Home page
Send mail
Forward
Back


       Abunə


BİZİM LAYİHƏLƏR

İNFORMASİYA BURAHIŞLARI

İnformasiya vərəqləri - gender nəzəriyyələrini, ictimai həyatın müxtəlif sahələrində gender münasibətlərinin müzakirə problemlərini işıqlandıran xüsusi buraxılışlardır (çap analoqu bölgələrdə yayılmışdır). Nəşrlərdə tədqiqatçılar haqda məlumatı AGİM -in məsləhətçiləri hazırlamışlar.
TƏDQİQATLAR

Bölmədə 1998-ci ildən indiki dövrə kimi Azərbaycan müəllifləri tərəfindən keçirilmiş gender tədqiqatları təqdim edilmişdir.
QAYNAR XƏTT

Təqdim edilmiş ünvanlardan hüquqi, psixoloji və tibbi yardım almaq olar.

YARDIM FORMALARI

Böhran mərkəzi:
t: 4943376
wcc@online.az


Hüquqi məsləhət, psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri.

MHAIDS Azerbaijan:
t: 5106614 mhaids@initiative.az


psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri

Elmi-tədqiqat Mərkəzi "AREAT"
t: 438 15 77:

areat@azeronline.com

nikah qeydiyyatı zamanı ailədə iqtisadi zorakılığın qarşısını alan tədbirlər kimi, nikah müqaviləsinin bağlanmasının mümkünlüyünə dair məsləhətlər

LTD "Law and Order"
t: (050) 341 06 60
law_order@gender-az.org


hüquqi məsləhət, məhkəmə iddialarının tərtibi, məhkəməyə qədər sənədlərin hazırlanması, ictimai müdafiəçi (ittihamçı) sifətində məhkəmə iclaslarında iştirak

"Təmiz dünya" vətəndaş hüquqları uğrunda sosial birlik
t: 497 10 58


Trafik qurbanlarına dəstək və trafik qurbanlarına sığınacağın verilməsi. Sığınacağın yeri ciddi surətdə məxfidir, onun yerini ancaq işçilər bilir. Qurbanlar və sığınacaq haqda informasiya gizli saxlanılır. Qurban, oraya düşəndən rəsmi hakimiyyətin icazəsinə kimi daima sığınacağın ərazisində yaşayır. Verilmiş informasiya KİV-lərdə dərc edilmir.
SƏS VERMƏ

“Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqda” Qanunla tanışsınızmı?
Bəli
Yox

  


Ə


 


ƏFƏNDİYEVA Güllər Eldar qızı (1880, Quba r-nunun Çiçi k.- 15.7.1970, Quba) - Azərb. xalça ustası. Pirəbədil k.-ndə (hazırda Dəvəçi r-nundadır) yaşamış və işləmişdir. Onun "Herat-Pirəbədil" xalçası Fransada keçirilən tətbiqi sənət sərgisində (1980-ci illərin sonu) qızıl medala layiq görülmüşdür. "Pirəbədilburma", "Ağgülçiçi", "Xırdagülçiçi" çeşniləri, həmçinin kiçik ölçülü yəhərüzüləri koloriti ilə fərqlənir.

 

 

 

ƏFƏNDİZADƏ Şəfiqə Məhəmmədəmin qızı (1882, Gürc. Resp. Axaltsixe r-nunun, Asğuri k.-29.7.1959, Bakı) - Azərb.-ın ilk maarifpərvər qadınlarından biri, publisist, yazıçı və müəllim. Bakı birinci rus-müsəlman qız məktəbində (1901-10), ikinci rus-tatar (azərb.) şəhər qız məktəbində (1910-20), ikiillik pedaqoji kursda (1915-16), darül-müəllimatda (1920-26), Azərb. partiya və sovet məktəbində (1923-27) dərs demişdir. Müxtəlif qəzet və jurnallarda xalqı maariflənməyə çağıran, uşaqların tərbiyəsindən və qadın azadlığından bəhs edən məqalə və hekayələrlə çıxış etmişdir. "İki yetim" adlı kitabı var (1914). "Şərq qadını" jurnalı redaksiya heyətinin üzvü olmuşdur. Zaqafqaziya müsəlmanlarının qurultayında çıxış etmişdir (1917). Azərb. SSR MİK-in (3-cü çağırış) üzvü olmuşdur.

