Home page
Send mail
Forward
Back


       Abunə


BİZİM LAYİHƏLƏR

İNFORMASİYA BURAHIŞLARI

İnformasiya vərəqləri - gender nəzəriyyələrini, ictimai həyatın müxtəlif sahələrində gender münasibətlərinin müzakirə problemlərini işıqlandıran xüsusi buraxılışlardır (çap analoqu bölgələrdə yayılmışdır). Nəşrlərdə tədqiqatçılar haqda məlumatı AGİM -in məsləhətçiləri hazırlamışlar.
TƏDQİQATLAR

Bölmədə 1998-ci ildən indiki dövrə kimi Azərbaycan müəllifləri tərəfindən keçirilmiş gender tədqiqatları təqdim edilmişdir.
QAYNAR XƏTT

Təqdim edilmiş ünvanlardan hüquqi, psixoloji və tibbi yardım almaq olar.

YARDIM FORMALARI

Böhran mərkəzi:
t: 4943376
wcc@online.az


Hüquqi məsləhət, psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri.

MHAIDS Azerbaijan:
t: 5106614 mhaids@initiative.az


psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri

Elmi-tədqiqat Mərkəzi "AREAT"
t: 438 15 77:

areat@azeronline.com

nikah qeydiyyatı zamanı ailədə iqtisadi zorakılığın qarşısını alan tədbirlər kimi, nikah müqaviləsinin bağlanmasının mümkünlüyünə dair məsləhətlər

LTD "Law and Order"
t: (050) 341 06 60
law_order@gender-az.org


hüquqi məsləhət, məhkəmə iddialarının tərtibi, məhkəməyə qədər sənədlərin hazırlanması, ictimai müdafiəçi (ittihamçı) sifətində məhkəmə iclaslarında iştirak

"Təmiz dünya" vətəndaş hüquqları uğrunda sosial birlik
t: 497 10 58


Trafik qurbanlarına dəstək və trafik qurbanlarına sığınacağın verilməsi. Sığınacağın yeri ciddi surətdə məxfidir, onun yerini ancaq işçilər bilir. Qurbanlar və sığınacaq haqda informasiya gizli saxlanılır. Qurban, oraya düşəndən rəsmi hakimiyyətin icazəsinə kimi daima sığınacağın ərazisində yaşayır. Verilmiş informasiya KİV-lərdə dərc edilmir.
SƏS VERMƏ

“Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqda” Qanunla tanışsınızmı?
Bəli
Yox

  


MÜNAQIŞƏ VƏ SÜLH QURUCULUĞU: PROBLEMƏ GIRIŞ


Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qadınlar üçün İnkişaf fondu

QADINLAR CƏNUBİ QAFQAZDA MÜNAQİŞƏLƏRİN QARŞISININ ALINMASI VƏ SÜLH YARADILMASI UGRUNDA


MÜNAQIŞƏ VƏ SÜLH QURUCULUĞU: PROBLEMƏ GIRIŞ

Münaqişələrin tədqiqində yeni təlim metodu

Fənn proqramı

Bakı 2003

UNİFEM Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qadın fondudur. O, qadın haqqlarını, qadınların siyasi həyatda iştirakını və iqtisadi təminatını dəstəkləyən yeni məzmunlu proqramlara və strategiyalara texniki və maliyyə yardımı göstərir.

YUNİFEM BMT sistemi agentlikləri, dövlət qurumları və qeyri-hökumət təşkilatları (QHT) ilə tərəfdaşlıq edir, sosial ədalətə və gender bərabərliyinə nail olmaq üçün qarşılıqlı fəaliyyət göstərir. Bu, cenderin bütün sahələrə tətbiq edilməsi və qadınların səlahiyyətlərinin genişləndirilməsi strategiyaları üzrə texniki təcrübəni təmin etmək və əməkdaşlıq yaratmaq vasitəsilə qadınların problemlərini əlaqələndirir və milli, regional və qlobal gündəliklərə şamil edilir.

Müəlliflər: Kazım Əzimov, İradə Qasımova, Nəsib Nəsibli, Rəna Səfərəliyeva, Möminət Ömərova.

Bu məcmuədə ifadə olunmuş fikirlər onların müəlliflərinə məxsusdur və YUNİFEM, BMT və onun qurumlarının rəsmi mövqelərini əks etdirmir.

Əlavə məlumat və əlaqə üçün:

YUNİFEM layihəsinin Azərbaycan üzrə milli əlaqələndiricisi: Gülşən Paşayeva
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nümayəndəliyi
Azərbaycan, Bakı, 370001, BMT-nin 50-ci ildönümü küçəsi, 3
Telefon: (99412) 989888; 981628; 986453; 980579
Faks: (99412) 983235;922491

Kursun strukturu və formatı

Bu kurs aşağıdakı mövzuları əhatə edir:

1. Münaqişə və sülh nəzəriyyəsinə giriş. Münaqişə nəzəriyyələrinin qısa tarixi.
2. Sosial münaqişələrin tipologiyası və dinamikası.
3. Münaqişənin həlli : danışıq və vasitəçilik.
4. Sülh quruculuğu prosesi
5. Qadınların münaqişələrin qarşısını almaqda və sülh quruculuğunda rolu.

Bu kurs universitetin digər kursları kimi mühazirə və seminarlar şəklində tələbələrə açıqlanır. Lakin qrupda sual-cavab, şərh və diskussiyalara geniş yer veriləcək. Bir semestr üçün nəzərdə tutulan bu kurs 24 saat mühazirə və 10 saat seminardan ibarətdir. Bundan əlavə, tələbələr seçdikləri mövzu üzrə 8-10 səhifə həcmində bir esse (referat) hazırlamalı və onu qrupun müzakirəsinə təqdim etməlidirlər. Essenin müzakirəsi üçün 2 saat ayrılır. Beləliklə, kurs 36 akademik saatdan ibarətdir.

Kursun məqsədi

1. Bilik. Tələbələr münaqişənin analizi və həlli ilə bağlı müasir ədəbiyyatı, xüsusilə Qərb və Amerika nəzəriyyəçilərinin, praktik-ekspertlərin, sosial fəlsəfə, sosiologiya, sosial psixologiya, antropologiya, siyasət elmi, tətbiqi konfliktologiya, dilçilik sahəsində fənlərarası araşdırmaların nəticələrini təhlil etməklə, həmçinin öz həyat təcrübələrinə əsaslanaraq sosial identiklik, dövlətdaxili və dövlətlərarası münaqişələr, onlar haqqında anlayış və nəzəriyyələrlə, münaqişənin həlli yolları, sülh yaratma prosesində danışıq və vasitəçiliyin rolu ilə tanış olacaqlar. Tələbələr aşağıdakı əsas məsələləri öyrənəcəklər:

 • münaqişə və sülh nəzəriyyəsinə giriş;
 • münaqişə və sülh nəzəriyyəsinin qısa tarixi;
 • münaqişə anlayışı, onun strukturu;
 • münaqişəni törədən səbəblər;
 • sosial münaqişələrin tipologiyası və təsnifatı;
 • cəmiyyətdə münaqişənin pozitiv və neqativ funksiyaları;
 • münaqişənin inkişaf mərhələləri;
 • daxili, regional və beynəlxalq münaqişələr;
 • etnik münaqişənin lokal (məhəlli) səbəbləri və qlobal konteksti;
 • müharibə və silahlı münaqişələrin tipologiyası;
 • münaqişənin qarşısını almaq üçün preventiv tədbirlər;
 • münaqişənin tənzimlənməsi, həlli yolları, modelləri və texnikası;
 • münaqişənin tənzimlənməsində danışıqlar və vasitəçiliyin rolu;
 • sülh quruculuğu prosesi;
 • münaqişənin həllində və sülh quruculuğu prosesində qadınların rolu.

 • 2. Bacarıq və vərdişlər. Kurs, birinci olaraq, diqqəti münaqişənin təhlili və həllinin ümumi nəzəriyyələri üzərində cəmləşdirir. İkincisi, bu nəzəriyyələri münaqişənin xüsusi hesab edilən məhəlli, reqional, beynəlxalq növlərinə tətbiq edir. Kursun əsas məqsədi nəzəriyyələri təkcə öyrənmək deyil, onların praktikada işləyib-işləməməsini yoxlamaqdan ibarətdir. Münaqişənin daha həqiqi, təsirli və faydalı həlli, metod və yollarını tapmağa cəhd edilir. Bu isə, öz növbəsində, tələbələrdə müstəqil tənqidi düşünmə və öyrənmə qabiliyyət və bacarıqlarını tərbiyə edir, münaqişənin təhlili və həllinə tələbələrin öz münasibətlərini formalaşdırır. Nəticədə, tələbələr müxtəlif amillərin törətdiyi münaqişələrlə bağlı faktları yığmaq, təhlil etmək və ümumiləşdirmək, real münaqişələrə müdaxilə etmə bacarıqları əldə edirlər. Danışıq və vasitəçilik prosesini hazırlamaq, sülh quruculuğu üçün müşahidə, müsahibə, dialoq, güzəşt (konsensus), mövqe, maraq, razılaşma, müqavilə və s. sahələrdə praktik vərdişlər qazanırlar. Kurs boyu tələbələr münaqişələrin qarşısını almaqdan ötrü müxtəlif model, üsul və vasitələri öz təcrübəsinə əsaslanaraq sınaqdan keçirmə vərdişlərinə yiyələnir, həmçinin münaqişə prosesini sənədləşdirmək və ya protokollaşdırmaq bacarığı əldə edirlər. Həyat təcrübəsi ilə müqayisə edərək, tələbə münaqişənin nə üçün öyrənildiyini, xalqlar arasında sülh və əmin-amanlığa necə nail olmaqın yollarını praktiki surətdə mənimsəyir.

