Home page
Send mail
Forward
Back


       Abunə


BİZİM LAYİHƏLƏR

İNFORMASİYA BURAHIŞLARI

İnformasiya vərəqləri - gender nəzəriyyələrini, ictimai həyatın müxtəlif sahələrində gender münasibətlərinin müzakirə problemlərini işıqlandıran xüsusi buraxılışlardır (çap analoqu bölgələrdə yayılmışdır). Nəşrlərdə tədqiqatçılar haqda məlumatı AGİM -in məsləhətçiləri hazırlamışlar.
TƏDQİQATLAR

Bölmədə 1998-ci ildən indiki dövrə kimi Azərbaycan müəllifləri tərəfindən keçirilmiş gender tədqiqatları təqdim edilmişdir.
QAYNAR XƏTT

Təqdim edilmiş ünvanlardan hüquqi, psixoloji və tibbi yardım almaq olar.

YARDIM FORMALARI

Böhran mərkəzi:
t: 4943376
wcc@online.az


Hüquqi məsləhət, psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri.

MHAIDS Azerbaijan:
t: 5106614 mhaids@initiative.az


psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri

Elmi-tədqiqat Mərkəzi "AREAT"
t: 438 15 77:

areat@azeronline.com

nikah qeydiyyatı zamanı ailədə iqtisadi zorakılığın qarşısını alan tədbirlər kimi, nikah müqaviləsinin bağlanmasının mümkünlüyünə dair məsləhətlər

LTD "Law and Order"
t: (050) 341 06 60
law_order@gender-az.org


hüquqi məsləhət, məhkəmə iddialarının tərtibi, məhkəməyə qədər sənədlərin hazırlanması, ictimai müdafiəçi (ittihamçı) sifətində məhkəmə iclaslarında iştirak

"Təmiz dünya" vətəndaş hüquqları uğrunda sosial birlik
t: 497 10 58


Trafik qurbanlarına dəstək və trafik qurbanlarına sığınacağın verilməsi. Sığınacağın yeri ciddi surətdə məxfidir, onun yerini ancaq işçilər bilir. Qurbanlar və sığınacaq haqda informasiya gizli saxlanılır. Qurban, oraya düşəndən rəsmi hakimiyyətin icazəsinə kimi daima sığınacağın ərazisində yaşayır. Verilmiş informasiya KİV-lərdə dərc edilmir.
SƏS VERMƏ

“Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqda” Qanunla tanışsınızmı?
Bəli
Yox

  


R-Ş


Razılıq aktı
adi və seyf hesabı balanslarını əks etdirən hesabatların düzgün və dəqiq aparıldığını təstiq edən müştəri tərəfindən imzalanmış və geri qaytarılmış yazılı məlumat. Balans hesabatı, razılıq aktı müəyyən zaman müddətində geri qaytarılmadıqda təstiq olunmuş hesab olunur.

Reklam
1. məlum sponsor adından qeyri-şəxsi təkliflərin və mal, xidmət və ideyaların təqdim edilməsinin ödənişli forması;
2. mal və xidmətlərin keyfiyyətini alıcıların ehtiyac və tələbat dilinə keçirməyə cəhd göstərən kommunikasiya forması.

Reklam auditoriyası
konkret informasiya mənbəyindən verilmiş reklam məlumatını oxuya, görə və ya eşidə bilən bütün şəxslər.

"Reklam piramidası"
əsas istehlakçı auditoriyası tiplərinin uyğunlaşması, onun reklam olunan malı almağa hazır olması. Onun hazır olmasının artması aşağıdakı mərhələləri ayırır: xəbərsizlik, məlumatı olma, bilik, meyl, üstünlük, satın alma, təkrar satın alma.

Reklamın məqsədi
bir qayda olaraq, potensial alıcıları malın gərəkliyi və onu almaq zərurəti fikrinə gətirib çıxarır.

Rentabellik
qazanc və ya gəlir əldə etmək, yaxud mənfəət və ya gəliri geri qaytara bilmək qabiliyyəti. Şirkətin müəyyən müddət ərzində qoyulmuş kapital müqabilində əldə etdiyi mənfəətin həcmi ilə müəyyən olunan məhsuldar gücü. Daha dar mənada götürüldükdə kapital ehtiyatlarının (resurslarının) gətirdiyi xalis gəlirin səviyyəsini bildirir. Habelə mənfəətlilik də adlandırılır.

