Home page
Send mail
Forward
Back


       Abunə


BİZİM LAYİHƏLƏR

İNFORMASİYA BURAHIŞLARI

İnformasiya vərəqləri - gender nəzəriyyələrini, ictimai həyatın müxtəlif sahələrində gender münasibətlərinin müzakirə problemlərini işıqlandıran xüsusi buraxılışlardır (çap analoqu bölgələrdə yayılmışdır). Nəşrlərdə tədqiqatçılar haqda məlumatı AGİM -in məsləhətçiləri hazırlamışlar.
TƏDQİQATLAR

Bölmədə 1998-ci ildən indiki dövrə kimi Azərbaycan müəllifləri tərəfindən keçirilmiş gender tədqiqatları təqdim edilmişdir.
QAYNAR XƏTT

Təqdim edilmiş ünvanlardan hüquqi, psixoloji və tibbi yardım almaq olar.

YARDIM FORMALARI

Böhran mərkəzi:
t: 4943376
wcc@online.az


Hüquqi məsləhət, psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri.

MHAIDS Azerbaijan:
t: 5106614 mhaids@initiative.az


psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri

Elmi-tədqiqat Mərkəzi "AREAT"
t: 438 15 77:

areat@azeronline.com

nikah qeydiyyatı zamanı ailədə iqtisadi zorakılığın qarşısını alan tədbirlər kimi, nikah müqaviləsinin bağlanmasının mümkünlüyünə dair məsləhətlər

LTD "Law and Order"
t: (050) 341 06 60
law_order@gender-az.org


hüquqi məsləhət, məhkəmə iddialarının tərtibi, məhkəməyə qədər sənədlərin hazırlanması, ictimai müdafiəçi (ittihamçı) sifətində məhkəmə iclaslarında iştirak

"Təmiz dünya" vətəndaş hüquqları uğrunda sosial birlik
t: 497 10 58


Trafik qurbanlarına dəstək və trafik qurbanlarına sığınacağın verilməsi. Sığınacağın yeri ciddi surətdə məxfidir, onun yerini ancaq işçilər bilir. Qurbanlar və sığınacaq haqda informasiya gizli saxlanılır. Qurban, oraya düşəndən rəsmi hakimiyyətin icazəsinə kimi daima sığınacağın ərazisində yaşayır. Verilmiş informasiya KİV-lərdə dərc edilmir.
SƏS VERMƏ

“Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqda” Qanunla tanışsınızmı?
Bəli
Yox

  


D


Dar bazar
dar bazar ya qiymətli kağızların qeyri-müntəzəm şəkildə ticarəti, ya da müəyyən emissiyanın yalnız bir neçə vahidinin dövriyyədə olduğu zaman meydana çıxır. Belə qiymətli kağızların böyük həcmdə alınması və ya satılması tapşırığı, adətən, dar bazarda kəskin qiymət dəyişiliklərinə səbəb olur.

Dempinq
malın orta bazar qiymətindən aşağı satılması, bəzən dəyər qiymətindən aşağı. Bir çox qərb ölkələrində antidempinq qanunvericiliyi fəaliyyət göstərir ki, bu da milli istehsalçıların gəlirlərini müdafiə edir, ölkəyə kifayət qədər rəqabət qabiliyyəti olmayan ucuz qiymətə təqdim olunan malların gətirilməsinə mane olur.

Deport; diskont
1) "ayı" möhtəkirlər tərəfindən hesablaşmalar aparılan müddət ərzində satılmış səhmlərin son yerləşdirilməsinin bir gündən başqa günə keçirilməsi üçün ödənilmiş faiz məzənnəsi. "Ayı", yaxın vaxtlarda müvafiq birja qiymətlərinin aşağı düşəcəyini nəzərə alaraq möhtəkirlik edir və deportu ödəyir.
2) malların spot qiyməti və ya valyutanın spot məzənnəsi ilə saxlama xərcləri və faiz ödənişləri cəminin fyucers qiyməti və ya forvard məzənnəsindən yüksək olduğunu göstərən ölçü.