  3. Konseptual yanaşma. Kursun konseptual yanaşması bir sıra ideyalar əsasında təşkil olunur. Həmin ideyalardan biri - münaqişəni sosiallaşma forması, ictimai həyat faktı (sosial fakt), qrupdaxili və şəxslərarası qarşılıqlı təsir, qısası cəmiyyətin modeli kimi təqdim etməkdən ibarətdir. Buna müvafiq olaraq, danışıq və vasitəçilik texnikası, forma və metodları sosial həyat strukturlarının qarşılıqlı təsirini, sosial-siyasi münasibətlər arasında stabilliyi, tarazlığı (balansı) təmin edən vasitələrin məcmuusu kimi nəzərdən keçirilir. Digər bir ideya - tələbələrə münaqişəsiz, ziddiyyətsiz, harmonik abstrakt bir cəmiyyətə qayıdış deyil, münaqişələrlə dolu plüralistik cəmiyyətdə, real münaqişəli, ziddiyyətli cəmiyyətdə necə yaşamaq, davranmaq, yaratmaq haqda bilik və praktiki vərdişlər aşılamaqdan ibarətdir. Nəhayət, tələbələrin özləri münaqişəli cəmiyyətin oyun qaydalarını, zorakı etnik münaqişələri və müharibələri təhlil edib, müharibələrin qarşısını almağın metod və vasitələrini mənimsəyirlər. Onlar nizam-xaos, düşmənçilik-əməkdaşlıq, aqressivlik-mərhəmət, sərtlik-mülayimlik, israrçılıq-güzəşt və s. kimi anlayışları tənqidi-analitik surətdə təhlil edir, onların sintezinə və inteqrasiyasına çalışır, konkret bacarıq və vərdişlər əldə edirlər.

  Beləliklə, bu ideyalara əsaslanaraq münaqişənin, müharibə və sülhün təhlilində mövcud yanaşmalar içində üstünlük struktur-funksional yanaşmaya verilir. Münaqişənin analizi və həlli, sosial müəyyənliyin (identikliyin) müxtəlif formaları sosial-konstruktivləşdirmə (qurma) metodunun prinsiplərinə görə təhlil süzgəcindən keçirilir. Başqa sözlə, etnik, qrup, təşkilat, qəbilə, tayfa, dini əqidə, məzhəblərlə bağlı münaqişələr sosial və siyasi münaqişənin forma və modifikasiyaları kimi anlaşılır. Bütün sosial münaqişələr cəmiyyətdə "defisit" olan iqtisadi resurslar, sosial-siyasi statuslar, hakimiyyət və mənəvi dəyərlar uğrunda mübarizədən başqa bir şey deyildir. Bu mənada "markit" (bazar) mövcud ticarət, alış-veriş (sövdələşmə), razılıq qaydaları ilə müşayiət olunan iqtisadi maraqlar sahəsində açıq surətdə baş verən münaqişədir. Demokratiya - siyasi münasibətlər sahəsində, hakimiyyətə yiyələnmək, hakimiyyətdə iştirak etmək və ya hakimiyyətə təsir göstərmək uğrunda maraq və imkanlarımızın açıq rəqabəti və yarışıdır.

  Tədris metodları

  Biz bilərəkdən "öyrətmək" felini deyil, "öyrənmə" ismini işlədirik. Birinci halda tələbənin təlim prosesində passivliyi, ikinci halda isə aktivliyi nəzərə alınır. Birinci halda tələbə təlimin obyekti, ikinci halda isə - subyektidir. Sinfin mərkəzində müəllim yox, tələbə durmalıdır. Dərs (mühazirə, seminar) müəllim üçün yox, tələbə üçündür. Bu səbəbdən, təlimin təşkilində üstünlüyü aktiv və kooperativ (əməkdaşlıq) öyrənmə metoduna veririk. Təlimin vasitəsi kimi seçdiyimiz ənənəvi öyrənmə formalarını - mühazirə və seminarları isə aktiv və kooperativ dərsin tələb və prinsiplərinə görə qururuq. Məqsədimiz - alternativ mühazirə və seminar yaratmaqdan ibarətdir. Qərb tə'lim-tədris təcrübəsini nəzərə alaraq, biz mühazirə və seminarlara aktiv və kooperativ öyrənmə strategiyasının aşağıdakı elementlərini daxil edirik:

 • tələbələrin problemin həlli ilə bağlı oyun və simulyasiyada iştirakı;
 • tələbələrin "breynstominq" və ya "beynin işlətməsi" (düşünmək) prosesinə cəlb edilməsi;
 • kiçik qrupda strukturlaşdırılmış suallara yönəlmiş diskussiya və ya layihənin təşkili;
 • tələbələrin iştirakı ilə sinifdə keçirilən diskussiya (sualları və diskussiyanı tələbələr özləri inkişaf etdirir);
 • ayrı-ayrı tələbələrə təqdimatların verilməsi (məsələn, debatlar, ekspert-diskussiyalar);
 • tələbələrin rol oynamaq fəaliyyəti;
 • əks-reaksiya ilə müşahidə olunan mühazirədən istifadə etmək;
 • tələbələrin hazırladığı suallar əsasında mühazirə;
 • mühazirə zamanı sübutlardan istifadə edilməsi;
 • "sürpriz" qısa sorğu vermək;
 • pauza (fasilə) ilə müşaiyyət olunan mühazirə tipi;
 • sinifdə müzakirə olunmayan qısa yazılı tapşırıqlar;
 • özunu qiymətləndirmə fəaliyyətinə tələbələri cəlb etmək (tələbə öz inamı, dəyəri, münasibəti və s. haqqında sorğunu tamamlayır);
 • tələbələr tədqiqat vasitələrinə və alətlərinə yiyələnir;
 • əks-cavabla müşahidə olunan mühazirədən istifadə;
 • bələdçi mühazirə prosedurasından istifadə edilməsi;
 • mühazirə zamanı sinifdə diskussiyanı aparmaq üçün ən azı 15 dəqiqə vaxt ayırmaq;
 • sinifdə (imkan daxilində) audio-vizual vasitələrdən istifadə etmək (şəkil, sxem, diaqram və s.);
 • sinifdə oxu fəaliyyətini təşkil etmək və ən azı 15 dəqiqə müddətində sinifdə oxumaq ətrafında diskussiyalar aparmaq.

 • Kursun tələbləri

  Bu kursa tələbələr müntəzəm davam etməli, dərsdən öncə tapşırıqları oxumalı, sinifdə keçirilən diskussiyalar və tapşırıqlarda iştirak etməlidirlər. Diskussiyanın vacibliyini qeyd etmək üçun tələbələrin iştirakına ümumi balın 20% verilir.

  Oxu materiallarının müzakirəsində iştirak etməkdən əlavə, tələbələr 8-10 səhifə həcmində bir esse yazmalı və qrupun müzakirəsinə təqdim etməlidirlər. Bu isə ümumi qiymətin 30%-ini təşkil edir. Bu proqramda esse mövzularının bə'zisi verilmişdir.

  Beləliklə, tələbənin qiyməti sinifdə iştirak etməyindən, davamiyyətindən, sonda təqdim etdiyi essedən asılıdır.

  Qiymətləndirmə

  Yazılı surətdə təqdim olunan esse və şifahi imtahanın nəticələri aşağıdakı kimi qiymətləndirilir:

 • A = əla. Məzmunun dərinliyi, fikrin aydınlığı, orijinallıq, sintez və inteqrativlik bacarığı güclüdür.Yazıda səhv yoxdur.
 • B = yaxşı. Məzmun yaxşı düşünülüb, tələblərə cavab verir. Formada fikrin ümumi quruluşu izlənilir, lakin fikir ardıcıl şəkildə açılmır.Yazıda bəzi səhvlər var ki, anlamağa mane olur.
 • C = məqbul. Məzmun qəbul edilə bilər, təfəkkür yetərincə güclüdür, lakin məntiqi cəhətdən qüsurlar var. Mətnin şərhində çətinliklər çoxdur. Yazıda çoxlu səhvlər var ki, qavramağı çətinləşdirir.
 • D = qeyri-məqbul. Məzmun kasıblığı var, mövzu yetərincə inkişaf etdirilməyib. Yazıda çoxlu səhvlər var.

 • Tələb edilən və əlavə oxu materialları:

  Kitablar, məqalələr, rəylər və s. Universitetin kitabxanasında və ya müəllimin vasitəsi ilə əldə edilə bilər. Elektron ehtiyatlarından Bakı Dövlət Universitinin Sosial Elmlər binasının 9-cu mərtəbəsində yerləşən Kompüter Otaqında istifadə etmək olar.

  QEYD: Tələbələr verilmiş mühazirə və seminarlar çərçivəsində esse mövzusunu seçməkdə və bir-biri ilə, həmçinin müəllimlə müzakirə etməkdə azaddır. Tələbələr mövzuya dəyişiklik və əlavələr etmək hüququnu özündə saxlayır.