Reorqanizasiya; islahat
maliyyə əməliyyatları üzərində nəzarəti gücləndirmək, səhm kapitalını azaltmaq və ya yeni kapital ehtiyatlarını artırmaq kimi tədbirlər görməklə şirkətin iqtisadi və maliyyə qabiliyyətinin möhkəmləndirilməsi.

Rəhbərlərə mükafat
tantjem.

Rəqabət
1) öz məqsədlərinə nail olmağa maraqlı olan ayrı-ayrı insanlar arasında rəqabət. Sahibkarlar arasında bu rəqabət daha çox gəlir, satış bazarı, xammal mənbələri uğrundadır.
2) maddi və mənəvi nemətlərin yaradılması, satışı və istehlakı mərhələlərində bazar sistemi subyektlərinin qarşılıqlı təsir, qarşılıqlı əlaqə və mübarizənin iqtisadi prosesi;
3) bazar münasibətlərinin nizamlayıcısı, ETT və ictimai istehsal səmərəliliyini sürətləndirən stimulyator.

Royalti
1) lisenziyalaşdırılmış ixtira və ya proses müqabilində lisenziat tərəfindən patent sahibinə (lisenziator), yaxud əsərlərini nəşr etdirmək və satmaq imtiyazına görə naşirlər tərəfindən müəlliflərə ödənilən haqq;
2) mədən, yaxud neft yataqları istifadəciləri tərəfindən mineral sərvətlərin icarəsinə görə torpaq sahiblərinə ödənilən haqq.

Sabit; dəyişməz
müəyyən bir həddə yaxın olaraq dəyişməz qalan fond birjası kotirovkaları, xarici valyuta məzənnələri, habelə digər növ qiymət və ölçülər

Sahibkar
1) gəlir və ya şəxsi qazanc əldə etmək naminə fəaliyyətini müstəqil və təşəbbüskarlıqla təşkil edən və həyata keçirən şəxs;
2) bazar münasibətlərinə əsaslanan, müasir cəmiyyətin sosial-iqtisadi həyatında mərkəzi fiqur;
3) son istehlakçının mal və xidmətlərə tələbatını, bu tələbatlarda dəyişikliklərin axtarışı ilə arasıkəsilmədən məşğul olan biznesmen. İstehsalın təşkili, satış, marketinq, loqistika, menecment yolu ilə bu yeniləşdirilmiş tələbatların, təkrar istehsal prosesinin hər bir mərhələsində maksimum istehsal əldə etmək üçün ən yaxşı yeniliklərin istifadəsinin təmin edilməsi.

Sahibkarlıq
1) novatorluq, antibürokratizm, daimi təşəbbüs, innovasiyaya meyl,yenilik prinsipi xas olan təsərrüfatçılıq üsulu;
2) bazar münasibətlərinin formalaşması, inkişafı və işləməsi şəraitində fəaliyyətin təşkili və həyata keçirilməsi prosesi;
3) tələbatın təmin edilməsi və gəlirin alınması üçün mal və ya xidmətin sonuncu istehlakçıya realizasiyası, marketinqi, paylaşdırılması, istehsalın həyata keçirilməsi və təşkili ilə bağlı işləyib hazırlama və qərar qəbul etmə;
4) hər hansı mal və ya xidmətə sahiblik hüququnun qarşılıqlı təhvilinə dair bazar subyektlərinin qarşılıqlı təsir prosesi;
5) cəmiyyətin iqtisadi, sosial və ekoloji tələbatlarını təmin və gəlir əldə etmək məqsədilə mal və xidmətlərin geniş təkrar istehsalının arasıkəsilməz prosesinin planlaşdırılması, təşkili və həyata keçirilməsi proseduru.

Sahibkarlıq fəaliyyəti
1) sahibkarlığın təşkil edilməsi;
2) sonuncu istehlakçının ehtiyacını təmin edən, mal və xidmətlərin istehsalı, yaradılması, təşkili yolu ilə gəlir və ya şəxsi qazanc əldə etməyə yönəldilmiş vətəndaşların təşəbbüslü, novator fəaliyyəti.

Saldo; qalıq
hesabatdakı bütün kredit maddələri ilə bütün debit maddələri arasındakı fərq.

