisti olmuşdur. Əsas partiyaları: Leyli, Əsli ("Leylı və Məcnun", "Əsli və Kərəm", Ü.Hacıbəyli), Ərəbzəngi ("Şah İsmayıl", M.Maqomayev), Şahsənəm ("Aşıq Qərib", Z.Hacıbəyli), Sənəm ("Gəlin qayası", Ş. Axundova) və s. Muğam, təsnif və xalq mahnılarının mahir ifaçısı idi. "Şərəf nişanı" ordeni ilə təltif edilmişdir.

 

 

 

MURADOVA Təranə Hüseyn qızı (d. 6.8.1965, Bakı) - Azərb. Resp. xalq artisti (1998). Bakı Xoreoqrafiya Məktəbini (1983), Azərb. Dövlət İncəsənət İn-tunu (1991) bitirmişdir. 1982 ildən Azərb. Dövlət Rəqs Ansamblında ifaçı-rəqqasə, 1985 ildən solist, 1995 ildən isə həm də ansamblın baletmeysteridir. Azərb. xalq rəqsləri ("Naz eləmə", "Qavalla rəqs", "Vağzalı", "Mirzəyi"), ispan, qaraçı və digər xalqların rəqsləri repertuarında geniş yer tutur. Ə. Bədəlbəylinin "Qız qalası" baletində gürcü qızının partiyasını oynamışdır. "Səyyah" uşaq rəqs ansamblının bədii rəhbəridir. Bir sıra xarici ölkələrdə çıxış etmişdir.

 

 

 

MUSTAFAYEVA Güllü Hacağa qızı (12.11.1921, Tür. SSR-in Cərco ş. - Bakı) - Azərb. boyakarı. Azərb. əməkdar rəssamı (1973). Azərb. Dövlət Rəssamlıq Texnikumunu bitirmişdir (1938). Tematik tablolar və portretlər yaratmışdır ("Leyli və Məcnun məktəbdə", 1941, "Şairə Məhsətinin portreti", 1947, "Professor Ü.Musabəyovanın portreti", 1957, "Paris. Rəssamlıq meydanı", 1961). Yaradıcılığında uşaq portretləri xüsusi silsilə təşkil edir ("Bizim uşaqlar" silsiləsi, 1964-80).

 

 

 

MUSTAFAYEVA Gülnənə Məhəmməd qızı (5.6.1915, Quba r-nunun Afurca k.) - Azərb. xalça ustası. SSRİ Dövlət mükafatı laureatı (1950). 1943-60 illərdə Qonaqkənd xalça artelində toxucu, sex müdiri, artelin sədri vəzifələrində işləmiş, 1960-68 illərdə Qonaqkənddəki "Qumaş" xalça fabrikində fəaliyyət göstərmişdir. Bilavasitə onun iştirakı ilə toxunmuş "İ.V. Stalin" xalçası (1949, ölçüsü 70 m2; Azərb. İncəsənət Muzeyi, Bakı) yüksək bədii keyfiyyətə malikdir. Onun toxuduğu "Qolluçiçi", "Açgülçiçi", "Herat-Pirəbədil" və s. çeşidli xalçalar Azərb. Xalçası və Xalq Tətbiqi Sənəti Dövlət Muzeyində, Azərb. Tarixi Muzeyində və digər muzeylərdə saxlanılır.

 

 

 

MUSTAFAYEVA Sədayə İsmayıl qızı (d. 15.7.1926, Şəki) - Azərb. Resp, xalq artisti (1981). 1941 ildə ilk dəfə səhnəyə çıxmış, Şəki, Ağdaş və Göyçay teatrlarında fəaliyyət göstərmişdir. 1950 ildən C. Cabbarlı ad. Gəncə Dövlət Dram Teatrının aktrisasıdır. Rolları: Sara, Gültəkin ("Solğun çiçəklər", "Aydın", C. Cabbarlı), Xuraman, Şirin ("Vaqif", "Fərhad və Şirin", S. Vurğun), Həyat, Bənövşə ("Həyat", "Kəndçi qızı", M.İbrahimov), Nargilə ("Sən həmişə mənimləsən", İ.Əfəndiyev), Anacan ("Anacan", Y.Əzimzadə), Zərri ("Həmyerlilər", A.Məmmədov), Emiliya ("Otello", U.Şekspir), Aliyə ("Dairəni genişləndirin", İ.Qasımov), Şahnigar ("Dəli Kür", İ.Şıxlı), Naciyə ("Yad qızı", O.Kamal), Bahar ("Bahar", M.H.Təhmasib) və s. "Azərbaycanfilm" kinostudiyasında "Qanun naminə", "Şərikli çörək", "Gün keçdi", "Qayınana" və s. filmlərdə çəkilmişdir.

