Home page
Send mail
Forward
Back


       Abunə


BİZİM LAYİHƏLƏR

İNFORMASİYA BURAHIŞLARI

İnformasiya vərəqləri - gender nəzəriyyələrini, ictimai həyatın müxtəlif sahələrində gender münasibətlərinin müzakirə problemlərini işıqlandıran xüsusi buraxılışlardır (çap analoqu bölgələrdə yayılmışdır). Nəşrlərdə tədqiqatçılar haqda məlumatı AGİM -in məsləhətçiləri hazırlamışlar.
TƏDQİQATLAR

Bölmədə 1998-ci ildən indiki dövrə kimi Azərbaycan müəllifləri tərəfindən keçirilmiş gender tədqiqatları təqdim edilmişdir.
QAYNAR XƏTT

Təqdim edilmiş ünvanlardan hüquqi, psixoloji və tibbi yardım almaq olar.

YARDIM FORMALARI

Böhran mərkəzi:
t: 4943376
wcc@online.az


Hüquqi məsləhət, psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri.

MHAIDS Azerbaijan:
t: 5106614 mhaids@initiative.az


psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri

Elmi-tədqiqat Mərkəzi "AREAT"
t: 438 15 77:

areat@azeronline.com

nikah qeydiyyatı zamanı ailədə iqtisadi zorakılığın qarşısını alan tədbirlər kimi, nikah müqaviləsinin bağlanmasının mümkünlüyünə dair məsləhətlər

LTD "Law and Order"
t: (050) 341 06 60
law_order@gender-az.org


hüquqi məsləhət, məhkəmə iddialarının tərtibi, məhkəməyə qədər sənədlərin hazırlanması, ictimai müdafiəçi (ittihamçı) sifətində məhkəmə iclaslarında iştirak

"Təmiz dünya" vətəndaş hüquqları uğrunda sosial birlik
t: 497 10 58


Trafik qurbanlarına dəstək və trafik qurbanlarına sığınacağın verilməsi. Sığınacağın yeri ciddi surətdə məxfidir, onun yerini ancaq işçilər bilir. Qurbanlar və sığınacaq haqda informasiya gizli saxlanılır. Qurban, oraya düşəndən rəsmi hakimiyyətin icazəsinə kimi daima sığınacağın ərazisində yaşayır. Verilmiş informasiya KİV-lərdə dərc edilmir.
SƏS VERMƏ

“Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqda” Qanunla tanışsınızmı?
Bəli
Yox

  


ƏLİFBA İŞARƏSİ


Açıq investisiya fondu
Açıq tipli səhmdar cəmiyyət
Adi (açıq) seyf hesabı
Adi ortaqlıq
Adi səhm (I)
Adi səhm (II)
Agent
AİDA (AIDA)
Akkreditiv
Akkreditiv ərizəsi
Aksept
Aksept krediti
Aksizlər
Aktiv
Aktivlər
Aktuallaşdırılma
Alıcının ödədiyi fraxt
Alpari (nominal dəyərlə)
Alpari qiymətli kağız emissiyası
Amortizasiya
Aralıq hesabat
Arbitraj
Asanlıqla satıla bilən aktivlər
Avizo
Avrobazar
Avroçek, evroçek
Avrodollar
Avrokart
Avropul bazarı
Avrovalyuta, evrovalyuta
Avtobank

Balans cədvəli
Balans cədvəlinin təhlili
Bank deklarasiyası
Bank komisyonu
Bank sirri
Banka "tələb olunanadək" borc
Bankir
Bankirlərin "qızıl" qaydası
Banklararası məzənnə
Banknot(lar)
Bankomat
Baza səhmləri
Bazar
Bazar diskont məzənnəsi; əsas məzənnə
Bazar qabağı ticarət
Bazar qiyməti
Bazar seqmenti
Bazar və ya auditoriyanın seqmentləşdirilməsi
Bazarın öyrənilməsi
Bazis qiyməti
Bekvardeyşn (ingiliscə backwardation)
Birgə əmlak
Birja
Bizim öhdəliyimiz olmadan, bizim zəmanətimiz olmadan
Bizim zəmanətimiz olmadan
Biznes (ingiliscə business = iş)
Biznes-inkubator (B.İ.)
Biznes-plan (biznes+plan)
Biznes-vumen (ingiliscə business woman)
Bloklanmış qiymətli kağızlar
Bonus, əlavə divident
Borc; kredit
Borc alan
Borc iddiası
Borc qəbzi
Borc öhdəliyi, sadə veksel
Borcu ödəyə bilən
Borcu ödəyə bilmə
Borcunu ödəyə bilməmə
Borcunu ödəyə bilməyən
Boz bazar
Boz bazar qiymətləri
Bölgü
Brendinq
Breydinq
Broker; dəllal; vasitəci
Buklet
BVF