Satınalma imtiyazı
ya başqaları ilə müqayisədə imtiyazlı şəkildə, ya da başqalarına təklif olunmazdan qabaq satınalma hüququ.

Satış komisyonu
səhm və istiqrazların abunə yazılışı və ya sifarişində iştirak etdiyinə görə banklara ödənilən kompensasiya (yerləşdirmə rüsumu).

Satışların irəli çəkilməsi
satın alınmış şeyin stimullaşdırılmasının müxtəlif üsullarının kompleksi. Adətən, belə üsullar işlənir: kuponlaşdırma, endirimlə ticarət və ya "üç qiymətə iki", "psixoloji qiymət"(9$99s), müsabiqələr, lotereyalar, viktorinalar, pulsuz nümayişlər (sampling) və s.

Saziş
konvensiya.

Sellinq
satış; ticarət; mal dövriyyəsi.

Seyl
1. satış;
2. hərracdan satış;
3. ucuzlaşdırılmış qiymətlərlə satış.

Seyl prays
hərracda endirilmiş qiymət

Seyl rezistans
1. istehlak sorğusunun aşağı düşməsi;
2. alıcıların reklama müqavimət göstərməsi.

Səbəblər
1) hər hansı bir tələbatı təmin etmə haqda qərarın qəbul edilməsində, onların hərəkətinin fəallaşması məqsədilə fərd və ya onların qruplarının intensivləşdirilməsi prosesi;
2) bazarlıq etmə haqda qərar qəbul etmə prosesində alıcının fəallığına təsir göstərən təhrikedici hərəkətlər.

Səhm
şirkətin nominal kapitalının bir hissəsini təşkil edən, sahibinə mənfəətin və ya şirkət ləğv edildiyi zaman bütün məxariclər cıxıldığdan sonra, yerdə qalan vəsaitin bölüşdürülməsində müəyyən pay əldə etməsinə hüquq verən qiymətli kağızlar növü. Bundan əlavə, səhm sahiblərinə Ümumi Yığıncaqlarda və direktorlar seçkisində səs vermək hüququ verir.

Səhm şəklində dividendlər
eyni bir şirkətin dividentlərinin səhmlər formasında paylanması.

Səhmdar
səhmdar şirkətin bir və ya bir neçə səhmini alması əsasında onun bir hissəsinin sahibi.

Səhmdar investisiya fondu
yeganə məqsədi öz kapitalını geniş şəkildə ayrı-ayrı şirkətlərin səhmlərinə investisiya etməkdən ibarət olan şirkət. İsvecrə qanunvericiliyinə əsasən, investisiya fondları investorların öz kapitallarını birgə investisiya etmək üçün topladığı qurumdur. Burada aktivlər risqin paylanması prinsipinə əsasən, investorların hesabına fond rəhbərliyi tərəfindən idarə olunur. İnvestisiya fondunun növündən asılı olaraq, aktivlər səhmlərə, istiqrazlara və s., pul bazarı vasitələrinə və yaxud daşınmaz əmlaka investisiya edilə bilər. 1 iyul 1966-cı ildə qəbul olunmuş İnvestisiya Fondları haqqında Qanun belə fondları nizamlayır. ABŞ-da daha çox müştərək fondlar kimi tanınan bu fondlar 1940-cı il tarixli "İnvestisiya Şirkəti Aktı" əsasında idarə olunur. Daşınmaz əmlak fondları 1960-cı ildə qəbul edilmiş "Daşınmaz Əmlak İnvestisiya Fondları haqqında Qanun"u əsas tutur. Həmçinin bax: qapanmış investisiya fondu, açıq investisiya fondu, fondun ayrıca götürülmüş ölkədə (ölkələrdə) investisiyası, qiymətli kağızların investisiya fondları, fondun ayrıca götürülmüş sənaye (və ya bir neçə sənaye) sahəsinə investisiyası.

Səhmdar kapital
səhmdarların alpari ilə şirkətin səhmlərinə abunə yazıldığı bütün məbləğin həcmi. İsvecrədə Öhdəliklər haqqında Federal Məcəllənin 621-ci maddəsinin bütün bəndləri əsasında tənzimlənir.

Səhmdar şirkəti (BB); korporasiya (ABŞ)
qanuna görə, hissələrə bölünmüş (səhmlər) müəyyən səhmdar kapitala malik özəl müəssisə kimi tanınmış şəxslər qrupu və ya birliyi.