 

 

ƏFQANLI  (qızlıq familiyası Ağamalova) Bədurə Məlik qızı (25.10.1912, Bakı-7.5.2002, Bakı) - ilk azərb. qadın teatr rəssamlarından biri. Azərb. Resp. xalq rəssamı (1974). Azərb. Dövlət Rəssamlıq Texnikumunu bitirmişdir (1931). 1934-35 illərdə Aşqabad Dövlət Azərb. Musiqili Teatrında bir sıra tamaşa üçün ("Leyli və Məcnun", Ü. Hacıbəyli; "Aşıq Qərib", Z. Hacıbəyli; "Şeyx Sənan", H. Cavid; "1905-ci ildə" və "Sevil", C. Cabbarlı) dekorasiya və geyim eskizləri çəkmişdir. 1938-60 illərdə Azərb. Milli Dram Teatrında işləmiş, burada "Eşq və intiqam" (S.S. Axundov), "İntizar" (M. Hüseyn və İ. Əfəndiyev), "Dağılan tifaq" (Ə. Haqverdiyev), "Vassa Jeleznova" (M. Qorki), "Hind gözəli" (V. Vinnikov və Y. Osnos), "Fərhad və Şirin" (S. Vurğun), "Otello" (U. Şekspir; N. Fətullayevlə birgə), "Şirvan gözəli" (Ə. Məmmədxanlı) və s. tamaşalara tərtibat və geyim eskizləri vermişdir. 1960 ildən "Azərbaycanfilm" kinostudiyasında geyim üzrə quruluşçu rəssam işləmişdir. Azərb. Dövlət Rus Dram Teatrının bir sıra tamaşası, həmçinin opera, kinofilm ("Məhəbbət dastanı", "Dəli Kür", "Dədə Qorqud" və s.), rəqs ansamblı və bədii özfəaliyyət kollektivləri üçün geyim eskizləri çəkmişdir. Bir çox əsəri C. Cabbarlı ad. Azərb. Dövlət Teatr Muzeyi və A.A. Baxruşin ad. Rusiya Mərkəzi Teatr Muzeyində (Moskva) saxlanılır.

 

 

 

ƏHMƏDOVA Firəngiz Yusif qızı (d. 23.9.1928, Bakı) - Azərb. müğənnisi. SSRİ xalq artisti (1967). Azərb. Dövlət Konservatoriyasını bitirmişdir (1955). 1946-51 illərdə Azərb. Radiosu Xorunun, 1951-88 illərdə isə Azərb. Dövlət Opera və Balet Teatrının solisti olmuşdur. Azərb., rus və Qərbi Avropa bəstəkarlarının operalarında müvəffəqiyyətlə çıxış etmişdir. Əsas partiyaları: Nərgiz, Gülzar ("Nərgiz", "Şah İsmayıl", M. Maqomayev), Nigar ("Koroğlu", Ü. Hacıbəyli), Sevil ("Sevil", F. Əmirov), Səriyyə ("Azad", C. Cahangirov), Sona ("Bahadır və Sona", S. Ələsgərov), Maro ("Daisi", Z. Paliaşvili), Aida ("Aida", C. Verdi), Toska ("Toska", C. Puc­cini) və s. "Sənsiz" (Ü. Hacıbəyli), "Ölkəm", "Sual" (A. Zeynallı), "Arzu" (Niyazi), "Heyran olmuşam" (Ə. Abbasov), "Oxuma gözəl" (A. Rzayeva) və s. Azərb. romanslarını, eləcə də klassik rus bəstəkarlarının (P. Çaykovski, S. Raxmaninov, S. Taneyev və b.) romanslarını sənətkarlıqla ifa etmişdir. Əhmədova 1989 ildən Azərb. Opera və Balet Teatrında məşqçi-pedaqoq kimi fəaliyyət göstərir. SSRİ Ali Sovetinə (4-cü çağırış) və Azərb. SSR Ali Sovetinin (5-ci çağırış) deputatı olmuşdur. Azərb.-ın "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilmişdir.