Cari aktivlər
Cari hesab

Çekin kötüyü; qəbz

Dar bazar
Dempinq
Deport; diskont
Dəyişkənlik, mütərəddidlik
Diler
Direkt-marketinq
Diskont (I)
Diskont (II)
Diskont (III)
Dividend
Donor kapitalı
Doy-Cons indeksi
Dönərlilik
Dövriyyə komisyonu

Ekspert qiyməti
Eqomarketinq
Eminent; borc alan
Etibarnamə
EUA - (Avropa hesablaşma vahidi)

Əlavə divident
Əmanət hesabı
Əmanət kitabı
Əvvəlcədən ödənilmiş xərclər

Faiz məzənnəsi
Fəaliyyətin dəyəri
Fərdi hesab
Filial; tərəmə müəssisə
Firma (ital. firma=imza)
Firma-riyeltor (firma+riyeltor)
Fond bazarının iflası
Fond birjası bankı
Fond birjası tapşırığı
Fondun ayrıca götürülmüş ölkədə investisiyası
Fondun ayrıca götürülmüş sənaye sahəsinə investisiyası
Françayzinq

Girov
Girov müqabilində kredit
Gözlənilən gəlirdən itkilər

Hedcinq (sığortalanma)
Hesabat idarəsi (alm. Buchhalterei, Buch = kitab + halten = saxlamaq)
Həbs hüququ üzrə ötürülmüş əmlak
Holdinq şirkəti
Hüquq
Hüquqi varis
Hüquqların ötürülməsi

Xarici valyuta hesabı
Xəzinə; zirzəmi

İcra yeri
İdarə olunan hesab
İddia; tələb
İddia müddəti
İddia səviyyəsi
İxracatın maliyyələşdirilməsi
İxracatın maliyyələşdirilməsi krediti
İkiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında saziş
İmic
İndeks
İnformasiya
İnstitutisional investorlar
İnternet
İnventar dəyəri
İnvestisiya
İnvestisiya fondu səhmi (vahidi)
İnvestisiya kağızı
İnvestisiya krediti
İnvestisiya qurumları
İnvestisiya planı
İnvestisiya siyasəti
İpoteka
İpoteka bankı
İpoteka krediti
İpoteka öhdəliyi
İstehlakcı krediti
İstehlakçıların öyrənilməsi
İşgüzar qadın

Kabel köçürməsi, teleqraf köçürməsi
Kapitaldan alınan gəlirlərdən vergi; mənbə vergisi
Kapitalın ipotekası
Kapitallaşma
Klirinq
Kod
Kodlaşdırılmış hesab
Komisyon haqqı
Kommersiya öhdəlikləri
Kommersiya reyestri
Kommunal müəssisələr
Konsernin (qrupun) balansı
Konsorsium
Konsyumerizm
Konversiya
Kooperativ səhmi (payı)
Korporativ maliyyələşdirmə
Kredit
Kredit faizi
Kredit həddini aşma (I)
Kredit həddini aşma (II)
Kredit xətti; kredit limiti
Kredit kartı
Kredit komisyonu
Kredit ödəmə qabiliyyəti
Kredit sazişi
Kredit üzrə xərclər
Kredit vermək (fr. Crediter, latıncadan credete)
Kreditor
Kross məzənnə; (çarpaz mübadilə məzənnəsi)
Kupon
Kvorum
Kvota

