Home page
Send mail
Forward
Back


       Abunə


BİZİM LAYİHƏLƏR

İNFORMASİYA BURAHIŞLARI

İnformasiya vərəqləri - gender nəzəriyyələrini, ictimai həyatın müxtəlif sahələrində gender münasibətlərinin müzakirə problemlərini işıqlandıran xüsusi buraxılışlardır (çap analoqu bölgələrdə yayılmışdır). Nəşrlərdə tədqiqatçılar haqda məlumatı AGİM -in məsləhətçiləri hazırlamışlar.
TƏDQİQATLAR

Bölmədə 1998-ci ildən indiki dövrə kimi Azərbaycan müəllifləri tərəfindən keçirilmiş gender tədqiqatları təqdim edilmişdir.
QAYNAR XƏTT

Təqdim edilmiş ünvanlardan hüquqi, psixoloji və tibbi yardım almaq olar.

YARDIM FORMALARI

Böhran mərkəzi:
t: 4943376
wcc@online.az


Hüquqi məsləhət, psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri.

MHAIDS Azerbaijan:
t: 5106614 mhaids@initiative.az


psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri

Elmi-tədqiqat Mərkəzi "AREAT"
t: 438 15 77:

areat@azeronline.com

nikah qeydiyyatı zamanı ailədə iqtisadi zorakılığın qarşısını alan tədbirlər kimi, nikah müqaviləsinin bağlanmasının mümkünlüyünə dair məsləhətlər

LTD "Law and Order"
t: (050) 341 06 60
law_order@gender-az.org


hüquqi məsləhət, məhkəmə iddialarının tərtibi, məhkəməyə qədər sənədlərin hazırlanması, ictimai müdafiəçi (ittihamçı) sifətində məhkəmə iclaslarında iştirak

"Təmiz dünya" vətəndaş hüquqları uğrunda sosial birlik
t: 497 10 58


Trafik qurbanlarına dəstək və trafik qurbanlarına sığınacağın verilməsi. Sığınacağın yeri ciddi surətdə məxfidir, onun yerini ancaq işçilər bilir. Qurbanlar və sığınacaq haqda informasiya gizli saxlanılır. Qurban, oraya düşəndən rəsmi hakimiyyətin icazəsinə kimi daima sığınacağın ərazisində yaşayır. Verilmiş informasiya KİV-lərdə dərc edilmir.
SƏS VERMƏ

“Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqda” Qanunla tanışsınızmı?
Bəli
Yox

  


Q


 

QACAR Xurşid (1894, Naxçıvan-1963) - Azərb. opera müğənnisi. Azərb. Resp. əməkdar incəsənət xadimi. Vokal təhsilini Moskva Konservatoriyasında almışdır. Təhsilini bitirdikdən sonra Moskvada xalq Maarif Komissarlığının incəsənət şöbəsində işləmiş, Moskva estrada ansamblının solisti olmuşdur. 1924-34 illərdə Azərb. Opera və Balet Teatrında fəaliyyət göstərmiş, Gülzar ("Şah İsmayıl", M. Maqomayev), Xurşidbanu, Gülçöhrə və Asya, Gülnaz ("Şah Abbas və Xurşidbanu", Arşın mal alan", "O olmasın, bu olsun", Ü. Hacıbəyli), Mikaela ("Karmen", J. Bize) və s. partiyalarda çıxış etrnişdir. 1934 ildən "Azərnəşr"də özünün təşəbbüsü ilə yaratdığı musiqi nəşriyyatının müdiri işləmiş, eyni zamanda 1935 ildə Azərb. Opera və Balet Teatrı nəzdində studiya yaratmış, tələbələrin ifasında "Demon" (A. Rubinşteyn), "Çar gəlini" (N. Rimski-Korsakov) operalarını tamaşaya hazırlamışdır. Dügah, Rast, Segah-Zabul muğamlarının nota alınmasında xidməti var.