  Mühazirə 1. Münaqişə və sülh nəzəriyyəsinə giriş (2 saat)

  Münaqişə və sülh nəzəriyyəsi nədir? Münaqişə nəzəriyyəsinin tərifi və təyinatı: əsas anlayışlar və kateqoriyalar. Münaqişə nəzəriyyəsi fənlərarası predmet kimi. Münaqişə nəzəriyyəsinin yarımsahələri. Münaqişə nəzəriyyəsinin metodologiyası: Ənənəvi metodlar (çöl tədqiqatı, etnoqrafiya, eksperiment, icmal-tədqiqat, kontekst-analiz). Fənlərarası metodlar (müqayisəli analitik strategiya, müqayisəli mədəniyyətlərarası araşdırmalar, mürəkkəb və sintetik strategiyalar, diskursiv analiz).

  Müasir Qərb ədəbiyyatında iki əsas istiqamət: a) münaqişələrin bilavasitə öyrənilməsi b) sulh yaratma və konsensusun əldə edilməsi üsullarının tətqiqi və müharibənin öyrənilməsi: "əgər sülh istəyirsənsə, müharibəni öyrən".

  Oxu materialları:

  1. Coser, Lewis A. 1956. The Functions of Social Conflict. NY: The Free Press, London: Collier-Macmillan limited (pp.15-31). (Müntəxəbat)
  2. Kriesberg Louis 1982. Social Conflicts. 2nd edition, New Jersey: PrenticeHall.
  3. Simmel, Georg 1955. Conflict. NY, London (pp. 13-57).
  4. Ritzer, George 1996. Sociological Theory. Fourth edition, NY: McGraw-Hill (pp.265-277). (Müntəxəbat)
  5. Yang, Philip Q. 2000. Ethnic Studies. Issues and Approaches. NY: State University of New York (pp.39-60). (Müntəxəbat)
  6. Smith, Anthony 1988. The Origins of Nations. Massachusetts (part 1, chapter 3; part 2, chapter 6).
  7. O.N. Qromova, 2000. Konfliktoloqiə. Kurs Leküiy. Moskva, GKMOS, s. 6-27.
  8. A.Q. Zdravomıslov, 1996. Soüioloqiə konflikta. Moskva, Aspekt Press, s. 5-13, 20-76.

  Mühazirə 2. Münaqişə nəzəriyyəsinin qısa tarixi (2 saat)

  Münaqişə nəzəriyyəsinin inkişafı. Klassik modellər. K.Marks: konflikt istehsal vasitələri və münasibətləri arasında ziddiyyət, siniflər arasında mübarizədir. Emil Dürkheym: münaqişə və normadan kənar davranış. Maks Veber: konflikt müxtəlif statuslu qrupların maddi və ideal maraqlarının mübarizəsi kimi. Georq Zimmel: münaqişə qarşılıqlı fəaliyyət və sosiallaşmanın forması kimi.

  Müasir konflikt nəzəriyyələri. Münaqişə sosial fəaliyyət və struktur-funksionalizm nəzəriyyələrində sosial gərginlikdir: Talkot Parsons, Robert Merton, Neyl Smelser.

  Cəmiyyətin "konflikt modeli" nəzəriyyəsi: Ralf Dahrendorf. Konflikt nəzəriyyəsi və struktur funksionalizmin tənqidi. İki nəzəriyyənin barışdırmaq və inteqrasiya etmək cəhdi: Levis Kozerin "Sosial konfliktin funksiyaları" əsəri.

  Münaqişə nəzəriyyəsinin inteqrasiyasının daha da dərinləşməsi: Rendl Kollinzin "Münaqişənin sosiologiyası" əsəri (1975) münaqişənin mikro və makro səviyyələrdə inteqrasiya edilməsi cəhdi kimi.

  Keçmiş Sovet İttifaqının süqutu və münaqişə nəzəriyyəsində yarımsahələrin inkişafı: etnik münaqişə sosial münaqişənin növüdür. Etnik münaqişənin əsas kateqoriyaları: qeyri-zorakı, zorakı qarşıdurma və aydın ifadə edilmiş düşmənçilik hissləri. Etnik münaqişənin müasir nəzəriyyələri: mədəniyyətlərin, dəyərlərin toqquşması və bir araya sığışmaması nəzəriyyəsi. İnsan ekologiyası nəzəriyyəsi. Yarış nəzəriyyəsi. Etnik bərabərsizlik- tabelik nəzəriyyəsi (daxili müstəmləkə, əməyin mədəni bölgüsü nəzəriyyəsi), müasir bazar iqtisadiyyatının siniflər nəzəriyyəsi.

  Oxu materialları:

  1. Brown, Michael E.1996. The Causes and Regional Dimension of Internal Conflict. In: Brown, Michael E. (Ed). The International Dimensions of Internal Conflict. Massachusetts (chapter 17).
  2. Ritzer, George 1996. Sociological Theory. Fourth edition, NY: McGraw-Hill (pp.265-277). (Müntəxəbat)
  3. Sisk, Timothy D. 1996. Power Sharing and International Mediation in Ethnic Conflicts. Washington, DC: United States Institute of Peace (chapter 2).
  4. Van de Goor, Lue (Ed.) 1996. Conflict and Development: A General Introduction. In: Between Development and Destruction. An Enquiry into the Causes of Conflict in Post-Colonial States. Clingendael: Macmillan Press.
  5. Yang, Philip Q. 2000. Ethnic Studies. Issues and Approaches. NY: State University of New York (pp.39-60). (Müntəxəbat)
  6. O.N. Qromova, 2000. Konfliktoloqiə. Kurs leküiy. Moskva, GKMOS, s. 6-27.
  7. A.Q. Zdravomıslov, 1996. Soüioloqiə konflikta. Moskva, Aspekt Press, s. 5-13, 20-76.

  Seminar 1. Konfliktşünaslıq tarix və nəxəriyyənin vəhdəti kimi (2 saat)

  Münaqişə nəzəriyyəsinin metodologiyası: Ənənəvi metodlar (çöl tədqiqatı, etnoqrafiya, eksperiment, icmal-tədqiqat, kontekst-analiz). Fənlərarası metodlar (müqayisəli analitik strategiya, müqayisəli mədəniyyətlərarası araşdırmalar, mürəkkəb və sintetik strategiyalar, diskursiv analiz). Klassik və müasir modellər.

  Keçmiş Sovet İttifaqının süqutu və münaqişə nəzəriyyəsində yarımsahələrin inkişafı: etnik münaqişə sosial münaqişənin növüdür. Etnik münaqişənin əsas kateqoriyaları: qeyri-zorakı, zorakı qarşıdurma və aydın ifadə edilmiş düşmənçilik hissləri. Etnik münaqişə haqqında müasir nəzəriyyələr: mədəniyyətlərin, dəyərlərin toqquşması və bir araya sığışmaması nəzəriyyəsi. İnsan ekologiyası nəzəriyyəsi. Yarış nəzəriyyəsi. Etnik bərabərsizlik- tabelik nəzəriyyəsi (daxili müstəmləkə, əməyin mədəni bölgüsü nəzəriyyəsi), müasir bazar iqtisadiyyatının siniflər nəzəriyyəsi.

  Esse mövzuları:

  1. Klassik modellər. K.Marks: Münaqişə istehsal vasitələri və istehsal münasibətləri arasında ziddiyyət, siniflər arasında mübarizədir.
  2. Emil Dürkheym: Münaqişə və normadan kənar davranış.
  3. Maks Veber: Münaqişə müxtəlif statuslu qrupların maddi və ideal maraqlarının mübarizəsi kimi.
  4. Georq Zimmel: Münaqişə qarşılıqlı fəaliyyət və sosiallaşmanın forması kimi.
  5. Müasir münaqişə nəzəriyyələri. Münaqişə sosial fəaliyyət və struktur-funksionalizm nəzəriyyələrində sosial gərginlikdir: Talkot Parsons, Robert Merton, Neyl Smelser.
  6. Cəmiyyətin münaqişə modeli nəzəriyyəsi: Ralf Dahrendorf.
  7. Münaqişə nəzəriyyəsi və struktur funksionalizmin tənqidi. İki nəzəriyyəni barışdırmaq və inteqrasiya etmək cəhdi: Levis Kozerin " Sosial münaqişənin funksiyaları" əsəri.
  8. Münaqişə nəzəriyyəsinin inteqrasiyasının daha da dərinləşməsi: Rendl Kollinzin "Münaqişənin sosiologiyası" əsəri münaqişənin mikro və makro səviyyələrdə inteqrasiya edilməsi cəhdi kimi.

  Seminar və esse üçün oxu materialları:

  Birinci və ikinci mühazirələrin ədəbiyyat siyahısına baxın.

  Mühazirə 3. Münaqişə anlayışı və münaqişələrin tipologiyası (2 saat)

  Münaqişə və münaqişəli durum. Bəşər tarixinin lap əvvəlindən fərdlərarası qarşılıqlı münasibətlərdə münaqişələrin meydana çıxması. Demokratik proseslərin təkamülü münaqişələrin yaranmasında əlverişli bir amil kimi. Cəmiyyətdə münaqişələrin labüdlüyü.

  Münaqişəli durumun yaranma şəraiti. Münaqişəli durum zəruridir, ancaq münaqişənin yaranması üçün vacib şərt deyil. Münaqişəli durumun münaqişəyə çevrilməsi üçün zəruri şərtlər (xarici güc, təkan, təsadüf).