Qabaqcadan ödənilmiş fraxt
Qapalı fond
Qapanmış investisiya fondu
Qeydiyyatdan keçmiş əmlak həbsi
Qeydiyyatdan keçmiş səhm
Qeyri-məhdud müddətli verilən kredit
Qeyri-rezidentlər
Qeyri-şəxsi kommunikasiya kanalları
Qısa müddətli öhdəliklər
Qızıl-valyuta standartı
Qiymət
Qiymət / qazanc əmsalı
Qiymət pul dövriyyəsi əmsalı
Qiymət siyasəti
Qiymətli kağızlar
Qiymətli kağızlara investisiya fondu
Qiymətli kağızların ləğv edliməsi
Qiymətli kağızların təhlili
Qrup, konsern

Laj; mükafat
Leqallaşdırma
Ləğvetmə (storno)
Libor
Likvidlik
Lizinq
Loqotip
Lombard krediti; vasitəli təminatlı kredit
Lot

Mal
Mala tələbat
Malın bazarda mövqeyi
Malın həyat dövrü
Malın innovasiyası
Malın rəqabət qabiliyyəti
Malın variasiyası
Maliyyə planlaşdırılması
Maliyyəçi (maliyyə)
Maliyyələşdirilmə
Marja
Marketinq prosesi
Marketinq şəbəkələri
Media
Menecer (ing. manager)
Menecment
Merfi qanunu
Mənbə vergisi
Mənfəət
Mənfəət götürmə
Mənfəət və itkilər haqqında hesabat (BB); gəlir hesabatı (ABŞ)
Mənfəətlik
Möhkəm valyuta
Möhlətli kredit
Mübadilə məzənnəsi
Müflisləşmə
Müflisləşmə hallarında imtiyazlı iddia
Müflisləşmə zamanı borc iddiası
Müxbir bank
Mükafat
Mükafat səhmi, pulsuz səhm
Mütərəddid borc
Mütərəddidlik
Müvəkkil əməliyyatlar

Natamam dövr faizi
Neftedollarlar
Neytral bank əməliyyatları; bankların qeyri-kredit biznesi; balansdan kənar əməliyyatlar
Nəğd hesablaşma; spot
Nəğdiyyə axını
Nominal dəyər

Ofşor maliyyə mərkəzləri; ofşor bazarlar
Opsion
Order
Ortaq sahibkarlıq
Overdraft
Ödəmə əmsalı
Ödənilməmiş kapital
Ödəniş əmsalı
Ödəniş tapşırığı
Ödəniş tapşırığı (bank)
Ödənişi alan
Ödənişin köçürülməsi
Öhdəlik (I)
Öhdəlik (II)
Öhdəlik komisyonu
Öhdəliklər (I)
Öhdəliklər (II)
Öhdəliklər üçün kapital
Özünümaliyyələşdirmə

Pablik Rileyşnz
Passiv
Passivlər
Piar (ing. PR, p(ublic) r(elations) =ictimaiyyətlə əlaqə)
Plastik pul
Podratcıya verilən kredit
Portfel
Portfelin idarə olunması; aktivlərin idarə olunması
Pozisiya
Press-reliz
Prolonqasiya
Pul vəsaitlərinin idarə edilməsi

Razılıq aktı
Reklam
Reklam auditoriyası
"Reklam piramidası"
Reklamın məqsədi
Rentabellik
Reorqanizasiya; islahat
Rəhbərlərə mükafat
Rəqabət
Royalti

Sabit; dəyişməz
Sahibkar
Sahibkarlıq
Sahibkarlıq fəaliyyəti
Saldo; qalıq
Satınalma imtiyazı
Satış komisyonu
Satışların irəli çəkilməsi
Saziş
Sellinq
Seyl
Seyl prays
Seyl rezistans
Səbəblər
Səhm
Səhm şəklində dividendlər
Səhmdar
Səhmdar investisiya fondu
Səhmdar kapital
Səhmdar şirkəti (BB); korporasiya (ABŞ)
Sənədli akkreditiv
Sərfəli şərtlə; bazara görə (ABŞ)
Sərtsiz konosament
Sınaq marketinqi
SİF qiymət
Sindikat; konsorsium
Sloqan (ing. slogan = şüar, çağırış)
Sponsor-firma (sponsor+firma)
Svift
Svop