 

 

 

QACAR Sürəyya Sədrəddin qızı (1.5.1910, Şuşa - 1992) - Azərb. müğənnisi. Azərb. Resp. xalq artisti (1954). 1927 ildə Bakı Pedaqoji Texnikumunu bitirmişdir. 1927-39 illərdə Azərb. Opera və Balet Teatrının solisti olmuş, burada Leyli, Əsli, Gülnaz, Asya ("Leyli və Məcnun", "Əsli və Kərəm", "O olmasın, bu olsun", "Arşın mal alan", Ü. Hacıbəyli), Şahsənəm ("Aşıq Qərib", Z. Hacıbəyli) partiyalarında çıxış etmişdir. 1940 ildən Azərb. Dövlət Filarmoniyasında solist (fasilələrlə), 1968 ildən vokal üzrə məsləhətçi-müəllim işləmişdir. Repertuarında Azərb. xalq mahnıları, muğamlar, eləcə də xarici ölkə xalqlarının və bəstəkarlarının mahnıları əsas yer tutmuşdur. 2 "Şərəf nişanı" ordeni ilə təltif edilmişdir.

 

 

 

QASIMOVA Fidan Əkrəm qızı (d. 17.6.1947, Bakı) - Azərb. müğənnisi. Azərb. Resp. xalq artisti (1982), SSRİ xalq artisti (1988). Azərb. Resp. Dövlət mükafatı laureatı (1984). Azərb. Dövlət Konservatoriyasını (1971) və Moskva Konservatoriyasının aspiranturasını (1974) bitirmişdir. İsveçrə (1973, Cenevrə) və Niderlandda (1975, Hertogenbos) keçirilən beynəlxalq müsabiqələrin iştirakçısı, musiqiçilərin C.Viotti ad. müsabiqəsinin (1977, Verçelli ş., İtaliya; birinci mükafat) laureatıdır. Beynəlxalq müsabiqələr laureatı adına layiq görülmüş ilk azərb. qadın müğənnidir. 1974 ildən Azərb. Opera və Balet Teatrının solistidir. Partiyaları: Nigar ("Koroğlu", Ü.Hacıbəyli), Mikaela ("Karmen", J.Bize), Marqarita ("Faust", Ş.Quno), Mimi, Çio-Çio-san ("Bohema", "Çio-Çio-san", C.Puççini), Tatyana ("Yevgeni Onegin", P.Çaykovski), Dezdemona, Aida ("Otello", "Aida", C.Verdi), Sevil ("Sevil", F.Əmirov) və s. Repertuarına Azərb. (Ü.Hacıbəyli, A.Zeynallı, Q.Qarayev, A.Məlikov, Niyazi), rus (M.Qlinka, P.Çaykovski, S.Raxmaninov), Qərbi Avropa (A.Stradella, İ.S.Bax, G.F.Hendel və b.) bəstəkarlarının kamera-vokal əsərləri, eləcə də Azərb. xalq mahnıları ("Laçın", "Qubanın ağ alması", "Girdim yarın bağçasına", "Evləri var xana-xana" ve s.) daxildir. 1974 ildən Azərb. Dövlət Konservatoriyasında dərs deyir (1990 ildən prof."). 1992 ildən istanbul Dövlət Un-ti Konservatoriyasının prof.-dur. Xarici ölkələrdə (Çexoslovakiya, Almaniya, Danimarka, Portuqaliya, Belçika, Rumıniya, Hollandiya, Türkiyə və s.) qastrolda olmuşdur. Kinoda çəkilmişdir ("Torpaq. Dəniz. Od. Səma"). Azərb.-ın Şöhrət ordeni ilə təltif edilmişdir.