  Münaqişənin subyekt, obyekt və predmeti. Münaqişə anlayışının müəyyənləşdirilməsi. Münaqişə elə bir durumdur ki, tərəflər öz mövqelərində qarşılıqlı ziddiyyətləri dərk edir və tərəflərdən hər biri digərinin maraqlarına əks mövqe tutur.

  Münaqişənin sərhədləri. Münaqişənin sərhədlərini müəyyən etmək zərurəti, yəni münaqişənin təbiətini daha yaxşı dərk etmək üçün onun zaman və məkanda xarici hüdudlarının aydınlaşdırılması. Münaqişənin üç hüdudu: məkanda, zamanda və sistem daxilində.

  Münaqişənin funksiyaları. Münaqişə, ziddiyyətlərin aşkar edilməsi və həlli vasitəsi kimi. Münaqişənin vahid dəyərləndirici səviyyəsi yoxdur. Münaqişənin qurucu/konstruktiv və dağıdıcı/destruktiv təbiəti. Münaqişə sosial münasibətlərin vacib və daimi komponenti kimi. Qrupdaxili münaqişə - onun birlik və möhkəmliyinin bərpa üsulu kimi. Qurucu/konstruktiv və dağıdıcı/dekstruktiv funksiyaların xarakteristikası. Ziddiyyətlərin həlli sosial münaqişələrin obyektiv funksiyası kimi. Münaqişənin neqativ nəticələri (müəyyən ünsiyyət formalarının, normalarının və davranış qaydalarının pozulması).

  Minaqişələrin tipologiyası. Münaqişələrin səbəbləri onların müxtəlifliyini şərtləndirir. Münaqişələrin təsnifatı bir sıra amillərlə bağlıdır:

 • həlli yoluna görə: zorakı və dinc;
 • təzahür etdiyi sahəyə görə: siyasi, sosial, iqtisadi, təşkilati;
 • təsiretmə istiqamətinə görə: şaquli və üfqi;
 • təzahür etdiyi dərəcəyə görə: açıq və gizli;
 • İştirakçıların sayına görə: şəxsiyyətdaxili, şəxsiyyətlərarası, qrupdaxili;
 • məqsədin mövcudluğuna görə: münaqişə üçün predmetin olub-olmaması baxımından;
 • ehtiyaclara (maraqlara, baxışlara) görə;
 • tənzimlənmə dərəcəsinə görə;
 • motivlərə görə;
 • davametmə müddətinə görə: uzunmüddətli və qısamüddətli;
 • ehtiyatlarına görə: maddi, mənəvi, sosial;
 • zaman və məkanda məhdudiyyət dərəcəsinə görə;
 • subyektlərinə görə.

 • Təzahür sahələrinə görə təsnifat ən sadə və asan izah ediləndir:
  1. İqtisadi münaqişələr bazar iqtisadiyyatı şəratində ən geniş yayılan münaqişə kimi. Böyük miqyaslı iqtisadi münaqişələr əhalinin geniş dairələrini əhatə edir.
  2. Siyasi münaqişələr və onların geniş miqyasda sosial hadisələrə çevrilməsi potensialı: üsyanlar, kütləvi iğtişaşlar və nəhayət vətəndaş müharibələri.

  Etnik münaqişə ən ciddi siyasi problemlərdən biri kimi. Millətlərin yaranması, onların qarşılıqlı təsir mexanizmləri və etnik problemlərin kəskinləşməsi haqqında nəzəri biliklərin məhdudluğu. Əmək, səhiyyə, sosial təminat, təhsil sahəsində maraqların ziddiyyətlərindən doğan münaqişələr və onların yuxarıda adı çəkilən iki münaqişə tipi ilə əlaqəsi.

  Münaqişələrin daha kiçik qruplara bölünməsi. Etnik münaqişələrin alt qruplara bölgüsü: qiyam və ya poqromlar (iğtişaşların təşkilatçıları məqsədləri haqqında aydın təsəvvürə malik deyillər, hadisələrin inkişafının kortəbiiliyi). İdeoloji doktrinlərin münaqişəsi (milli tələblər kortəbii şəkildə deyil, ideoloq-nəzəriyyəçilər vasitəsilə formulə edilir). Siyasi institutların münaqişəsi (sərhəd mübahisələri, hakimiyyət orqanları arasında mübahisəli münasibətlər və s.).

  Münaqişələrin tipologiyası istənilən xüsusiyyətə əsaslana bilər. Təsnifatın məqsədi hər hansı münaqişənin özəlliyini nəzərə almaqla onun həllinin uyğun üsulunu tapmaqdır.

  Oxu materialları:

  1. Coser, Lewis 1956. The Functions of Social Conflict. NY: Free Press (pp. 8, 41, 49).
  2. Gordon, Judith R. 1987. Approach to Organizational Behavior. A Diagnostic. Boston: Allyn and Bacon (chapter 10, pp. 448, levels 449-451, stages 451-453).
  3. Grinberg, J. 1999. Managing Behavior in Organization. New Jersey: Prentice Hall (chapter 9, pp. 207-210).
  4. Halts, K. J.1992. International Polities a Framework for Analysis. New Delhi: Prentice Hall (pp. 348-350).
  5. Huczynski , A. and D. Buchanan 1991. Organizational Behavior. Second Edition, Prentice Hall International (UK) Ltd (pp. 547-550). (Müntəxəbat)
  6. Johnson, David W. 1978. Human Relations and Your Career. A Guide to Interpersonal Skills. New Jersey: Prentice Hall (chapter 9).
  7. Luthans, Fred 1992. Organization Behavior. Sixth Edition. NY: Mc Grow Hill Inc., (pp. 374-378). (Müntəxəbat)
  8. Moorluad, Gregory and Ricky W. Griffen 1992. Organizational Behavior: Managing People and Organizations. Boston: Houghton Mifflin (chapter 10, pp. 307-310).
  9. Randill, K., M. Stutman, S. Pool and Josef Folger 2001. Working Through Conflict. NY: Longman (chapter 7).
  10. Robbins, Stephen P. 2000. Essentials of Organizational Behavior. Sixth Edition, New Jersey: Prentice Hall (pp.167-169, 170-176). (Müntəxəbat)
  11. Robbins, Stephen 1993. Organizational Behavior. New Delhi: Prentice Hall (pp. 442-445).
  12. Rubin, Jeffrey Z., Dean G. Pruitt and Sung Hee Kim. 1994. Social Conflict. Escalation, Stalemate and Settlement. NY: McGraw-Hill, Inc. (pp. 5-9: 11-26). (Müntəxəbat)
  13. Wilson, Gerald L. and Michael S. Hanna. 1990. Groups in Context. Leadership and Participation in Small Groups. Second Edition, NY: McGraw-Hill, Inc. (pp. 255-257, 260-261, 262-264). (Müntəxəbat)
  14. Anüupov A. Ə., Şinilov A. İ., 1999. Konfliktoloqiə, M., str. 127-148.
  15. Dmitriev A. V., 2000. Konfliktoloqiə, M., str. 53-73.
  16. Merton R., 1965. Soüialğnaə struktura i anomaliə/soüioloqiə prestupnosti, M., str. 100-135.

  Mühazirə 4. Münaqişənin inkişaf dinamikası (2 saat)

  Münaqişənin yaranması haqqında Qaltunq üçbucağı. A - münasibət (nifrət şəfqətin əksi kimi) B - davranış (həm fiziki, həm də verbal (sözlə) zorakılıq - zorakılıqdan imtina etməyin əksi kimi) və C - ziddiyyətlər (problemi mühasirəyə alma yaradıcılığın əksi kimi)

  Münaqişənin dinamikasının üç mərhələsi: gərginləşmə, çıxılmaz vəziyyət, çözülmə. Münaqişənin gərginləşmə mərhələsi və onun inkişafı. Gərginləşmə mərhələsində struktur dəyişikliklər: duşmənin mənfi obrazı, göyərçinlər və qırğılar, hərbi liderlərin üzə çıxması, yarı - hərbi dəstələrin formalaşması, cəmiyyətin qütbləşməsi. Münaqişə modelləri: Təcavüzkar - müdafiəçi və münaqişənin inkişafı spiralı. Əlavə öhdəlik və dolaşdırmaq. Münaqişənin gərginləşməsinə imkan verən və qarşısını alan şərtlər. Münaqişənin çıxılmaz vəziyyətə düşməsi - ehtiyatların tükənməsi kimi. Münaqişənin konservləşdirilməsi təhlükəsi. Münaqişənin konservləşdirilməsindən udanlar və uduzanlar. Münaqişənin səngimə mərhələsi və müdaxilə yaxud problemin həlli. Çözülmə mərhələsinin başlanması: o biri tərəfi düşmən kimi deyil, partnyor kimi tanıma; əks tərəfin gücünü və üstünlüklərini qəbul etmə, iki tərəfin də qəbul etdiyi ümumi məxrəcin tapılması; danışıqlar; atəşkəs.
  Münaqişənin kökü anlayışı (orijinal münaqişə) meqa-münaqişə anlayışının əksi kimi (gərginləşmə mərhələsindən sonrakı münaqişə). Münaqişənin səbəbini həddən artıq gizlətməyin təhlükəsi. Münaqişəni həll etmə zəruriyyəti.