 

 

 

MÜTƏLLİMOVA Firəngiz Bəhər qızı (d. 1.5.1959, Ağcabədi r-nu) - Azərb. Resp. xalq artisti (2000). Azərb. Dövlət İncəsənət İn-tunu bitirmişdir (1980). 1980 ildən Azərb. Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının səhnəsində (1993-96 illərdə fasilələrlə) çıxış edir. Rolları: Bəyim ("Xurşudbanu Natəvan", İ.Əfəndiyev), Aynur ("Büllur sarayda", İ.Əfəndiyev), Qumral ("Əliqulu evlənir", S.Rəhman), Əsmər ("Günah", M.Əlizadə), Aypara ("Fəryad", B.Vahabzadə), Sevər ("Bu dünyanın adamları", Hidayət) və s. Televiziya tamaşalarında da çəkilmişdir: Gülnar ("Səni axtarıram", Aslan Qəhrəmanov), Mərcan ("Evləri köndələn yar", Anar) və s.

SAYTIN XƏBƏRLƏRİ

"Gender və din"/"Məqalələr" bölməsində Elşad Mirinin kitabları təqdim edilmişdir:
- İslam dini zorakılığı qadağan edir
- İslamda qadın-kişi bərabərliyi
- İslamda qadının ictimai həyatdakı rolu
- İslamda ailə həyatı
VİRTUAL MUZEY

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların ictimai fəallığının gözəl nümunələri mövcuddur. Azərbaycanda qadın fəallığı, öz yolunu maarifçilik və xeyriyyəçilik ideyalarının yayılmasından başlayaraq, əlbəttə, hər bir ölkədə mədəni, dini, milli ənənələrlə formalaşdırılan spesifik cizgilərinə malik idi. Toplanmış informasiya, şübhəsiz, qadın və gender problemləri sahəsində işləyən müəllimlər, tarixçilər və tədqiqatçılar üçün yardımçı material olacaq. Onlar bu nadir sənədlərdən tarixi istinadlar, vizual və şifahi şəhadət şəklində istifadə etmək imkanı əldə edəcəklər.
AVROPA QADIN TEZAURUSU

Avropa Qadın Tezaurusu - məlumatlar bankında, İnternetdə, qadın kitabxanalarında, sənəd mərkəzlərində və arxivlərdə "qadın" informasiyasının təyin edilməsi və axtarışı üçün professional vasitədir. Tezaurusda 2087 termin var. Tezaurusun Azərbaycan versiyasına bizim cəmiyyətin sosial-siyasi reallıqlarını, milli mədəniyyətimizi və islam mədəniyyətini əks etdirən 589 terminlər daxil edilmişdir.
GENDER DİREKTORİYASI

Gender direktoriyası - qadın və gender məsələlərinə cəlb edilmiş bütün milli strukturlar üzrə verilənlər bankıdır: dövlət strukturları, milli parlament, biznes sektoru, KİV-lər, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpuslar, hüquq müdafiəçiləri, yazıçılar, şairlər, rəssamlar və s. Diqqət: direktoriya linklər vasitəsilə qadın QHT-lərin verilənlər bazası, gender layihələrini yerinə yetirən QHT-lərin verilənlər bankı, gender fənləri üzrə tədqiqatçıların və müəllimlərin verilənlər bankı ilə əlaqədardır.
AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ PROBLEMLƏRI ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin təşəbbüsü ilə 2006-cı il fevralın 6-da Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Dövlət Komitəsinin sədri Bakı Dövlət Universitetinin professoru, siyasət elmləri doktoru Hicran Hüseynovadır.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR MİLLİ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair milli sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazasına rəsmi surətdə qeydə alınmış və qeydə alınmamış təşkilatlar, qadın qrupları daxildir. Diqqət: ölkədə dəqiq profilli QHT-lər yoxdur, ona görə də informasiyanın dolğunluğu üçün axtarışı bir neçə açar sözlər üzrə aparmaq tövsiyə olunur.
GENDER LAYİHƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazası 1998-2007-ci illər üzrə gender problemlərinə dair beynəlxalq və milli layihələr haqda informasiya təqdim edir. Axtarış həm tematik açar sözlər, həm də QHT-lərin adı üzrə həyata keçirilir.


Human Rights in the XXI Century - Azerbaijan
Regional Initiative of Women's Groups for Promoting ICT as a Strategic Tool for Social Transformation
     Sayt «Açıq Cəmiyyət» İnstitutu - Yardım Fondu tərəfindən hazırlanıb