Home page
Send mail
Forward
Back


       Abunə


BİZİM LAYİHƏLƏR

İNFORMASİYA BURAHIŞLARI

İnformasiya vərəqləri - gender nəzəriyyələrini, ictimai həyatın müxtəlif sahələrində gender münasibətlərinin müzakirə problemlərini işıqlandıran xüsusi buraxılışlardır (çap analoqu bölgələrdə yayılmışdır). Nəşrlərdə tədqiqatçılar haqda məlumatı AGİM -in məsləhətçiləri hazırlamışlar.
TƏDQİQATLAR

Bölmədə 1998-ci ildən indiki dövrə kimi Azərbaycan müəllifləri tərəfindən keçirilmiş gender tədqiqatları təqdim edilmişdir.
QAYNAR XƏTT

Təqdim edilmiş ünvanlardan hüquqi, psixoloji və tibbi yardım almaq olar.

YARDIM FORMALARI

Böhran mərkəzi:
t: 4943376
wcc@online.az


Hüquqi məsləhət, psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri.

MHAIDS Azerbaijan:
t: 5106614 mhaids@initiative.az


psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri

Elmi-tədqiqat Mərkəzi "AREAT"
t: 438 15 77:

areat@azeronline.com

nikah qeydiyyatı zamanı ailədə iqtisadi zorakılığın qarşısını alan tədbirlər kimi, nikah müqaviləsinin bağlanmasının mümkünlüyünə dair məsləhətlər

LTD "Law and Order"
t: (050) 341 06 60
law_order@gender-az.org


hüquqi məsləhət, məhkəmə iddialarının tərtibi, məhkəməyə qədər sənədlərin hazırlanması, ictimai müdafiəçi (ittihamçı) sifətində məhkəmə iclaslarında iştirak

"Təmiz dünya" vətəndaş hüquqları uğrunda sosial birlik
t: 497 10 58


Trafik qurbanlarına dəstək və trafik qurbanlarına sığınacağın verilməsi. Sığınacağın yeri ciddi surətdə məxfidir, onun yerini ancaq işçilər bilir. Qurbanlar və sığınacaq haqda informasiya gizli saxlanılır. Qurban, oraya düşəndən rəsmi hakimiyyətin icazəsinə kimi daima sığınacağın ərazisində yaşayır. Verilmiş informasiya KİV-lərdə dərc edilmir.
SƏS VERMƏ

“Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqda” Qanunla tanışsınızmı?
Bəli
Yox

  


"Azərbaycan Neftçi Qadınlar" Cəmiyyəti
Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdikdən sonra ölkədə demokratiyanın inkişafına geniş zəmin yaradılması, cəmiyyətdə ictimai şuurun formalaşmasına getirib çıxardı. Belə mühit insanlarda, sərbəst düşünmək, üzləşdikləri problemlərin həlli yollarını sərbəst axtarmaq istəyini gücləndirdi və bu baxımdan ölkədə müxtəlif sayda ictimai təşkilatlar yaranmağa başladı.

"Azərbaycan Neftçi Qadınlar" Cəmiyyətinin yaranması isə təsadüfdən deyil, zəruriyyətdən irəli gəlmişdir. 100 illiK bir tarixə malik olan, respublika iqtisadiyyatının əsasını təşkil edən neft sənayesinin inkişafında danılmaz və böyük xidmətləri olan qadınların rolunun azaldılması neft senayesində işləyən qadınları yaşadığımız demokratik Vətəndaş Cəmiyyətdə öz yerlərini müəyyən etmək, qadınlarla kişilər arasında bərabərlik, diskriminasiyanın bütün formalarına yol verməmək məqsədilə neftçi qadınlarını birləşdirən cəmiyyətin yaradılmasını vacib olduğunu təsdiq edir.