Sənədli akkreditiv
kommersiya akkreditivinin ən adi forması olan sənədli akkreditiv, xüsusən ticarətlə əlaqədar aparılan kredit əməliyyatları və ödənişin maneəsiz və təhlükəsiz aparılmasını təmin edən vasitədir. Ticarəti əhatə edən sənədli akkreditiv özündə bankın təlimata uyğun olaraq razılaşdırılmış müddətdə və alıcı ilə satıcı arasında bağlanmış kontrakt əsasında göndərilən malları, belə bir ödəniş formasının qəbul edildiyi və ya yenidən razılaşdırılacağı, bu ödənişin aparılması səlahiyyətinin başqa bir banka verilməsi haqqında sənədlər və əgər bütün şərtlər razılaşdırılmışsa, onun trattanın təqdim edilməsi müqabilində müəyyən məbləği alıcıdan (xahiş edəndən) alıb satıcıya (benefisiara) ödəyəcəyi haqqında yazılı sənədi birləşdirir. Yəni sadəcə olaraq, bank sənədlərin təqdim edilməsi müqabilində satıcının təlimatlarına uyğun sürətdə alıcıya müəyyən məbləği ödəmək öhdəliyinin qəbul edir. Təqdim edilmək üçün hazırlanan sənədlərin dəqiq siyahısı sənədli akkreditivin açılması, təstiq və təqdim edilməsi haqqında bütün təlimatlarda göstərilməlidir. Təqdim edilməli sənədlərdən bəziləri aşağıdakılardır:
- yüklənmə haqqında sənədlər, "frankobort" konosamentləri
- sığorta sənədləri
- kommersiya fakturaları
- konsul fakturaları
- mənşə sertifikatları
- çəki və ya keyfiyyət sertifikatları.
Sənədli akkreditiv geri çağırılan və ya geri çağırılmayan ola bilər. Əgər onun geri çağırılmayan olması aydın şəkildə göstərilməmişdirsə, belə akkreditivlər geri çağırıla bilən akkreditiv hesab edilir. Geri çağırıla bilən akkreditivlərdən beynəlxalq ticarətə geniş istifadə olunur. Belə ki, bu cür akkreditivlər satıcını əmin edir ki, əvvəlcədən razılaşdırılmış sənədli akkreditiv şərtlərini təstiq edən sənədlər təqdim edildikdə onları açan bank tərəfindən ödəniş həyata keçiriləcəkdir. Əgər ödəniş müxbir banklar vasitəsi ilə aparılırsa, alıcı tələb etdikdə, akkreditiv açan bank müxbir bankdan təkcə geri cağırılmayan sənədli akkreditivin təqdim edilməsini deyil, həm də onun təstiq olunmasını xahiş edə bilər. Belə olduqda, lazımi sənədlər təqdim edildikdə müxbir bank benefisiarın ünvanına ödənişi həyata keçirməyə borcludur. Sənədli akkreditiv əməliyyatlarının aparılmasını nizamlayan qayda və qanunlar Parisdə yerləşən Ticarət Palatası tərəfindən hazırlanmış "Sənədli Akkreditivlər haqqında Ümumi Qayda və Praktika" sənədində ümumiləşdirilir. Yeni qaydalar 1 oktyabr 1984-cü ildən qüvvədədir. Sənədli akkreditivlər haqqında müfəssəl məlumat İsvecrə Birləşmiş Bankının hazırladığı "Xarici Ticarətdə Sənədli Əməliyyatların Əsas Prinsipləri" adlı sənəddə cəmlənmişdir.

Sərfəli şərtlə; bazara görə (ABŞ)
alış üçün verilmiş sifariş təqdirində malların "mümkün ən aşağı qiymətə" alınmasını, satış üçün verilmiş sifariş təqdirində isə "mümkün ən yuxarı qiymətə" satılmasını ifadə edən anlayışın qısadılmış forması. Sifarişin yerinə yetirilməsi üçün alıcı və satıcının əvvəlcədən minimum, yaxud maksimum qiymətləri təyin etməsi və bu qiymətlərlə sövdələşməsi qeyri-mümkündür. Məhdud bazar üçün nəzərdə tutulmuş qiymətli kağızların alqı-satqısında sifariş elə ilk imkan düşən kimi yerinə yetirilir.