 

 

 

QASIMOVA Xuraman Əkrəm qızı (d.6.6.1951, Bakı) - Azərb. müğənnisi. Azərb. Resp. xalq artisti (1986). Azərb. Dövlət mükafatı laureatı (1984). Azərb. Dövlət Konservatoriyasını bitirmişdir (1975). 1976 ildən Azərb. Opera və Balet Teatrının solistidir. Əsas partiyaları: Sevil və Dilbər ("Sevil", F.Əmirov), Nigar ("Koroğlu", Ü.Hacıbəyli), Mimi və Müzetta ("Bohema", C.Puççini), Dezdemona, Aida ("Otello", "Aida", C.Verdi), Tatyana ("Yevgeni Onegin", P.Çaykovski) və s. İfaçıların 5-ci Zaqafqaziya müsabiqəsinin (1977, I-ci mükafat), vokalistlərin M.Qlinka ad. 7-ci Ümumittifaq müsabiqəsinin (1977) və Mariya Kallas ad. Beynəlxalq müsabiqəsinin (Afina, 1981; həmçinin "Qran pri" qızıl medalına layiq görülmüşdür), eləcə də ifaçıların P.Çaykovski ad. 8-ci Beynəlxalq müsabiqəsinin (Moskva, 1982) laureatıdır. Kinofilmlərə çəkilmişdir ("Mən ki gözəl deyildim", "Həyat bizi sınayır"). 1982 ildən Bakı Musiqi Akademiyasında dərs deyir (1993 ildən solo oxumaq kafedrasının müdiri, 1996 ildən prof.). 1994 ildən İstanbul Dövlət Un-ti konservatoriyasının prof.-dur. Bir sıra xarici ölkələrdə (Bolqarıstan, Çexoslovakiya, Malta, Fransa, Avstriya, Norveç, Türkiyə, Finlandiya və s.) çıxış etmişdir. Azərb.-ın "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilmişdir.

 

 

 

QAYIBOVA Xədicə Osman qızı (24.5.1893, Tiflis - 1938) - ilk azərb. pianoçu qadınlardan biri. Tiflisdə "Müqəddəs Nina" qız məktəbində oxumuş, fortepiano üzrə xüsusi kurs keçmişdir (1901-11). 1919 ildən Bakıda yaşamışdır. Azərb.-da musiqi təhsili sisteminin yaradılmasında iştirak etmişdir. 1920 ilin iyununda onun təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə Bakıda "Qısa müddətli Şərq musiqisi kursları" ("Şərq konservatoriyası" da adlanırdı) açılmışdı. Fortepianoda muğamların ilk ifaçılarından biri kimi məşhurlaşmışdı. Repertuarına Qərb və rus bəstəkarlarının əsərləri də daxil idi. Şəxsiyyətə pərəstiş dövrünün qurbanı olmuş, 1938 ilin oktyabr ayında Bakıda güllələnmişdir. Sonralar bəraət almışdır.

 

 

 

QƏDİMOVA Sara Bəbiş qızı (d.31.5. 1922, Bakı) - Azərb. müğənnisi. Azərb. Resp. xalq artisti (1963). 1941-43 illərdə A.Zeynallı ad. Bakı Musiqi Texnikumunda oxumuşdur. 1942-78 illərdə M.Maqomayev ad. Azərb. Dövlət Filarmoniyasının solisti olmuş, 1957-62 illərdə eyni zamanda Azərb. Dövlət Opera və Balet Teatrında Leyli və Əsli ("Leyli və Məcnun", "Əsli və Kərəm", Ü.Hacıbəyli) partiyalarında çıxış etmişdir. 1978 ildən Azərb. Dövlət Qastrol-Konsert Birliyinin solistidir. Repertuarına muğamlar (Şahnaz, Qatar və s.), Azərb. bəstəkarlarının əsərləri, Azərb. xalq mahnıları və xarici ölkə xalqlarının mahnıları daxildir. Mahur-hindi, Şur, Bayatı-Şiraz dəstgahlarını ifa edən ilk qadın müğənnilərdəndir. Bir çox xarici ölkədə (İran, İraq, Liviya, Sudan, Almaniya, Monqolustan, Efiopiya, Mərakeş, Bolqarıstan, İndoneziya, Qvineya, Tunis və s.) çıxış etmişdir. Azərb-ın "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilmişdir.