  İnkişaf etməkdə olan bütün münaqişələr zorakılıqla müşaiyət olunurlarmı? İnkişaf etməkdə olan münaqişənin hər üç mərhələsində sülhyaratma strategiyalarına ehtiyac. Zorakılığı törədən üç amil: zorakı mədəniyyətlər, zorakı strukturlar və zorakı oyunçular.

  Münaqişənin qızışmasına təsir edən amillər; diaspora, qlobal güclərin iqtisadi və siyasi maraqları, regional güclər, beynəlxalq mütəşəkkil cinayətkarlıq, cinayətkar dövlətlər.

  Oxu materialları:

  1. Galtung, Johan. 2000. Conflict Transformation by Peaceful Means (The Transcend Method). Geneva: UN, (pp 14-21, 25). (Müntəxəbat)
  2. Rubin, Jeffrey Z., Dean G. Pruitt and Sung Hee Kim. 1994. Social Conflict. Escalation, Stalemate and Settlement. NY: McGraw-Hill, Inc. (pp. 68-69,72-76,99-100, 112,119, 151-156,194-195). (Müntəxəbat)
  3. Williams, Phil. 2001. Transnational Criminal Enterprises, Ethnic Conflicts, and Insurgencies. In: Ed. by Chester A. Crocker, Fen Osler Hampson, and Pamela Aall. 2001.Turbulent Peace. The Challenges of Managing International Conflict. Washington, DC: United States Institute of Peace (pp.103-111) (Müntəxəbat)
  4. Lund, Michael S. 1996. Preventing Violent Conflicts: A strategy for Preventive Diplomacy. Washington D.C.: United States Institute of Peace.

  Seminar 2. Münaqişə anlayışı, tipologiyası və dinamikası
  (2 saat)

  Münaqişənin tərifi. Münaqişə və münaqişəli durum. İnsan cəmiyyətinin inkişafı üçün münaqişələrin əhəmiyyəti. Münaqişənin sərhədləri və funksiyaları. Münaqişələr haqqında müxtəlif təsnifatlar. Münaqişənin inkişaf dinamikası: münaqişənin gərginləşməsi, cıxılmaz vəziyyət və münaqişənin çözülmə mərhələsi. Münaqişələrdə zorakılıq. Zorakılığa necə əl atmamalı. Münaqişələrin dinamikasına təsir edən xarici amillər.

  Esse mövzuları:

  1. Münaqişələr sosial zidiyyətlərin təzahüri kimi
  2. Etnik münaqişələr və onların tənzimlənməsi sahəsində beynəlxalq təcrübə
  3. ABŞ və SSRİ-nin Soyuq müharibəyə gətirib çıxaran siyasətinin təhlili
  4. Hər hansı bir münaqişəni (tarixi və ya təsəvvür edilən) seçib təhlil edin: münaqişəli durumun ərəfəsi, sərhədlər, funksiyalar, təsnifatda yeri, dinamikası və s.

  Seminar və esse üçün oxu materialları:

  Üçüncü və dördüncü mühazirələrin ədəbiyyat siyahısına baxın.


  Mühazirə 5-6. Danışıqlar (4 saat)

  Danışıqlar konsepsiyası. Danışıqlar prosesi: onun strukturu, mərhələləri, danışıq növləri və strategiyaları.

  Paylayıcı (distribütiv) sövdələşmə konsepsiyası: tərifi; əsas xüsusiyyətləri. Paylayıcı sövdələşmə durumu: hədəf, müqavimət və başlanğıc nöqtəsi; sövdələşmə zolağı (zonaları), alternativ fikir, həll yolu, qarışıq sövdələşmə. Paylayıcı sövdələşmə vəziyyətindəki strateji və taktiki vəzifələr.Paylayıcı sövdələşmənin bəzi məsələləri: paylayıcı sövdələşmə danışıqları zamanı tutulan mövqelər: ilkin təklif, açılış mövqeyi, ilkin güzəştlər, güzəştlərin rolu, güzəştə getmə nümunəsi, son təklif. Öhdəlik: öhdəlikdən istifadə zamanı taktiki qərarlar; öhdəliyin qəbulu; digər tərəfi yetişməmiş öhdəlikdən çəkindirmək; götürülmüş öhdəlikdən imtina etmək yollarının tapılması.

  Birləşdirici (inteqrativ) sövdələşmə konsepsiyası. Birləşdirici danışıqlar prosesinin əsas mərhələləri. Birləşdirici danışıqların əsas problemləri. Əsas problemlərin həlli: əsas prinsiplər. İnsanları əsas problemlərdən ayırmaq. Maraqlar. Seçim. Meyar. Alternativlər. Münasibət. Öhdəlik. İnsanlarla bağlı problemlərin həlli. Danışıqlar prosesində təmaslar və təsəvvürlər: mərhələ modeli. Effektiv təmaslar: bəzi problemlər. Təsəvvür və emosiya problemləri. Çətin danışıqlarda situasiyanın idarə olunması. Digər tərəflə danışıqlar zamanı meydana çıxan problemlər. Danışıqlarda "Tələlər". Çirkin hiylələrlə üzləşmə. Əsaslı dönüş taktikasından istifadə. Əməkdaşlıq qarşısındakı maneələrin aşılması.

  Danışıqların digər strategiyaları: kompromis, güzəşt və imtina.

  Danışıqlara hazırlıq.

  Oxu materialları:

  1. Faure, Gun and Jeffrey Rubin (eds.) 1993. Culture and Negotiation. London: Sage Publications.
  2. Fisher, Roger and D. Ertel 2000. Getting Ready to Negotiate (The Getting to Yes workbook). New Jersey: Prentice Hall.
  3. Fisher, Roger and William L. Ury. 1996. Getting to Yes. London: Arrow Business Books, (pp.101-133). (Müntəxəbat)
  4. Gordon, Judith 1993. A Diagnostic Approach to Organizational Behavior. London: Allyn and Bacon (pp. 391-443).
  5. Lewicki, R. J., J. A. Littere, D. M. Sounders and J. W. Minton 1994. Negotiation. NY: McGraw Hill (chapters 3-7).
  6. Ury, William L. 1993. Getting Past No: Negotiating Your Way from Confrontation to Cooperation. NY: Bantam Books.

  Internet saytları :

  <www.negotiation.com>Rev.2003-01-21
  <www.negotiatorpro.com> Rev.2003-01-21

  Seminar 3. Neftin qiymətinin müəyyən edilməsi. Rola əsaslanan simulyasiya (ümumi qaydalar) (2 saat).

  Mühazirə 7. Problemin həlli (2 saat)

  Problemin həlli anlayışı: hər iki tərəfi qane edən həll yolunun tapılmasına cəhd. Problemin həllinin verdiyi nəticələr: Birləşdirici həll yolunun növləri (meydanın genişləndirilməsi, qeyri-spesifik kompensasiya, qarşılıqlı xidmətlər, qiymətin öldürülməsi, yeni variantlar).

  Problemin əsasını təşkil edən maraqların təhlili. Problemlərin həllinə doğru yol. Problem həllinin görünməyən tərəfləri.

  Digər tərəfi problemin həllinə cəlb etməyə inandırmaq strategiyaları: qətiyyətin nümayişi, barışmaq istəyinin olduğunu göstərmək.

  Oxu materialları:

  1. Bercovitch, Jacob 1997. Mediation in International Conflict. In: Zartman, W. and L. Rasmussen (eds.) 1997. Peacemaking in International Conflict. Method and Techniques. Washington D. C.: USIP Press (pp. 239-272).
  2. Gordon, Judith 1993. A Diagnostic Approach to Organizational Behavior. London: Allyn and Bacon (pp. 445-493).
  3. Kriesberg, Louis 1998. Constructive Conflicts. From Escalation to Resolution. NY: Rowman and Littlefield Publishers ltd. (pp. 267-274).
  4. Robbins, Stephen 1993. Organizational Behavior. New Delhi: Prentice Hall (pp. 443-483).
  5. Rubin, Jeffrey Z., Dean G. Pruitt and Sung Hee Kim. 1994. Social Conflict. Escalation, Stalemate and Settlement. NY: McGraw-Hill, Inc. (pp. 168-179). (Müntəxəbat)

  Esse mövzuları:

  1. Yaxın vaxtlarda təcrübəndə olan münaqişələr haqqında düşün. Münaqişəyə səbəb nə idi? Bu, faydalı, yoxsa ziyanlı idi? Münaqişə necə həll olundu?
  2. Münaqişələrin həlli nəzəriyyəsi nə vaxt faydalı olur, nə vaxt yox?
  3. Hansı münaqişələr uğurlu nəticə ilə bitir?
  4. Münaqişənin həlli nəyin sayəsində mümkün olur, onun xeyri nədir?
  5. Üçüncü tərəfin uğurlu müdaxiləsinə örnəklər.
  6. Beynəlxalq münaqişələrdə xarici iştirakçıların rolu nədir?
  7. Münaqişənin qarşısınını alımasının rolu nədən ibarətdir?