Sərtsiz konosament
malların keyfiyyətini və ya necə qablaşdırılmasını nəzərdə tutmayan konosament. Belə halda satıcı malları gəmi ilə daşımıq üçün yararlı şəkildə qablaşdıraraq mənzil başına çatdırmalıdır.

Sınaq marketinqi
real bazar şəraitində məhsulun peyda olmasına istehlakçıların və vasitəçilərin reaksiyasının alınması və öyrənilməsi məqsədilə məhsulun qiymətləndirilməsi. Satış və gəlir həcminin proqnozlaşdırılması üçün istifadə edilir.

SİF qiymət
malın dəyəri, sığorta və fraxt xərclərini əks etdirən qiymət ifadəsinin qısadılmış forması. Malların yüklənmə yerinə gətirilməsi, gəmilərə yüklənməsi, gəminin yüklənmə məntəqəsindən təyinat məntəqəsinə qədər kirayə edilməsi və onların təyinat məntəqəsinə qədər sığortalanması xərcinin satıcı tərəfindən ödənilməsini müəyyən edən, xarici ticarət kontraktlarında nəzərdə tutulan adi klauzula (müddəa). Bu xərclər adətən kontrakt qiymətinə daxil edilir.

Sindikat; konsorsium
müəyyən maliyyə və ya istehsal layihəsini, məs., istiqraz emissiyasını həyata keçirmək üçün birləşmiş şəxslər birliyi və ya qrupu.

Sloqan (ing. slogan = şüar, çağırış)
1) hər hansı bir fikri ifadə və ya malı reklam edən qısa şüar;
2) reklam ideyasının müxtəsər, dəqiq və asan qavranılan xülasəsi.

Sponsor-firma (sponsor+firma)
öz məhsulunu reklam etmək və ya vergi güzəşti almaq məqsədilə hər hansı bir tədbiri (mədəni, elmi və s.) maliyyələşdirən firma.

Svift
Beynəlxalq Banklararası Maliyyə Telekommunikasiya Cəmiyyəti, Qərbi Avropa və Amerika bankları tərəfindən Brüsseldə qeydiyyatdan keçmiş idarələri ilə birlikdə 1973-cü ildə yaradılmış və 1977-ci ildən qismən işə salınmış bu şirkət beynəlxalq ödəniş hesablaşmaları təkmilləşdirmək məqsədi ilə kompyüterlə idarə olunan kommunikasiyalar sistemində çalışır. Hazırda "SVİFT" sistemində dünyanın 54 ölkəsindən 2000-dən çox bank iştirak edir.

Svop
alqı və satqı əməliyyatlarının kombinə edilmiş şəkildə və ya eyni zamanda aparılmasını ifadə edən maliyyə termini.
1) mərkəzi banklar arasında svop əməliyyatları beynəlxalq likvidlik böhranlarını aradan qaldırmaq məqsədi ilə çox zaman BVF və ya BHB (Beynəlxalq Hesablaşmalar Bankı) ilə əlaqəli sürətdə aparılır;
2) eyni bir ölkənin mərkəzi bankı ilə kommersiya bankları arasında aparılan svop əməliyyatları: məs., İsvecrə Milli Bankı tərəfindən ya likvidlik yaratmaq (məs., aylıq kəsiri aradan qaldırmaq), ya da likvidliyi aradan qaldırmaq (məs., ABŞ dolları müqabilində İsvecrə frankı almaqla) məqsədi ilə aparılır. Bu cür əməliyyatlar İsvecrədə pul kütləsi üzərində nəzarətin mühüm alətini təşkil edir;
3) xarici valyuta ilə aparılan svop əməliyyatları: bir sıra digər məqsədlərlə yanaşı, bu əməliyyatlar ixracat saldosunun mübadilə məzənnəsinin sığortalanmasına xidmət edir;
4) pul və kapital bazarında svop əməliyyatları: belə əməliyyatlar ya bir hissəsi kross valyuta, digər hissəsi svop faizi şəklində, ya da kross valyuta və svop faizinin birlikdə, kombinə edilmiş formasında aparılır;
5) borc kağızları ilə aparılan svop əməliyyatları: borcun müvəqqəti olaraq səhm və ya oxşar borc kağızlarına çevrilməsi və ya konvensiya edilməsi.