Şəxsi kommunikasiya kanalları
Ştender
Ştrix-kod

Tantjem; rəhbərlərə mükafat
Telebankinq
Teleks
Teleqraf köçürməsi
Tender
Tender təklifi
Təcrübə
Tədiyyə balansı
Təhsil krediti
Təhtəlşüur müqavimət
Təqdimatçı səhmi
Təqdimatçının əmanət kitabı
"Tələb olunduqda"; "təqdim edildikdə"
Tələbat
Təminatlı kredit
Təminatsız kredit
Ticarət
Ticarət təbliğatı və ya pablisiti
Torpaq reyestri
Torpaq reyestrində qeyd
Trend; meyl

Vekselin girovu müqabilində kredit
Vencur kapitalı
Vergiyə cəlb olunan dəyər
Vəkalətnamə

Yaxşı təchizat
Yığılmış borclar
Yol çeki
Yumşaq valyuta
Yurisdiksiya yeri
SAYTIN XƏBƏRLƏRİ

"Gender və din"/"Məqalələr" bölməsində Elşad Mirinin kitabları təqdim edilmişdir:
- İslam dini zorakılığı qadağan edir
- İslamda qadın-kişi bərabərliyi
- İslamda qadının ictimai həyatdakı rolu
- İslamda ailə həyatı
VİRTUAL MUZEY

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların ictimai fəallığının gözəl nümunələri mövcuddur. Azərbaycanda qadın fəallığı, öz yolunu maarifçilik və xeyriyyəçilik ideyalarının yayılmasından başlayaraq, əlbəttə, hər bir ölkədə mədəni, dini, milli ənənələrlə formalaşdırılan spesifik cizgilərinə malik idi. Toplanmış informasiya, şübhəsiz, qadın və gender problemləri sahəsində işləyən müəllimlər, tarixçilər və tədqiqatçılar üçün yardımçı material olacaq. Onlar bu nadir sənədlərdən tarixi istinadlar, vizual və şifahi şəhadət şəklində istifadə etmək imkanı əldə edəcəklər.
AVROPA QADIN TEZAURUSU

Avropa Qadın Tezaurusu - məlumatlar bankında, İnternetdə, qadın kitabxanalarında, sənəd mərkəzlərində və arxivlərdə "qadın" informasiyasının təyin edilməsi və axtarışı üçün professional vasitədir. Tezaurusda 2087 termin var. Tezaurusun Azərbaycan versiyasına bizim cəmiyyətin sosial-siyasi reallıqlarını, milli mədəniyyətimizi və islam mədəniyyətini əks etdirən 589 terminlər daxil edilmişdir.
GENDER DİREKTORİYASI

Gender direktoriyası - qadın və gender məsələlərinə cəlb edilmiş bütün milli strukturlar üzrə verilənlər bankıdır: dövlət strukturları, milli parlament, biznes sektoru, KİV-lər, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpuslar, hüquq müdafiəçiləri, yazıçılar, şairlər, rəssamlar və s. Diqqət: direktoriya linklər vasitəsilə qadın QHT-lərin verilənlər bazası, gender layihələrini yerinə yetirən QHT-lərin verilənlər bankı, gender fənləri üzrə tədqiqatçıların və müəllimlərin verilənlər bankı ilə əlaqədardır.
AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ PROBLEMLƏRI ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin təşəbbüsü ilə 2006-cı il fevralın 6-da Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Dövlət Komitəsinin sədri Bakı Dövlət Universitetinin professoru, siyasət elmləri doktoru Hicran Hüseynovadır.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR MİLLİ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair milli sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazasına rəsmi surətdə qeydə alınmış və qeydə alınmamış təşkilatlar, qadın qrupları daxildir. Diqqət: ölkədə dəqiq profilli QHT-lər yoxdur, ona görə də informasiyanın dolğunluğu üçün axtarışı bir neçə açar sözlər üzrə aparmaq tövsiyə olunur.
GENDER LAYİHƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazası 1998-2007-ci illər üzrə gender problemlərinə dair beynəlxalq və milli layihələr haqda informasiya təqdim edir. Axtarış həm tematik açar sözlər, həm də QHT-lərin adı üzrə həyata keçirilir.


Human Rights in the XXI Century - Azerbaijan
Regional Initiative of Women's Groups for Promoting ICT as a Strategic Tool for Social Transformation
     Sayt «Açıq Cəmiyyət» İnstitutu - Yardım Fondu tərəfindən hazırlanıb