  Esse üçün oxu materialları:

  1. Beyond Machiavelli: Tools for Coping With Conflict by Roger Fisher, et al. Hardcover (April 1994) (from www.amazon.com)
  2. Burton, John W. 1995. Conflict Prevention as a Political System. In: Vasquez, John A. et al. (eds.) 1995. Beyond Confrontation. Ann Arbor: University of Michigan Press (pp.115-127).
  3. Carment, David 1994. The Ethnic Dimension in World Politics: Theory, Policy and Early Warning. Third World Quaterly, Vol. 15, No 4 (pp.551-582).
  4. Dealing With Someone Who Is Selfish (The Conflict Resolution Library) by Don Middleton. Library Binding (August 1999) (from www.amazon.com)
  5. Difficult Conversations: How to Discuss What Matters Most by Douglas Stone, et al. Audio CD (April 6, 1999) (from www.amazon.com)
  6. Difficult Conversations: How to Discuss What Matters Most by Douglas Stone, et al. Paperback (April 3, 2000) (from www.amazon.com)
  7. Fisher, Ronald 1989. Pre-negotiation Problem-Solving Discussions: Enhancing the Potential for Successful Negotiations. International Journal, No 64, Spring 1989. Ronald Fisher, Prenegotiation Problem-Solving Discussions: Enhancing the Potential for Successful Negotiations, International Journal 64 (Spring, 1989).
  8. Getting Past No: Negotiating Your Way from Confrontation to Cooperation by William Ury. Paperback (February 1993) (from www.amazon.com)
  9. Horowitz, Donald L. 1985. Ethnic Policy: The Constraints and the Opportunities. In: Horowitz, Donald L. 1985. Ethnic Groups in Conflict. Los Angeles: University of California Press (pp. 563-600).
  10. Horowitz, Donald L. 1985. Structural Techniques to Reduce Ethnic Conflict. In: Horowitz, Donald L. 1985. Ethnic Groups in Conflict. Los Angeles: University of California Press (pp. 601-625).
  11. Jentleson, Bruce W. 1996. Preventive Diplomacy and Ethnic Conflict: Possible, Difficult, Necessary. IGGC Policy Paper, No 27, June 1996, San Diego: Institute on Global Conflict and Cooperation (pp. 23).
  12. Lake, David A. and Donald Rothschild 1996. Containing Fear: The Origins and Management of Ethnic Conflict. International Security, Vol. 21, No 2, Fall 1996 (pp. 41-75).
  13. Ross, Lee and Constance Stillinger 1991. Barriers to Conflict Resolution. Negotiation Journal, October 1991 (pp. 389-404).
  14. The Keys to Conflict Resolution: Proven Methods of Settling Disputes Voluntarily by Theodore W. Kheel, William L. Lurie (Introduction). Hardcover (May 1999) (from www.amazon.com)
  15. Williams, Phil 1991. Crisis Management in Europe: Old Mechanisms and New Problems. In: George, Alexander L. (ed.) 1991. Avoiding War. Oxford: Westview Press (pp. 500-517).

  Mühazirə 8. Vasitəçilik (2 saat)

  Vasitəçi anlayışı (müzakirələrə yardım edən və öz fikrini təklif edən şəxs): mediator və onun adi vasitəçidən fərqi; fasilitator (öz fikrini göstərmədən müzakirələrə yardım edən şəxs); vasitəçilik hallarının tarixi; beynəlxalq vasitəçiliyin öyrənilməsi; uğurlu vasitəçilik halları üzrə nümunələr; vasitəçilik üçün motivlər.

  Vasitəçiliyin müxtəlif tərifləri. Vasitəçinin davranışı və rolları. Vasitəçinin rolunu müəyyən edən amillər. Vasitəçinin töhfələri.

  Kimlər vasitəçi ola bilər: fərdlər; dövlətlər; müəssisə və təşkilatlar; effektli vasitəçilik. Çıxılmaz vəziyyətlərdə vasitəçilik strategiyaları və qərarvermə. Vasitəçilikdə danışıqların üslubu.

  Oxu materialları:

  1. Bercovitch, Jacob 1997. Mediation in International Conflict. In: Zartman, W. and L. Rasmussen (eds.) 1997. Peacemaking in International Conflict. Method and Techniques. Washington D. C.: USIP Press (pp. 125-155).
  2. Fisher, Roger and William L. Ury. 1996. Getting to Yes. London: Arrow Business Books, (pp.56-end).
  3. Kriesberg, Louis 1998. Constructive Conflicts. From Escalation to Resolution. NY: Rowman and Littlefield Publishers ltd. (pp. 231-249).
  4. Rubin, Jeffrey Z., Dean G. Pruitt and Sung Hee Kim. 1994. Social Conflict. Escalation, Stalemate and Settlement. NY: McGraw-Hill, Inc. (pp. 196-223).
  5. Konfliktoloqiə. Pod redaküiey A.S.Karmina. 1999. Spb.: İzdatelğstvo "Lanğ", (ss.402-411). (Müntəxəbat)
  Esse mövzuları:

  1. Siz xəsarət almış bir şəxsin məsələsi üzrə vasitəçisiniz. Amma tərəflərdən birinin nümayəndəsi iddia edir ki, onlar heç bir səlahiyyət daşımırlar və yalnız ona görə burada iştirak edirlər ki, qarşı tərəfin nə qədər güzəştə getməsini öyrənsinlər.

  2. Siz əmlak alqı-satqısı məsələsi üzrə vasitəçiçiniz. Alıcı iddia edir ki, hərcənd ki, satıcı düşünür ki, bu əmlak tarixi abidə kimi qorunmalıdır, alıcı müqavilənin imzalanmasından dərhal sonra onu dağıtmaq niyyətindədir.

  Esse üçün oxu materialları:

  1. Bercovitch, Jacob and Allison Houston 1993. Influence of Mediator Characteristics and Behavior on the Success of Mediation in International Relations. In: International Journal of Conflict Management, No 4, October 1993 (pp. 297-321).
  2. Bercovitch, Jacob and Jeffrey Langley 1992. The Nature of the Dispute and the Effectiveness of International Relations. NY: St. Martin's Press.
  3. Blake, Robert and Jane Srygley Mouton 1985. Solving Costly Organizational Conflicts. San Francisco: Jossey-Bass.
  4. Haas, Richard 1990. Conflicts Unending. New Haven: Yale University Press.
  5. Schelling, Thomas 1960. The Strategy of Conflict. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
  6. Princen, Thomas 1992. Intermediaries in International Conflicts. Princeton: Princeton University Press.
  7. Touval, Saadi 1992. The Superpowers as Mediators. Mediation in International Relations. NY: St. Martin's Press.

  Internet saytları:
  <http://www.nafcm.org/> Rev. 2003-01-21
  <www.adrr.com> Rev. 2003-01-21

  Mühazirə 9. Sülh quruculuğu prosesi: Münaqişənin həllindən barışığa doğru (2 saat)

  "Sülh" məfhumunun tərifi. Sülhə nail olmaq yolları: danışıqlar yolu ilə münaqişənin həllinə nail olmaq bir tərəfin hərbi qələbəsindən daha üstün alternativdir.

  Sülh quruculuğu prosesinin mərhələləri. İlkin mərhələdə münaqişənin daha da gərginləşməsinin və onun nəticəsi kimi zorakılığın qarşısının alınması: (1) atəşkəs üçün danışıqlar, (2) düşmənçiliyin dayandırılması.

  Əsas mərhələ - davamlı sülhyaratma: (1) müharibədən sülhə keçid, (2) sülhün möhkəmləndirməsi.

  Perspektiv: Münaqişələrin həllinə münasibətdə uzunmüddətli sülh perspektivinin olmamasına qarşı, davamlı sülhə nail olmağa yönəlmiş uzunmüddətli sülhyaratma prosesi.

  Davamlı sülh quruculuğu mərhələsinin əsas vəzifələri:

  (1) keçid dövrü: maraqları olan bütün tərəflərin cəlb edilməsi; hökumət qurmaq (bəzi hallarda müvəqqəti hökumətin qurulması); yaraqlıların tərk-silah edilməsi, qaçqınların repatriasiyası (vətənlərinə dönməsi).

  (2) sülhün möhkəmləndirilməsi mərhələsi: institutsional sistemlərin yaradılması, əsgərlərin yenidən birləşdirilməsi; iqtisadiyyatın yenidən qurulması; ən çox zərər çəkən qrupların reabilitasiyası (şikəstlər, evsizlər, yetimlər və s.), düşmən tərəflərin barışması.

  Münaqişədən sonrakı cəmiyyətlərdə zəif institutlaşma problemi. Qanunun aliliyi, güc nisbəti, dövlət inzibati sisteminin məsuliyyətinin, müasir medianın olmaması. Uyğun institutsional sistemin qurulmasına qədər tələsik aparılan liberalizasiya siyasəti nəticəsində döyüşlərin yenidən bərpası təhlükəsi. Müvəqqəti sərt hökumətin daha uğurlu nümunələri.

  Sülh quruculuğu uzunmüddətli davam edən proses kimi. Sülhyaratmada iştirakçıların rolunun önəmi. Beynalxalq iştirakçıların rolu: vasitəçilər, sülhyaradan qüvvələr, donor köməyi, investisiyalar, təminatlar. Daxili iştirakçıların rolu: dövlət, iş adamları cəmiyyəti, din xadimləri, KİV və vətəndaş cəmiyyəti.

  Vətəndaş cəmiyyətinin həlledici rolu: yuxarı, orta və aşağı səviyyələrdə müxtəlif vəzifələr. Sülh qurucusu yeni yaranan peşə kimi. Sülh prosesinə cəlb edilmiş sivil vətəndaşlara çəkilən maliyyə xərclərinin hərbi metodlara nisbəti. Yaradıcı yanaşma və dialoq, münaqişə "işçisinin" əsas silahı kimi.