 

 

 


ƏHMƏDOVA-ŞİRİNOVA Sona Həsən qızı (d. 6.8.1932, Bakı) - Azərb. xalça ustası, SSRİ Dövlət mükafatı laureatı (1950). Moskva Bədii-Sənaye Məktəbini bitirmişdir (1954). "Azərxalça" birliyinin Bakı xalça artelində işləmişdir. Bilavasitə onun iştirakı ilə toxunmuş "İ.V. Stalin" (1949, ölçüsü 70 m2; Azərb. İncəsənət Muzeyi, Bakı) və "V.İ. Lenin" (1957, ölçüsü 75 m2; Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi Sənəti Dövlət Muzeyi, Bakı) xalçaları yüksək bədii keyfiyyətə malikdir.

 

 

 

ƏLƏKBƏROVA Şövkət  Feyzulla qızı (20.10.1922, Bakı-7.2.1993, Bakı) - Azərb. müğənnisi. Azərb. Resp. xalq artisti (1959). A. Zeynallı ad. Bakı Musiqi Məktəbini bitirmişdir (1942). Yaradıcılığa bədii özfəaliyyətdən başlamış (Bakıda "Kəndlilər evi"ndə), 1938-45 illərdə Azərb. Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblının, "1945-78 illərdə M. Maqomayev ad. Azərb. Dövlət Filarmoniyasının, 1978-93 illərdə Azərb. Dövlət Qastrol-Konsert Birliyinin solisti olmuşdur. O, bir sıra muğamların və Azərb. xalq mahnılarının, eləcə də mahnı və romansların (T. Quliyev, C. Cahangirov, Q. Hüseynli, Ş. Axundova, H. Xanməmmədov, E. Sabitoğlu və b.) mahir təfsirçisi və təbliğçisi kimi tanınmışdı. Repertuarına Yaxın və Orta Şərq xalqlarının mahnıları da daxil idi. 1981-86 illərdə Bülbül ad. orta ixtisas musiqi məktəbində dərs demişdir. Bir sıra xarici ölkələrdə, o cümlədən Fransa, İsveçrə, Şri-Lanka, Əfqanıstan, Hindistan, Misir, Əlcəzair, İran, Türkiyə, Polşa, Almaniya və s. çıxış etmişdir.

 

 

 

ƏLİBƏYLİ Gülrux Sabir qızı (d. 12.1.1928, Bakı) - Azərb. ədəbiyyatşünası. Filologiya e. d. (1974), prof. (1978). Azərb. EA Nizami ad. Ədəbiyyat və Dil İn-tunun baş elmi işçisi (1959-70, fasilə ilə), Azərb. Resp. mədəniyyət nazirinin müavini (1962-65) olmuşdur. 1971-1991 illərdə Azərb. Xalq Təsərrüfatı İn-tunda estetikadan dərs demişdir. Əd-tın nəzəri problemlərinə, estetika və bədiilik məsələlərinə dair əsərlərin, R.Rzaya, C.Cəfərova həsr olunmuş monoqrafiyaların, ədəbi-tənqidi məqalə və esselərin, publisistik yazıların müəllifidir. Bir sıra beynəlxalq elmi məclislərdə iştirak etmişdir. Bədii əsərlər də yazmışdır ("Qardaşım mənim-sirdaşım mənim", "Bir ömrün iztirabları" və s. povestləri).

 

 

 

ƏLİXANOVA Firuzə Məmmədqulu qızı (10.9.1917, Ordubad - 24.11.1994, Naxçıvan) - Azərb. aktrisası. Azərb. Resp. xalq artisti (1974). İlk dəfə səhnəyə 1932 ildə Asya rolunda ("Arşın mal alan", Ü.Hacıbəyli) çıxmışdır. Yaradıcılığı C. Məmmədquluzadə ad. Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı ilə bağlıdır. Dram tamaşaları ilə yanaşı, musiqili əsərlərdə də yaddaqalan səhnə obrazları yaratmışdır. Rolları: Almaz ("Almaz", C.Cabbarlı), Şirin ("Fərhad və Şirin", S.Vurğun), Həcər ("Qaçaq Nəbi", S.Rüstəm), Kruçinina ("Günahsız müqəssirlər", A. Ostrovski), Leyli ("Leyli və Məcnun", Ü. Hacıbəyli), Gülçöhrə və Cahan xala ("Arşın mal alan", Ü.Hacıbəyli), Şahsənəm ("Aşıq qərib", Z. Hacıbəyli), Cənnət ("Qayınana", M. Şamxalov), Beatriça ("İki ağanın bir nökəri", K. Qoldoni), Tükəz ("Hacı Qara", M.F.Axundov), Hafizə xanım ("Pəri-cadu", Ə.Haqverdiyev), Zəhrabəyim ("Anamm kitabı", C. Məmmədquluzadə) və s. "Şərəf nişanı" ordeni ilə təltif edilmişdir.