Məhz buna görə qadınların hüquqlarını müdafiə etmək məqsədilə 1994-cü ilin dekabrın 23-də, l-ci təsis qurultayında "Azərbaycan Neftçi Qadınlar" cəmiyyəti yaradıldı və 1995-ci il fevralın 9-da Azərbaycan Respublkası Ədliyyə Nazirliyin Kollegiyasının qərarı ilə qeydiyyata alındı. "Azərbaycan Neftçi Qadınlar" cəmiyyəti qeyri-hökumət, müstəqil, beynalxalq, tam hüquqlu təşkilatdır. "Azərbaycan Neftçi Qadınlar" cəmiyyəti öz fəaliyyətini Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, qanunvericilik, beynalxalq hüquq normaları və nizamnamənin əsasında işi qurur. "Azərbaycan Neftçi Qadınlar" cəmiyyətin üzvləri neft sənayesində çalışan, ailə üzvləri və digər qadınları könüllü əsasında birləşdirən təşkilatı qeydiyyatdan keçdi.

Bu gün neft sənayesində 19 mindən çox çalışan qadınların hüquqlarını, sosial-iqtisadi, sağlamlıq, ətraf mühitin qorunması məsələlərlə məşqul olur.


ƏSAS VƏZİFƏLƏR:

 • Vətəndaş cəmiyyəti və hüquqi demokratik dövlət quruculuğunda fəal iştirak etmək, qadın hüquqlarının hər hansı bir formada pozulmasına qarşı mübarizə aparmaq;
 • Müxtəlif sahələrdə qender tədqiqatlar mərkəzinin yaradılması;
 • Qadın hüquqlarının müdafiəsi, həmçinin qadınların eyni hüquqlara ve eyni imkanlara nail olmasına yardım etmək, onların rəhbər vəzifələrə yol tapmasına nail olmaq;
 • Neftsahəsində çalışan qadınların sosial-iqtisadi problemlərinin həlli;
 • Ətraf mühitin qorunması və onun reproduktiv qadın sağlamlığına təsiri;
 • Beynəlxalq qadın Konfranslannda, forumlarda, seminarlarda iştirak etmək;
 • Xeyriyyəçilik aksiyaları: qaçqınlara, məcburi köçkünlərə, əlillərə, tənha və qoca qadınlara kömək.


 • FƏALİYYƏTİ

 • Qadınların hüquqlarını qorumaq və bu məqsədlə qanunvericiliyin öyrənilməsi;
 • Sorğu əsaslarında qadınların problemlərinin əsasında tutulan sosial proqramını həyata kəçirmək, bir çox məsələlərin həyata keçirilməsinə nail olmuşuq;
 • Rəhbər vəzifələr tutmaq üçün professional, ətika, təhsil normalarını yüksəltmək;
 • Konfransların, seminarların, dəyirmi masaların, görüşlərin və s. keçirilməsi;
 • Azərbaycanın bütün qadın və digər qeyri-hökumət, beynəlxalq ictimai təşkilatları ilə əlaqələrin yaradılması və birgə xeyriyyəçilik aksiyaları keçirilməsi:
 • Ahıl, tənha qadınlara, şəhid ailələrinə və qaçqın,i.


 • TƏŞKlLAT STRUKTURU

  "Azərbaycan Neftçi Qadınlar" cəmiyyəti ictimai xəttlə işi aparır. Hər beş ildən bir qurultay Keçirilir. Qurultayda açıq səslə sədr, idarə hey''əti seçilir. Qurultay arası Konfranslar, seminarlar, dəyirmi masalar, görüşlərKeçirilir. İdarə hey"əti ayda 1-2 dəfə yığışır. Idarə hey"ətinin Qzvü 15 nəfer və 2000-ci il fevralın 26-da Keçirilen ll-ci qurultayda 63 nəf&rdən BöyüK Şura seçildi və bunlann ƏKSəriyyəti 52 yerlərdə olan 52 nəfərqadın tərəfindən Şuranın sədri daxil olundu.  BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR:

  Gürcüstan, Rusiya Federasiyası, Türkiyə, İran, Pakistan, Amerika Biriəşmiş Ştatları, Hollandiya, Çin və sair.