  Sülh quruculuğunun xüsusi aspektləri: mədəniyyət özəllikləri problemi, cins fərqləri, tarixin rolu və tarixi keçmişə, dinə, incəsənət və təhsilə, ətraf mühitin qorunması və sairəyə nisbətən gələcək inkişafa üstünlüyün verilməsi.

  Sülhyaratma mərhələsinə qədər sülhyaratma strategiyalarının tətbiqi. Strategiyalar: münaqişələrin idarə olunması və sülhyaratma məsələləri üzrə fərdlərə və qruplara təlimlərin verilməsi, müxtəlif partiyalarla görüş, konfrans və dialoqların təşkili, KİV və seminarlar vasitəsilə sülh mədəniyyətinin dəstəklənməsi, qadınların cəlb edilməsi, vasitəçilərin dəvət edilməsi, iqtisadi maraqların yaradılması.

  Oxu materialları:

  1. Baker, Pauline H. 2001. Conflict Resolution vs. Democratic Governance: Divergent Paths toPeace? In: Ed. by Chester A. Crocker, Fen Osler Hampson, and Pamela Aall. 2001. Turbulent Peace. The Challenges of Managing International Conflict. Washington, DC: United States Insitute of Peace (pp.759-763). (Müntəxəbat)
  2. Cohen, Raymond, 1991. Negotiating Across Cultures: communication obstacles in international diplomacy. Washington, DC: United States Institute of Peace (pp.8-14). (Müntəxəbat)
  3. Galtung, Johan 2000. Conflict Transformation by Peaceful Means (The Transcend Method). Geneva: UN (pp. 14-15; 21; 25; 31; 74-75). (Müntəxəbat)

  Mühazirə 10. Barışıq prosesində ədalət və yaradıcılıq (2 saat)

  Münaqişədən sonrakı problemlər - ədalət və intiqam. Müharibə cinayətləri üçün intiqam və əfv arasında uyğun balans. Uzunmüddətli perspektivdə ifrat intiqam təhlükəsi. Birinci və İkinci dünya müharibələrindən sonrakı Almaniya nümunəsi. Baş vermiş qəddarlıq və ədalətsizliyin etirafı. Əmlakın qaytarılması, maliyyə ödənişləri və iqtisadi ziyanın əvəzinin ödənilməsi. Sülh və ədalətin maraqlı tərəflər üçün bir araya sığmazlığı.

  Münaqişədən sonrakı cəmiyyətlərdə mövcud olan siyasi struktur: bölünmə, mədəni və siyasi muxtariyyət. Sülhyaratma işinə yaradıcı yanaşma: hakimiyyətin bölüşməsi, kondominium və ərazi dəyişiklikləri.

  C. Haltunqun modeli: Münaqişənin transformasiyası anlayışı münaqişənin həllinə qarşı. Münaqişənin transformasiya yolları: sülh mədəniyyətinin dəstəklənməsi (məsələn, KİV-in köməyilə), sülhpərvər strukturların yaradılması (məsələn, qruplardaxili əlaqələr üçün şuranın və ya barışıq komissiyasının yaradılması), sülhsevər iştirakçıların prosesə cəlb edilməsi (müxalif qruplar arasında işləmək üçün məsələn, beynalxalq birliyin nümayəndələri, din xadimləri, qadınlar, QHT nümayəndələrindən ibarət sülhyaradıcıları qrupları).

  Üç mərhələ: yaradıcı yanaşma (stereotiplərdən uzaqlaşmaq, məsələn, ərazinin bir hissəsi yalnız bir dövlətə məxsus olmalıdır), keçid (yeni reallıq yaratmaq, məsələn, mübahisəli ərazilər üçün kondominium anlayışını təbliğ etmək) və transformasiya (münaqişəni yeni reallığa tətbiq etmək, məsələn, kondominium üçün qanunlar hazırlamaq və birgə istifadə etməyə başlamaq).

  Beynəlxalq qanunvericiliyin uyğunsuzluğu: millətin öz müqəddəratını təyinetmə hüququ və dövlət sərhədlərinin dəyişməzliyi sahəsində mövcud olan çoxsaylı uyğunsuzluqlar. Qanunların aliliyi qanun və yeni reallıq arasında münaqişəyə qarşı. Əlaqələrin dəyişən reallıqlara uyğunlaşması: orijinal sülh sazişlərinə əlavə və düzəlişlərin edilməsi zərurəti.

  Oxu materialları:

  1. Ball, Nicole 2001. The Challenge of Rebuilding War Torn Societies. In: Ed. by Chester A. Crocker, Fen Osler Hampson, and Pamela Aall. 2001. Turbulent Peace. The Challenges of Managing International Conflict.Washington, DC: United States Institute of Peace (pp.720-726). (Müntəxəbat)
  2. Kritz, Neil J. 2001. The Rule of Law in the Post-conflict Phase. In: Ed. by Chester A. Crocker, Fen Osler Hampson, and Pamela Aall. 2001. Turbulent Peace. The Challenges of Managing International Conflict. Washington, DC: United States Institute of Peace (pp.805-811;813). (Müntəxəbat)
  3. Lederach, John Paul 2001. Civil Society and Reconciliation. In: Ed. by Chester A. Crocker, Fen Osler Hampson, and Pamela Aall. 2001. Turbulent Peace. The Challenges of Managing International Conflict. Washington, DC: United States Institute of Peace (pp.841-847; 853-854). (Müntəxəbat)
  4. Licklider, Roy 2001. Obstacles to Peace Settlements in Turbulent Peace. In: Ed. by Chester A. Crocker, Fen Osler Hampson, and Pamela Aall. 2001. Turbulent Peace. The Challenges of Managing International Conflict. Washington, DC: United States Institute of Peace (pp.698-699; 706-709). (Müntəxəbat)
  5. Paris, Roland 2001. Wilson's Ghost: The Faulty Assumptions of Post-conflict Peace Building. In: Ed. by Chester A. Crocker, Fen Osler Hampson, and Pamela Aall. 2001. Turbulent Peace. The Challenges of Managing International Conflict. Washington, DC: United States Institute of Peace (pp. 765-767; 780-781). (Müntəxəbat)
  6. Sisk, Timothy D. 2001. Democratization and Peace Building. In: Ed. by Chester A. Crocker, Fen Osler Hampson, and Pamela Aall. 2001. Turbulent Peace. The Challenges of Managing International Conflict. Washington, DC: United States Institute of Peace (pp.786-787; 797-799). (Müntəxəbat)

  Esse mövzuları:

  1. Sülh qurucusu yeni meydana çıxan peşə kimi: sülh quruculuğunun konsepsiya və mərhələləri; barışıqdan sonra problemin həlli; sülh quruculuğunda iştirak edən iştirakçılar; sülhün yaranması yolunda əsas maneələr və potensial təhlükələr; sülh quruculuğu münaqişənin həllinə qarşı; sülh quruculuğunun xarakteristikası (şəxsi, sosial, mədəni); sülh quruculuğu strategiyaları; uğurlu və uğursuz sülh quruculuğu cəhdləri haqqında nümunələr.

  2. Sülh quruculuğunda ədalət və intiqam problemi: müharibə cinayətləri üçün intiqam və əfv arasında uyğun balans; qaçqınların öz yerlərinə qaytarılması; hərbi məhbuslar problemi; düşmən tərəflərin barışması; itirilmiş əmlakın qaytarılması; zərər çəkmiş qrupların reabilitasiyası; müharibənin vurduğu zərərin ödənilməsi; donor yardımı.

  3. Münaqişədən sonrakı cəmiyyətlərdə demokratiyanın qurulması: münaqişədən sonrakı cəmiyyətlərdə demokratiyaya tez keçidin mümkünlüyü və ya mümkün olmaması; avtoritar rejimlərin üzə çıxması təhlükəsi; müvəqqəti idarəetmənin mümkünlüyü, müvəqqəti hökumət problemi; demokratiya quruculuğunda köklü, lakin dönməz keçidin zəruriliyi.

  4. C.Haltunqun transend metodu: sülh quruculuğunda yaradıcılıq; münaqişənin transformasiyası; münaqişəyə keçid; yeni reallığın yaradılması və leqalizasiyası; yeni yaranmış reallıqlar və onların aradan qaldırılması məsələsində beynəlxalq və milli qanunvericilik arasında ziddiyyətlər.

  Esse üçün oxu materialları:

  Doqquz və onuncu mühazirələrin ədəbiyyət siyahısına baxın.

  Seminar 4. Sülh quruculuğunda kollektiv səylər. Rola əsaslanan simulyasiya (ümumi qaydalar) (2 saat)

  Mühazirə 11. Qadınlar, cender və münaqişə (2 saat)

  Qadınlar və müharibə (ümumi icmal). Müharibələrin qadınlara təsiri. Qadınların silahlı münaqişədə rolu. Qadınlar münaqişə qurbanı kimi - mərkəzdə, iştirakçı kimi kənardadırlar. Müharibə və münaqişələrdə qadınların rolları, bacarıqları, ehtiyacları və təcrübələri haqqında düşüncələr.