 

 

 


ƏLİYEVA Böyükxanım Həsənbala qızı (d. 28.9.1945, Xaçmaz ş.) - Azərb. aktrisası. Azərb. Resp. xalq artisti (2000). Ə. Hüseynzadə ad. Azərb. Mədəniyyət və İncəsənət Un-tini bitirmişdir (1973). Həmin ildən N. Vəzirov ad. Lənkəran Dövlət Dram Teatrının aktrisasıdır. Rolları: Germiona ("Qış nağılı", U. Şekspir), Amaliya ("Qaçaqlar", F. Şiller), Gültəkin ("Aydın", C. Cabbarlı), Sədayə ("Sən yanmasan", N. Xəzri), Nihal ("Yağışdan sonra", B. Vahabzadə), Sənəm xala ("Yaxşı adam", M. İbrahimov), Anjel, Aynur ("Məhv olmuş gündəliklər", "Büllur sarayda", İ. Əfəndiyev), komissar ("Nikbin faciə", Vs. Vişnevski) və s.

 

 

 

ƏLİYEVA Gülarə Əziz qızı (7.10.1933, Bakı-27.7.1991, Bakı) - Azərb. musiqiçisi, pianoçu, əməkdar incəsənət xadimi (1977). Sənətşünaslıq namizədi (1966). Azərb. Dövlət Konservatoriyasını bitirmişdir (1955). S. Rüstəmov ad. xalq çalğı alətləri orkestrində, eləcə də Ə. Dadaşov ad. xalq çalğı alətləri ansamblında çalışmışdır. 1966 ildən özünün təşkil etdiyi "Dan ulduzu" instrumental ansamblının rəhbəri idi. Eyniadlı muğamlar əsasında "Şüştər" rapsodiyası, "Humayun" süitası, "Bayatı-kürd", "Şur" fantaziyalarının müəllifidir; ansambl üçün bir sıra xalq mahnısını aranje etmişdir. Ansambl ilə Əlcəzair, Suriya, Livan, Anqola, İtaliya, Bolqarıstan, Efiopiya, İsveçrə, Hindistan, Finlandiya və s. xarici ölkələrdə çıxış etmişdir. Azərb. Mədəniyyət və İncəsənət Un-tində pedaqoji fəaliyyət göstərmiş, 1966-88 illərdə musiqi nəzəriyyəsi kafedrasının müdiri olmuşdur. "Dan ulduzu" ansamblına onun adı verilmişdir.

 

 

 

ƏLİYEVA Zemfira Məmmədəli qızı (25.12.1941, Şəmkir r-nunun Moral k.- 26.11.1995, Bakı) - Azərb. aktrisası. Azərb. Resp. xalq artisti (1982). Yaradıcılığa 1958 ildə C.Cabbarlı ad. Gəncə Dövlət Dram Teatrında başlamış, səhnədə ilk dəfə Sara ("Solğun çiçəklər", C.Cabbarlı) rolunda çıxış etmişdir. Burada o, həmçinin Tərgül ("Məhsəti", K.Ağayeva), Dilarə ("Şərqin şəhəri", Ə.Məmmədxanlı), Medeya ("Medeya", Evripid), Nərmin ("Unuda bilmirəm", İ.Əfəndiyev) və s. obrazlar yaratmışdır. 1971-89 illərdə C.Məmmədquluzadə ad. Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının aktrisası olmuşdur: Sona ("Dəli yığıncağı", C.Məmmədquluzadə), Roza, Xumar ("Şeyda", "Şeyx Sənan", H. Cavid), Korinkina ("Günahsız müqəssirlər", A.Ostrovski), Mədinə ("Mənim nəğməkar bibim", Ə.Əylisli), Elektra ("Elektra", Sofokl). 1989 ildən Azərb. Milli Dram Teatrının aktrisası olmuşdur: ana ("Gecə döyülən qapılar", N.Xəzri), Nərgiz ("Hara gedir bu dünya", B.Vahabzadə) və s. Televiziya tamaşalarında ("Yad qızı", Orxan Kamal; "Manas" və s.) da yaddaqalan obrazlar yaratmışdır. "Azərbaycanfilm"in "Böyük dayaq", "Pəncərə", çoxserialı "İtkin gəlin" filmlərində çəkilmişdir.