Şəxsi kommunikasiya kanalları
buraya şəxsi görüşlər, şəxsi yazışmalar, telefonla söhbətlər, auditoriya ilə televiziya və radio ilə ünsiyyət aiddir. Onlar əks əlaqəni həyata keçirməyə və şəxsi müraciət üçün imkan verir, məsələn, rəhbərin.

Ştender
plastikdən (fanerdən) hazırlanmış ayrıca yerləşdirilən qatlanıb-açılan konstruksiya. Mağazalar, barlar və s. qapısı ağzında qoyulur. Onunla rahatdır ki, qurulması üçün icazə və razılaşdırma tələb etmir.

Ştrix-kod
artikulun avtomatik eyniləşdirilməsi üçün malın üzərində müxtəlif qalınlıqlı cizgilər yığımı şəklində kod.
SAYTIN XƏBƏRLƏRİ

"Gender və din"/"Məqalələr" bölməsində Elşad Mirinin kitabları təqdim edilmişdir:
- İslam dini zorakılığı qadağan edir
- İslamda qadın-kişi bərabərliyi
- İslamda qadının ictimai həyatdakı rolu
- İslamda ailə həyatı
VİRTUAL MUZEY

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların ictimai fəallığının gözəl nümunələri mövcuddur. Azərbaycanda qadın fəallığı, öz yolunu maarifçilik və xeyriyyəçilik ideyalarının yayılmasından başlayaraq, əlbəttə, hər bir ölkədə mədəni, dini, milli ənənələrlə formalaşdırılan spesifik cizgilərinə malik idi. Toplanmış informasiya, şübhəsiz, qadın və gender problemləri sahəsində işləyən müəllimlər, tarixçilər və tədqiqatçılar üçün yardımçı material olacaq. Onlar bu nadir sənədlərdən tarixi istinadlar, vizual və şifahi şəhadət şəklində istifadə etmək imkanı əldə edəcəklər.
AVROPA QADIN TEZAURUSU

Avropa Qadın Tezaurusu - məlumatlar bankında, İnternetdə, qadın kitabxanalarında, sənəd mərkəzlərində və arxivlərdə "qadın" informasiyasının təyin edilməsi və axtarışı üçün professional vasitədir. Tezaurusda 2087 termin var. Tezaurusun Azərbaycan versiyasına bizim cəmiyyətin sosial-siyasi reallıqlarını, milli mədəniyyətimizi və islam mədəniyyətini əks etdirən 589 terminlər daxil edilmişdir.
GENDER DİREKTORİYASI

Gender direktoriyası - qadın və gender məsələlərinə cəlb edilmiş bütün milli strukturlar üzrə verilənlər bankıdır: dövlət strukturları, milli parlament, biznes sektoru, KİV-lər, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpuslar, hüquq müdafiəçiləri, yazıçılar, şairlər, rəssamlar və s. Diqqət: direktoriya linklər vasitəsilə qadın QHT-lərin verilənlər bazası, gender layihələrini yerinə yetirən QHT-lərin verilənlər bankı, gender fənləri üzrə tədqiqatçıların və müəllimlərin verilənlər bankı ilə əlaqədardır.
AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ PROBLEMLƏRI ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin təşəbbüsü ilə 2006-cı il fevralın 6-da Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Dövlət Komitəsinin sədri Bakı Dövlət Universitetinin professoru, siyasət elmləri doktoru Hicran Hüseynovadır.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR MİLLİ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair milli sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazasına rəsmi surətdə qeydə alınmış və qeydə alınmamış təşkilatlar, qadın qrupları daxildir. Diqqət: ölkədə dəqiq profilli QHT-lər yoxdur, ona görə də informasiyanın dolğunluğu üçün axtarışı bir neçə açar sözlər üzrə aparmaq tövsiyə olunur.
GENDER LAYİHƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazası 1998-2007-ci illər üzrə gender problemlərinə dair beynəlxalq və milli layihələr haqda informasiya təqdim edir. Axtarış həm tematik açar sözlər, həm də QHT-lərin adı üzrə həyata keçirilir.


Human Rights in the XXI Century - Azerbaijan
Regional Initiative of Women's Groups for Promoting ICT as a Strategic Tool for Social Transformation
     Sayt «Açıq Cəmiyyət» İnstitutu - Yardım Fondu tərəfindən hazırlanıb