  MALIYYƏ

  hesabına formalaşır.
  Ünvan: Bakı, Azərbaycan - 370004,
  Neftçilər pr-ti, 73

  Tel.: (+99412) 920685

  Faks: (+99412) 971167
  SAYTIN XƏBƏRLƏRİ

  "Gender və din"/"Məqalələr" bölməsində Elşad Mirinin kitabları təqdim edilmişdir:
  - İslam dini zorakılığı qadağan edir
  - İslamda qadın-kişi bərabərliyi
  - İslamda qadının ictimai həyatdakı rolu
  - İslamda ailə həyatı
  VİRTUAL MUZEY

  XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların ictimai fəallığının gözəl nümunələri mövcuddur. Azərbaycanda qadın fəallığı, öz yolunu maarifçilik və xeyriyyəçilik ideyalarının yayılmasından başlayaraq, əlbəttə, hər bir ölkədə mədəni, dini, milli ənənələrlə formalaşdırılan spesifik cizgilərinə malik idi. Toplanmış informasiya, şübhəsiz, qadın və gender problemləri sahəsində işləyən müəllimlər, tarixçilər və tədqiqatçılar üçün yardımçı material olacaq. Onlar bu nadir sənədlərdən tarixi istinadlar, vizual və şifahi şəhadət şəklində istifadə etmək imkanı əldə edəcəklər.
  AVROPA QADIN TEZAURUSU

  Avropa Qadın Tezaurusu - məlumatlar bankında, İnternetdə, qadın kitabxanalarında, sənəd mərkəzlərində və arxivlərdə "qadın" informasiyasının təyin edilməsi və axtarışı üçün professional vasitədir. Tezaurusda 2087 termin var. Tezaurusun Azərbaycan versiyasına bizim cəmiyyətin sosial-siyasi reallıqlarını, milli mədəniyyətimizi və islam mədəniyyətini əks etdirən 589 terminlər daxil edilmişdir.
  GENDER DİREKTORİYASI

  Gender direktoriyası - qadın və gender məsələlərinə cəlb edilmiş bütün milli strukturlar üzrə verilənlər bankıdır: dövlət strukturları, milli parlament, biznes sektoru, KİV-lər, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpuslar, hüquq müdafiəçiləri, yazıçılar, şairlər, rəssamlar və s. Diqqət: direktoriya linklər vasitəsilə qadın QHT-lərin verilənlər bazası, gender layihələrini yerinə yetirən QHT-lərin verilənlər bankı, gender fənləri üzrə tədqiqatçıların və müəllimlərin verilənlər bankı ilə əlaqədardır.
  AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ PROBLEMLƏRI ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

  Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin təşəbbüsü ilə 2006-cı il fevralın 6-da Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Dövlət Komitəsinin sədri Bakı Dövlət Universitetinin professoru, siyasət elmləri doktoru Hicran Hüseynovadır.
  QADIN HÜQUQLARINA DAİR MİLLİ SƏNƏDLƏR

  Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair milli sənədlər təqdim edilmişdir.
  QADIN HÜQUQLARINA DAİR BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR

  Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq sənədlər təqdim edilmişdir.
  QADIN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

  Verilənlər bazasına rəsmi surətdə qeydə alınmış və qeydə alınmamış təşkilatlar, qadın qrupları daxildir. Diqqət: ölkədə dəqiq profilli QHT-lər yoxdur, ona görə də informasiyanın dolğunluğu üçün axtarışı bir neçə açar sözlər üzrə aparmaq tövsiyə olunur.
  GENDER LAYİHƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

  Verilənlər bazası 1998-2007-ci illər üzrə gender problemlərinə dair beynəlxalq və milli layihələr haqda informasiya təqdim edir. Axtarış həm tematik açar sözlər, həm də QHT-lərin adı üzrə həyata keçirilir.


  Human Rights in the XXI Century - Azerbaijan
  Regional Initiative of Women's Groups for Promoting ICT as a Strategic Tool for Social Transformation
       Sayt «Açıq Cəmiyyət» İnstitutu - Yardım Fondu tərəfindən hazırlanıb