 

 

 

ƏLİZADƏ Firəngiz Əliağa qızı (d.28.5.1947, Bakı) - Azərb. bəstəkarı, pianoçu. Azərb. Resp. xalq artisti (2000). Azərb. Dövlət Konservatoriyasını (1970, U.Xəlilovun fortepiano sinfini, 1972; Q.Qarayevin bəstəkarlıq sinfini) bitirmişdir. Fortepiano sonatasının (1970), fortepiano ilə ork. üçün konsertin (1972), simli kvartet (1974), simfoniya (1976), "Vətən haqqında nəğmələr" oratoriyası (N.Xəzrinin sözlərinə), violonçel ilə fortepiano üçün "Habilsayağı" (1979), orqan üçün fantaziya (1982), "Ağ atlı haqqında əfsanə" rok-operası (1985), "Üç akvarel" vokal silsiləsi (N.Rəfibəylinin sözlərinə), simli kvartet üçün "Dilogiya-1" (1988), "Dilogiya-II" (1989), "Boş beşik" (1993) baletinin, "Dərviş" (Nəsiminin sözlərinə, 2000) əsərinin, kinofilmlərə musiqi və s.-nin müəllifidir. Bir çox müasir musiqi festivallarında iştirak etmişdir (İtaliya, İsveç, Qərbi Berlin, Meksika, ABŞ, İngiltərə, Hollandiya). 20 əsr bəstəkarlarından A.Şönberq, A.Berq, O.Messian, C.C.Keys, A.Şnitke, S.Qubaydulina, E.Denisov, V.Silvestrov və b.-nın, həmçinin öz əsərlərini pianoçu kimi böyük ustalıqla ifa edir. 1970 ildən Azərb. Dövlət Konservatoriyasında (indiki Bakı Musiqi Akademiyası) dərs deyir. Ə. 1990 ildən Azərb. Bəstəkarlar İttifaqı İdarə Heyətinin katibidir.

 

 

 

ƏLİZADƏ Məryəm Əli qızı (d. 1950, Bakı) - sənətşünaslıq doktoru (1998), prof. (1999). Azərb. Dövlət İncəsənət İn-tunu bitirmişdir (1969). Əmək fəaliyyətinə 1972 ildə Azərb. EA-nın Teatr və Kino şöbəsində başlamış, 1976-78 illərdə Azərb. Dövlət İncəsənət İn-tutunda teatr tarixi kafedrasında müəllim, 1978 ildən dosent işləmiş, 1999 ildən prof. işləyir. 200-dən çox elmi məqalənin müəllifidir.

 

 

 

ƏMİNƏ YUSİF QIZI (əslində Yusifqardaş qızı) (d.24.9.1936, Bakı) - Azərb. aktrisası. Azərb. Resp. Xalq artisti (1998). M.F.Axundov ad. Pedaqoji Rus Dili və Ədəbiyyatı İn-tunu bitirmişdir (1961). Azərb. Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının (1958-64), Azərb. Milli Dram Teatrının (1964-74) aktrisası olmuşdur. Rolları: Qulu ("Anacan", Y.Əzimzadə), Səbirə ("Son məktub", R.İsmayılov), Humay ("Komsomol poeması", İ.Coşğun; S.Vurğunun eyniadlı poeması əsasında), Ülkər ("Söz yarası", Q.Rəsulov), Əliman ("Ana tarla", Ç.Aytmatov), Esse ("Şeytanın şagirdi", B.Şou) və s. 1974 ildən "Azərbaycanfilm" kinostudiyasında işləyir. "Şərikli çörək", "Sən nə üçün susursan?", "Bizim küçənin uşaqları", "Musiqi müəllimi" və s. filmlərdə, televiziya tamaşalarında çəkilmişdir. Bədii qiraət ustasıdır.