 

 

 

QƏDRİ Fatma Qədir qızı (14.4.1907, Odessa - 29.2.1968, Bakı) - Azərb. aktrisası. Azərb. Resp. xalq artisti (1943). Bakı Teatr Texnikumunu və Azərb. Pedaqoji İn-tunu bitirmişdir (1926). Səhnə fəaliyyətinə 1927 ildə Bakı Türk İşçi Teatrında başlamış, burada Nübar ("Cancur Səməd", M.Əfəndiyev; J.B.Molyerin "Zorən xəstə" əsərinin təbdili), Sürucuin ("Hind qızı", Ə.Hamid), Oa-Şen ("Çin tanrısı", F.Pavlovun "Tunc büt" əsəri üzrə), Gülüş və Sevil ("Sevil", C.Cabbarlı), Xumar ("Şeyx Sənan", H.Cavid), Esmeralda ("Paris Notrdam kilsəsi", V.Hüqonun eyniadlı əsəri üzrə), Gülbahar ("Anamın kitabı", C.Məmmədquluzadə) kimi səhnə obrazları yaratmışdır. 1932-35 illərdə Bakı Rus Dram Teatrının aktrisası olmuş, 1935 ildən Azərb. Milli Dram Teatrında işləmişdir. Əsas rolları: Maşa ("Dubrovski", A.S.Puşkin), Xuraman ("Vaqif", S.Vurğun), Cülyetta, Emiliya ("Romeo və Cülyetta", "Otello", U.Şekspir), Luiza ("Məkr və məhəbbət", F.Şiller), Larisa, Katerina ("Cehizsiz qız", "Tufan", A.Ostrovski), Polina ("Ögey ana", O.Balzak), Gültəkin ("Aydın", C.Cabbarlı), Məhəbbət ("Məhəbbət", M.İbrahimov). 1933 ildən pedaqoji fəaliyyət göstərmişdir.

 

 

 

QƏMƏR Bəyim Şeyda (1881, Şuşa - 1933, Bakı) - Azərb. şairi, dramaturq. Cəfərqulu xan Nəvanın nəvəsidir. Şuşa qız gimnaziyasını bitirmişdir. Gənc yaşlarından şerə həvəs göstərən Qəmər Bəyimə "Şeyda" təxəllüsünü onun şerlərinə valeh olan X.Natəvan vermişdir. Ədəbi irsi hələlik əldə olunmamışdır. Yalnız Ziba xanım Ləlinin eyni rədifli şerinə cavab olaraq yazdığı "Ağan canı" rədifli qəzəli və "Zülmün daşqını" adlı pyesi (1918, əlyazması Azərb. EA Əlyazmalar İn-tunda saxlanılır) məlumdur.

 

 

 

QONÇABƏYİM, Qönçəbəyim (təqr. 1827, Naxçıvan -?) - Azərb. şairi. "Naxçıvanın sonuncu xan"ı olan Ehsan xanın qızıdır. 1837 ildə Naxçıvanda açılmış rus məktəbinə daxil olmuş, rus və fars dillərini öyrənmiş, Şərq əd-tına maraq göstərmişdir. "Qönçeyi-ülfət" ədəbi məclisinin iştirakçılarından olmuşdur. "Bəyim" təxəllüsü ilə lirik şerlər yazmışdır. "Şahzadə İbrahim" dastanına daxil edilən və Bəyimin dilindən deyilən şerlərin bir qisminin ona aidliyi ehtimal olunur. Ehsan xanla tanış olan gürcü şairi N.Barataşvili Naxçıvanda ikən onunla görüşmüş (1845), yaradıcılığı ilə maraqlanmış, ona şer həsr etmiş ("Qoncabəyimin nəğməsi"), bir şerini gürcü əlifbası ilə göçürərək, tərcümə olunmaq üçün Tiflisə göndərmişdi. O, həmin şerin məclislərdə oxunması üçün xanəndə Səttara və şəkili Cəfərə verilməsini məsləhət görmüşdü. İ.K.Yenikolopovun yazdığına görə, Barataşvilinin ondan tərcümə etdiyi bir şeri xanəndə Səttar gürcü dilində ifa edirmiş.