Dəyişkənlik, mütərəddidlik
maliyyə alətinin verilmiş dövr müddətində və müəyyən ehtimalla dəyişdiyi (tarixi və ya gözlənilən) (mümkün) diapozon ölçüsü.

Diler
ABŞ-da, qiymətli kağızlar ticarətində, alqı-satqı əməliyyatlarında başqalarının agenti kimi çıxış edən brokerdən fərqli olaraq, bu əməliyyatları öz hesabına aparan şəxs. Hal hazırda bu iki funksiya çox zaman üst-üstə düşür.

Direkt-marketinq
fərdiləşdirilmiş istehlakçıya (şəxsiyyətə) və onun tələbatına nəzərdə tutulmuş reklam fəaliyyətinin xüsusi növü. Burada istehsalçı ona lazım olan informasiyanın yayılmasında, digər hərəkətlərin yerinə yetirilməsində bilavasitə iştirak edir. D.-m.-ə müştərilərlə şəxsi qarşılıqlı əlaqə, kütləvi çıxışlar, tövsiyyələrin istifadə edilməsi, şəxsi satışı aid edirlər.

Diskont (I)
mövcud qaydaya görə, ödəniş müəyyən müddət (məs. 14 gün) ərzində həyata keçirilərkən ödənilməli olan məbləğin azaldıla biləcəyi və faizlə ifadə olunmuş qiymət güzəşti.

Diskont (II)
əsasən satın alınmış tratta və veksellər kimi öhdəliklərin müddəti uzaldıldıqda, onların satılmasından əvvəl tutulan faiz. Öhdəliyin xalis məbləği benefisiara təqdim edildikdən sonra dərhal və adətən banklar tərəfindən tutulan diskontla verilir. Bu cür diskont diskontlaşdırmadan ödəniş tarixinə qədər olan müddət üçün aşağıdakı kimi hesablanır:

vekselin dəyərijdiskont məzənnəsijgünlərin sayı
100j360

Diskont (III)
deport

Dividend
məhdud məsuliyyətli şirkət (korporasiya) və ya kooperativin mənfəətində olan pay. Dividend məzənnəsi Direktorlar Şurasının təklifi ilə Ümumi Yığıncaq tərəfindən müəyyən olunur. İştirak sertifikatları və dividend hüququ sertifikatları sahiblərinə verilən paylar da dividend sayılır. Dividendlər nəğd dividendlər (səhmdar şirkətinin yeni səhmlərinin assiqnasiyası) və natural dividendlər (maddi əşyaların paylanması) formasında ola bilər.

Donor kapitalı
1) ölkə, dövlət və ya bələdiyyə idarəsi tərəfindən hər hansı bir dövlət müəssiəsi üçün ayrılmış səhmdar kapital;firma tərəfindən onun qeyri-müstəqil filial və ya filiallarının sərəncamına verdiyi səhmdar kapital.

Doy-Cons indeksi
1897-ci ildən sənaye və dəmir yolu, 1929-cu ildən isə kommunal müəssisələr üçün müntəzəm sürətdə Nyu-York Fond Birjasında qiymətlərin hərəkətini əks etdirməkdən ötrü, baza ili kimi 1928-ci il götürulməklə, hesablanan dörd səhm indeksi. Belə orta indekslərdən ən yaxşı tanınanı sənaye və iqtisadiyyatın digər sahələrində lider sayılan otuz şirkətin səhm indeksləri əsasında çıxarılmış Doy-Consun orta sənaye indeksidir. Bu səhmlərin tərkibi indeksin bazar reallığını əks etdirmək məqsədilə vaxtarışı dəyişdirilir. Böyük Britaniyada buna uyğun indeks "Fayneşl Tayms"ın Ordinar Sənaye İndeksidir.