 

 

 

ƏSƏDOVA Məleykə Əlifağa qızı (d.23.4.1967, Neftçala) - Azərb. aktrisası. Azərb. Resp. xalq artisti (2000). Azərb. Dövlət İncəsənət İn-tunu bitirmişdir (1987). 1989-93 illərdə Azərb. Gənclər Teatrında işləmiş, burada, Gültəkin ("Aydın", C.Cabbarlı), Leyli ("Leyli və Məcnun", M.Füzuli), Nəzifə ("Dağ tikirik", V.Səmədoğlu) və s. rollarda çıxış etmişdir. 1993 ildən Azərb. Milli Dram Teatrının aktrisasıdır. Rolları: Kordeliya ("Kral Lir", V.Şekspir), Şirin ("Fərhad və Şirin", S.Vurğun), İlkcan ("Pompeyin Qafqaza yürüşü", N.Həsənzadə), Selcan ("Özümüzü kəsən qılınc", B.Vahabzadə) və s. Televiziya filmlərində də çəkilmişdir ("Yad qızı", "Taleyin qisməti beləymiş" və s.). "İtkin gəlin" teleserialında yaratdığı Əfsanə obrazı ona geniş şöhrət qazandırmışdır.

 

 

SAYTIN XƏBƏRLƏRİ

"Gender və din"/"Məqalələr" bölməsində Elşad Mirinin kitabları təqdim edilmişdir:
- İslam dini zorakılığı qadağan edir
- İslamda qadın-kişi bərabərliyi
- İslamda qadının ictimai həyatdakı rolu
- İslamda ailə həyatı
VİRTUAL MUZEY

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların ictimai fəallığının gözəl nümunələri mövcuddur. Azərbaycanda qadın fəallığı, öz yolunu maarifçilik və xeyriyyəçilik ideyalarının yayılmasından başlayaraq, əlbəttə, hər bir ölkədə mədəni, dini, milli ənənələrlə formalaşdırılan spesifik cizgilərinə malik idi. Toplanmış informasiya, şübhəsiz, qadın və gender problemləri sahəsində işləyən müəllimlər, tarixçilər və tədqiqatçılar üçün yardımçı material olacaq. Onlar bu nadir sənədlərdən tarixi istinadlar, vizual və şifahi şəhadət şəklində istifadə etmək imkanı əldə edəcəklər.
AVROPA QADIN TEZAURUSU

Avropa Qadın Tezaurusu - məlumatlar bankında, İnternetdə, qadın kitabxanalarında, sənəd mərkəzlərində və arxivlərdə "qadın" informasiyasının təyin edilməsi və axtarışı üçün professional vasitədir. Tezaurusda 2087 termin var. Tezaurusun Azərbaycan versiyasına bizim cəmiyyətin sosial-siyasi reallıqlarını, milli mədəniyyətimizi və islam mədəniyyətini əks etdirən 589 terminlər daxil edilmişdir.
GENDER DİREKTORİYASI

Gender direktoriyası - qadın və gender məsələlərinə cəlb edilmiş bütün milli strukturlar üzrə verilənlər bankıdır: dövlət strukturları, milli parlament, biznes sektoru, KİV-lər, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpuslar, hüquq müdafiəçiləri, yazıçılar, şairlər, rəssamlar və s. Diqqət: direktoriya linklər vasitəsilə qadın QHT-lərin verilənlər bazası, gender layihələrini yerinə yetirən QHT-lərin verilənlər bankı, gender fənləri üzrə tədqiqatçıların və müəllimlərin verilənlər bankı ilə əlaqədardır.
AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ PROBLEMLƏRI ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin təşəbbüsü ilə 2006-cı il fevralın 6-da Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Dövlət Komitəsinin sədri Bakı Dövlət Universitetinin professoru, siyasət elmləri doktoru Hicran Hüseynovadır.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR MİLLİ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair milli sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazasına rəsmi surətdə qeydə alınmış və qeydə alınmamış təşkilatlar, qadın qrupları daxildir. Diqqət: ölkədə dəqiq profilli QHT-lər yoxdur, ona görə də informasiyanın dolğunluğu üçün axtarışı bir neçə açar sözlər üzrə aparmaq tövsiyə olunur.
GENDER LAYİHƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazası 1998-2007-ci illər üzrə gender problemlərinə dair beynəlxalq və milli layihələr haqda informasiya təqdim edir. Axtarış həm tematik açar sözlər, həm də QHT-lərin adı üzrə həyata keçirilir.


Human Rights in the XXI Century - Azerbaijan
Regional Initiative of Women's Groups for Promoting ICT as a Strategic Tool for Social Transformation
     Sayt «Açıq Cəmiyyət» İnstitutu - Yardım Fondu tərəfindən hazırlanıb