 

 

 

QULİYEVA İlhamə Məzahir qızı (d. 17.8.1943, Bakı) -Azərb. Resp. xalq artisti (1998). Azərb. Dövlət Un-tini bitirmişdir (1969). 1965-70 illərdə Azərb. Dövlət Teleradio Verilişləri Şirkəti Estrada Orkestrinin, 1970-80 illərdə Azərb. Dövlət Filarmoniyasının solisti olmuşdur. 1980 ildən Azərb. Dövlət Qastrol-Konsert Birliyinin ("Azkonsert") solistidir. Repertuarına Azərb. və xarici ölkə bəstəkarlarının əsərləri daxildir. Bir sıra xarici ölkələrdə (İngiltərə, İspaniya, Danimarka, Türkiyə, Almaniya və s.) qastrolda olmuşdur. Azərb.-ın "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilmişdir.

 

 

 

QULİYEVA Qəndab Həbib qızı (d. 10.8.1949, Füzuli ş.) - Azərb. müğənnisi. Azərb. Resp. xalq artisti (1992). A.Zeynallı ad. Bakı Musiqi Məktəbini bitirmişdir (1980). 1982 ildən Azərb. Opera və Balet Teatrının solistidir. Partiyaları: Leyli, Əsli, ("Leyli və Məcnun", "Əsli və Kərəm"; Ü.Hacıbəyli), Ərəbzəngi ("Şah İsmayıl", M. Maqomayev), Şahsənəm ("Aşıq Qərib", Z. Hacıbəyli), Xanəndə qız ("Vaqif", R.Mustafayev), Gülbahar ("Gəlin qayası", Ş.Axundova) və s. Repertuarında muğamlar (Şahnaz, Cahargah, Bayatı-Şiraz, Qarabağ şikəstəsi, Mahur-hindi, Heyratı və s.), xalq mahnıları ("Apardı sellər Saranı", "Qaçaq Nəbi", "Gül açdı", "Bağçada güllər", "Əlində sazın qurbanı", "Qara xal yar") və Azərb. bəstəkarlarının mahnıları geniş yer tutur. Xarici ölkələrdə (Yaponiya, Almaniya, Finlandiya, Avstraliya, İsveç, Kanada, Əfqanıstan, Tunis, Əlcəzair, İraq və s.) çıxış etmişdir.

 

 

 

QURBANƏLİYEVA Sevda Firudin qızı (d. 13.11.1960, Gəncə) - sənətşünaslıq doktoru (1995), prof. (1996). Azərb. Dövlət Konservatoriyasını bitirmişdir (1948). Əmək fəaliyyətinə 1948 ildən Q.Hüseynli ad. Musiqi Texnikumunda müəllim kimi başlamışdır. Hazırda Gəncə Dövlət Un-tində "Musiqi fənləri" kafedrasının müdiridir. Tədqiqatı ədəbiyyat və musiqinin qarşılıqlı əlaqələri probleminə aiddir.

 

 

 

QURBANOVA Gülşən Ağadadaş qızı (d. 19.12.1950, Bakı - 2007, Bakı) - Azərb. aktrisası. Azərb. Resp. xalq artisti (1998). Ə.Hüseynzadə ad. Azərb. Mədəniyyət və İncəsənət İn-tunu bitirmişdir (1974). Həmin ildən Gənc Tamaşaçılar Teatrında çıxış edir. Rolları: Mərcan ("Mənim nəğməkar bibim", Ə.Əylisli), Eyzəngül ("Şirinbala bal yığır", S.Qədirzadə), Çiçək ("Ana laylası", İ.Coşğun), Nabat ("Tamahkar", S.S.Axundov), Şahnaz ("Şəhərli oğlan", Q.Rəsulov), Almagül ("Fudzi dağında qonaqlıq", Ç.Aytmatov), Gülarə ("Məhəbbət novellası", Ş.Xurşud və Ə.Hacıyev), Nera ("Zəncirlənmiş Prometey", C.Məmmədov), Gülnaz ("Pul dəlisi", Ə.Orucoğlu), ana ("Bala bəla sözündəndir", Ə.Əmirli) və s. Kinoda çəkilir, televiziya tamaşalarında çıxış edir.