Dönərlilik
bir valyutanın (qiymətli kağızın) digərinə (keçmişdə həm də qızıla) çevrilməsi. Tam dönərlilik zamanı bir valyuta digərinə demək olar ki, heç bir mühdudiyyət qoyulmadan çevrilir. Qismən (natamam) dönərlilik zamanı müəyyən məhdudiyyətlər tətbiq edilir.

Dövriyyə komisyonu
cari hesab dövriyyəsi əsasında hesablanan komisyon haqqı.
SAYTIN XƏBƏRLƏRİ

"Gender və din"/"Məqalələr" bölməsində Elşad Mirinin kitabları təqdim edilmişdir:
- İslam dini zorakılığı qadağan edir
- İslamda qadın-kişi bərabərliyi
- İslamda qadının ictimai həyatdakı rolu
- İslamda ailə həyatı
VİRTUAL MUZEY

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların ictimai fəallığının gözəl nümunələri mövcuddur. Azərbaycanda qadın fəallığı, öz yolunu maarifçilik və xeyriyyəçilik ideyalarının yayılmasından başlayaraq, əlbəttə, hər bir ölkədə mədəni, dini, milli ənənələrlə formalaşdırılan spesifik cizgilərinə malik idi. Toplanmış informasiya, şübhəsiz, qadın və gender problemləri sahəsində işləyən müəllimlər, tarixçilər və tədqiqatçılar üçün yardımçı material olacaq. Onlar bu nadir sənədlərdən tarixi istinadlar, vizual və şifahi şəhadət şəklində istifadə etmək imkanı əldə edəcəklər.
AVROPA QADIN TEZAURUSU

Avropa Qadın Tezaurusu - məlumatlar bankında, İnternetdə, qadın kitabxanalarında, sənəd mərkəzlərində və arxivlərdə "qadın" informasiyasının təyin edilməsi və axtarışı üçün professional vasitədir. Tezaurusda 2087 termin var. Tezaurusun Azərbaycan versiyasına bizim cəmiyyətin sosial-siyasi reallıqlarını, milli mədəniyyətimizi və islam mədəniyyətini əks etdirən 589 terminlər daxil edilmişdir.
GENDER DİREKTORİYASI

Gender direktoriyası - qadın və gender məsələlərinə cəlb edilmiş bütün milli strukturlar üzrə verilənlər bankıdır: dövlət strukturları, milli parlament, biznes sektoru, KİV-lər, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpuslar, hüquq müdafiəçiləri, yazıçılar, şairlər, rəssamlar və s. Diqqət: direktoriya linklər vasitəsilə qadın QHT-lərin verilənlər bazası, gender layihələrini yerinə yetirən QHT-lərin verilənlər bankı, gender fənləri üzrə tədqiqatçıların və müəllimlərin verilənlər bankı ilə əlaqədardır.
AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ PROBLEMLƏRI ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin təşəbbüsü ilə 2006-cı il fevralın 6-da Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Dövlət Komitəsinin sədri Bakı Dövlət Universitetinin professoru, siyasət elmləri doktoru Hicran Hüseynovadır.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR MİLLİ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair milli sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazasına rəsmi surətdə qeydə alınmış və qeydə alınmamış təşkilatlar, qadın qrupları daxildir. Diqqət: ölkədə dəqiq profilli QHT-lər yoxdur, ona görə də informasiyanın dolğunluğu üçün axtarışı bir neçə açar sözlər üzrə aparmaq tövsiyə olunur.
GENDER LAYİHƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazası 1998-2007-ci illər üzrə gender problemlərinə dair beynəlxalq və milli layihələr haqda informasiya təqdim edir. Axtarış həm tematik açar sözlər, həm də QHT-lərin adı üzrə həyata keçirilir.


Human Rights in the XXI Century - Azerbaijan
Regional Initiative of Women's Groups for Promoting ICT as a Strategic Tool for Social Transformation
     Sayt «Açıq Cəmiyyət» İnstitutu - Yardım Fondu tərəfindən hazırlanıb