 

 

 

QURBANOVA Hökumə Abbasəli qızı (2.6.1913, Bakı - 1.2.1988, Bakı) - Azərb. aktrisası. Azərb. Resp. xalq artisti (1960). SSRi xalq artisti (1965). 1931 ildə Bakı Pedaqoji Texnikumunu bitirmişdir, 1931-32 illərdə Azərb. Dövlət Konservatoriyasında fortepiano sinfi üzrə oxumuşdur. Aktyorluq fəaliyyətinə 1933 ildə "Azərbaycanfilm" kinostudiyasında başlamış, C.Cabbarlının təşəbbüsü ilə "Almaz" (1936) filmində Yaxşı rolunda çəkilmişdir. 1939 ildən Azərb. Milli Dram Teatrında çıxış etmişdir. Tamara ("Vaqif", S.Vurğun) onun teatr səhnəsində ilk roludur. Yaradıcılığının ilk illərində Gülbahar ("Müsibəti-Fəxrəddin", N.Vəzirov), Şirin ("Fərhad və Şirin", S.Vurğun), Afaq ("Nizami", M.Hüseyn), Vəfa ("Vəfa", R.Rza), İnci ("Xoşbəxtlər", S.Rəhman) rollarının ifa etmişdir. Onun yaratdığı Sona ("1905-ci ildə", C.Cabbarlı), Xuraman ("Vaqif", S.Vurğun), Germiona ("Qış nağılı", U.Şekspir), Xumar ("Şeyx Sənan", H.Cavid), Süsən ("Namus", A.Şirvanzadə), Vasantasena ("Hind gözəli", Y.Osnos və V.Vinnikov), Solmaz ("Od gəlini", C.Cabbarlı), Həyat ("Həyat", M.İbrahimov), Həcər ("Qaçaq Nəbi", S.Rüstəm), Məryəm ("Fərhad və Şirin", S.Vurğun), Südabə ("Səyavuş", H.Cavid), Reyhan ("Cavanşir", M.Hüseyn), Məhmənəbanu ("Məhəbbət əfsanəsi", N.Hikmət), Janna d'Ark ("Orlean qızı", F.Şiller), Mariya Tüdor ("Mariya Tüdor", V.Hüqo), Kleopatra ("Antoni və Kleopatra", U.Şekspir) obrazları Azərb. teatrı tarixində əhəmiyyətli yer tutur. Kleopatra roluna görə 1965 ildə M.F.Axundov ad. Resp. mükafatına layiq görülmüşdür. Müasir pyeslərdə, həmçinin komediyalarda eyni müvəffəqiyyətlə çıxış etmişdir: Bənövşə ("Kəndçi qızı", M.İbrahimov), Sevinc ("Sənsiz", Ş.Qurbanov), Xanuma ("Xanuma", A.Saqareli) və "Bir ailə" (1943), "Onu bağışlamaq olarmı?" (1960), "Mən rəqs edəcəyəm" (1963), "İnsan məskən salır" (1968) və s. filmlərə çəkilmişdir. Azərb. SSR Ali Sovetinin (7-ci çağırış) deputatı olmuşdur.

 

 

 

QURBANOVA Solmaz Cəbrayıl qızı (d. 13.11.1939, Bakı) - Azərb. aktrisası. Azərb. Resp. xalq artisti (1991). Səhnə fəaliyyətinə Azərb. Gənc Tamaşaçılar Teatrında başlamış, yeniyetmə oğlan rollarında çıxış etmişdir: Qavroş (V.Hüqonun "Səfillər" romanı əsasında), Antonio ("Puerto Sorido alovları", M.Minçkovski), Rəcəb ("Anacan", Y.Əzimzadə; Azərb. Resp. festivalının mükafatı, 1956), Petya ("İnqilab naminə", M.Şatrov), Kamal ("Sehrli yaylıq", K.Həsənov) və s. 1955 ildən həmin teatrın aktrisasıdır. Rolları: İo ("Zəncirlənmiş Prometey", Esxil), Cülyetta, Culiya ("Romeo və Cülyetta", "İki veronalı", U.Şekspir), kraliça ("İki ağanın bir nökəri", K.Qoldoni), Cemma ("Ovod", E.Voyniç), Flavio ("Sükut divarı", P.Missini), Yaqut ("Məlikməmməd", Ə.Abbasov), Paşa xala ("Unutmayın", Y.Əzimzadə), Dilarə ("Ötən ilin son gecəsi", Anar), Şəcərət ("Əlvida, Hindistan", Q.Rəsulov), Afərid ("Söhrab və Rüstəm", İ.Coşğun) və s.

SAYTIN XƏBƏRLƏRİ

"Gender və din"/"Məqalələr" bölməsində Elşad Mirinin kitabları təqdim edilmişdir:
- İslam dini zorakılığı qadağan edir
- İslamda qadın-kişi bərabərliyi
- İslamda qadının ictimai həyatdakı rolu
- İslamda ailə həyatı
VİRTUAL MUZEY

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların ictimai fəallığının gözəl nümunələri mövcuddur. Azərbaycanda qadın fəallığı, öz yolunu maarifçilik və xeyriyyəçilik ideyalarının yayılmasından başlayaraq, əlbəttə, hər bir ölkədə mədəni, dini, milli ənənələrlə formalaşdırılan spesifik cizgilərinə malik idi. Toplanmış informasiya, şübhəsiz, qadın və gender problemləri sahəsində işləyən müəllimlər, tarixçilər və tədqiqatçılar üçün yardımçı material olacaq. Onlar bu nadir sənədlərdən tarixi istinadlar, vizual və şifahi şəhadət şəklində istifadə etmək imkanı əldə edəcəklər.
AVROPA QADIN TEZAURUSU

Avropa Qadın Tezaurusu - məlumatlar bankında, İnternetdə, qadın kitabxanalarında, sənəd mərkəzlərində və arxivlərdə "qadın" informasiyasının təyin edilməsi və axtarışı üçün professional vasitədir. Tezaurusda 2087 termin var. Tezaurusun Azərbaycan versiyasına bizim cəmiyyətin sosial-siyasi reallıqlarını, milli mədəniyyətimizi və islam mədəniyyətini əks etdirən 589 terminlər daxil edilmişdir.
GENDER DİREKTORİYASI

Gender direktoriyası - qadın və gender məsələlərinə cəlb edilmiş bütün milli strukturlar üzrə verilənlər bankıdır: dövlət strukturları, milli parlament, biznes sektoru, KİV-lər, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpuslar, hüquq müdafiəçiləri, yazıçılar, şairlər, rəssamlar və s. Diqqət: direktoriya linklər vasitəsilə qadın QHT-lərin verilənlər bazası, gender layihələrini yerinə yetirən QHT-lərin verilənlər bankı, gender fənləri üzrə tədqiqatçıların və müəllimlərin verilənlər bankı ilə əlaqədardır.
AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ PROBLEMLƏRI ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin təşəbbüsü ilə 2006-cı il fevralın 6-da Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Dövlət Komitəsinin sədri Bakı Dövlət Universitetinin professoru, siyasət elmləri doktoru Hicran Hüseynovadır.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR MİLLİ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair milli sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazasına rəsmi surətdə qeydə alınmış və qeydə alınmamış təşkilatlar, qadın qrupları daxildir. Diqqət: ölkədə dəqiq profilli QHT-lər yoxdur, ona görə də informasiyanın dolğunluğu üçün axtarışı bir neçə açar sözlər üzrə aparmaq tövsiyə olunur.
GENDER LAYİHƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazası 1998-2007-ci illər üzrə gender problemlərinə dair beynəlxalq və milli layihələr haqda informasiya təqdim edir. Axtarış həm tematik açar sözlər, həm də QHT-lərin adı üzrə həyata keçirilir.


Human Rights in the XXI Century - Azerbaijan
Regional Initiative of Women's Groups for Promoting ICT as a Strategic Tool for Social Transformation
     Sayt «Açıq Cəmiyyət» İnstitutu - Yardım Fondu tərəfindən hazırlanıb