  Cender və münaqişə. Cender, ya cins? İctimai və bioloji fərqlər. Kişilik ("maskulinlik") və qadınlığın ("femininlik") konseptuallaşması. Mədəniyyətlərarası meyllər. Cender və cender yanaşmasının əsas istiqamətinin müəyyən edilməsi. Müharibə və münaqişə kontekstində cender yanaşmanın istiqamətinin əhəmiyyəti. Cender rollarının dəyişilməsinin mümkünlüyü.

  Bərabərlik və siyasi iştirak prinsipləri. Qərarların qəbuledilməsində iştirak - qadınların insani hüququ kimi.Siyasi qərarların qəbuledilməsində qadınların rolu: arqumentlər. Qadınların siyasətdə iştirak etməsinə mane olan əngəllər.

  Oxu materialları:

  1. Breines, Ingeborg 1999. A Gender Perspective on a Culture of Peace. In: Breines, Ingeborg, Dorota Gierycz and Betty Reardon (eds.) 1999. Toward a Women's Agenda for a Culture of Peace. Paris: UNESCO (chapter 2, pp. 33-53). (Müntəxəbat)
  2. Cott, Nancy F. 1987. The Grounding of Modern Feminism. New Haven, London: Yale University Press (pp. 243-267). (Müntəxəbat)
  3. Gierycz, Dorota 1999. Women in Decision-making: Can We Change the Status Quo? In: Breines, Ingeborg, Dorota Gierycz and Betty Reardon (eds.) 1999. Toward a Women's Agenda for a Culture of Peace. Paris: UNESCO (pp. 19-28). (Müntəxəbat)
  4. Green, Rosario 1996. Women and Men in Partnership for a Healthier Society. In: Cahill, Kevin M. 1996. Preventive Diplomacy. NY: Basic Books (pp. 87-99). (Müntəxəbat)
  5. Skjelslak, Inger and Dan Smith 2001. Gender, Peace and Conflict. Oslo: International Peace Research Institute (pp. 3-7). (Müntəxəbat)
  6. Smith, Dan 1999. Women, War and Peace. In: Breines, Ingeborg, Dorota Gierycz and Betty Reardon (eds.) 1999. Toward a Women's Agenda for a Culture of Peace. Paris: UNESCO (pp. 57-71). (Müntəxəbat)

  Mühazirə 12. Qadınlar münaqişələrin həll edilməsi
  və sülh quruculuğu prosesində
  (2 saat)

  Sülh quruculuğunda cender perspektivinin dərk edilməsi. Sülh üçün qadın təşkilatları. Qadın hərəkatlarıının güclənməsinə yönəlmiş fəaliyyətlər. Qadınlar - sülh qurucuları kimi.

  Sülh mədəniyyətinə cender yanaşması. Sülh mədəniyyətinə YUNESKO-nun verdiyi tərif. BMT-nin sülh üçün gündəliyinin konseptual strukturu və sülh gündəliyində qadınların rolu. Sülh mədəniyyətinə qadınların töhfəsi.

  İkinci və üçüncü dünya qadın konfranslarının sənədlərində əks olunmuş sülh və təhlükəsizlik sahələrində cender təhlilinə yönəlmiş yanaşmalar. IV Ümumdünya Qadın Konfransı. Fəaliyyət üçün Pekin Platforması (Silahlı münaqişələrdə iştirak edən qadınların problemləri ilə bağlı strategiya).

  "Qadınların Statusu ilə bağlı Komissiya"nın gündəliyində "Qadın və Sülh". Qadınların sülh uğrunda fəaliyyətləri və təşəbbüsləri. Yaxşı nümunələr.

  Oxu materialları:

  1. Beijing Declaration and Platform for Action with the Beijing+5 Political Declaration and Outcome Document NY: UN, 2001 (pp. 82-93; 196-200); <http://www.unifem.org/beijing/> Rev. 2003-22-01 (Müntəxəbat)
  2. Chenoy, Anuradha Mitra and Achin Vanaik 2001. Promoting Peace, Security and Conflict Resolution: Gender Balance in Decision-making. In: Skjelslak, Inger and Dan Smith 2001. Gender, Peace and Conflict. Oslo: International Peace Research Institute (pp. 122-138). (Müntəxəbat)
  3. Dahlerup, Drude 2001. Women in Political Decision-making; From Critical Mass to Critical Acts in Scandinavia. In: Skjelslak, Inger and Dan Smith 2001. Gender, Peace and Conflict. Oslo: International Peace Research Institute (pp. 104-121). (Müntəxəbat)
  4. Marshall, Donna Ramsey 2000. Women in War and Peace. Washington DC: United States Institute of Peace (pp. 7-27). (Müntəxəbat)
  5. Stephenson, Carolyn M. 1999. Gender and the United Nations: Agenda for Peace. In Towards Women's Agenda for a Culture of Peace Paris: UNESCO (101-111). (Müntəxəbat)
  6. Tuft, Eva Irene 2001. Integrating a Gender Perspective in Conflict Resolution: The Columbian Case. In: Skjelslak, Inger and Dan Smith 2001. Gender, Peace and Conflict. Oslo: International Peace Research Institute (pp. 139-145).
  7. United Nations Security Council Resolution # 1325. Rev. 2003-22-01 or <http://www.un.org/Docs/ scres/2000/sc2000.htm> Rev. 2003-22-01

  Seminar 5. Müdafiə, münaqişə və sülh quruculuğu kontekstində cenderin əsas istiqamətləri (2 saat)

  Cender istiqamətli yanaşma - kişilərin adətən üstün olduğu sahədə qadın perspektivinin əlavə edilməsinin əhəmiyyəti və onun müsbət cəhətlərinin tanınması. Müdafiə, münaqişə və sülh quruculuğu sahələrində araşdırma nümunələri.

  Qadınların hərbi və müdafiə institutları cərcivəsinə qağılması üçün üç perspektiv:

 • Hökumət və siyasətçilərin bu sahədə müsbət fəaliyyəti və bu institutlarda qadınların sayının artırılmasına yönəlmiş qeyri ayrı-seçkilik siyasəti;
 • hərbi və müdafiə institutlarında kişi və qadınların oynadıqları müxtəlif rollar haqqında məlumatların yayılması və ortaya çıxan debatlar;
 • hərbi və müdafiə institutları ilə bağlı araşdırmalara cender baxışların inteqrasiya edilməsi.

 • Qadınların sülh quruculuğu sahəsində fəaliyyəti: təlim və təhsil, qabaqcadan xəbərdaredici strukturların yaranması, sülh quruculuğu, barışıq və münaqişələrin qarşısının alınması üçün strategiyaların işlənib hazırlanması.

  Zorakı münaqişə və müharibədə cender rolları. Qadınlar əsgər, əsgər anaları və arvadları, münaqişə zamanı vətəndaş cəmiyyətinin hədəfə çevrilmiş bir hissəsi kimi, zorlama və başqa müharibə cinayətlərinin qurbanları, ailəni təmin edən və ailə başçısı, uşaqlar, yaşlılar və yaralıların qayğısına qalan, ictimai və siyasi təşkilatçılar, cəbhədə hücumçu tərəflər kimi.

  Esse mövzüları:

  1. Zorakı münaqişə və müharibədə cender rolları.
  2. Qadınların münaqişənin həlli, sülh quruculuğu və münaqişədən sonrakı durumda iştirakı.
  3. Daha sağlam cəmiyyət üçün qadınların və kişilərin tərəfdaşlığı.
  4. Qadınların qərarların qəbuledilməsi prosesində rolu.
  5. Münaqişənin həllində cender fərqləri.

  Seminar və esse üçün oxu materialları:

  On bir və on ikinci mühazirələrin ədəbiyyat siyahısına baxın.

  Essenin müzakirəsi (2 saat)
  SAYTIN XƏBƏRLƏRİ

  "Gender və din"/"Məqalələr" bölməsində Elşad Mirinin kitabları təqdim edilmişdir:
  - İslam dini zorakılığı qadağan edir
  - İslamda qadın-kişi bərabərliyi
  - İslamda qadının ictimai həyatdakı rolu
  - İslamda ailə həyatı
  VİRTUAL MUZEY

  XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların ictimai fəallığının gözəl nümunələri mövcuddur. Azərbaycanda qadın fəallığı, öz yolunu maarifçilik və xeyriyyəçilik ideyalarının yayılmasından başlayaraq, əlbəttə, hər bir ölkədə mədəni, dini, milli ənənələrlə formalaşdırılan spesifik cizgilərinə malik idi. Toplanmış informasiya, şübhəsiz, qadın və gender problemləri sahəsində işləyən müəllimlər, tarixçilər və tədqiqatçılar üçün yardımçı material olacaq. Onlar bu nadir sənədlərdən tarixi istinadlar, vizual və şifahi şəhadət şəklində istifadə etmək imkanı əldə edəcəklər.
  AVROPA QADIN TEZAURUSU

  Avropa Qadın Tezaurusu - məlumatlar bankında, İnternetdə, qadın kitabxanalarında, sənəd mərkəzlərində və arxivlərdə "qadın" informasiyasının təyin edilməsi və axtarışı üçün professional vasitədir. Tezaurusda 2087 termin var. Tezaurusun Azərbaycan versiyasına bizim cəmiyyətin sosial-siyasi reallıqlarını, milli mədəniyyətimizi və islam mədəniyyətini əks etdirən 589 terminlər daxil edilmişdir.
  GENDER DİREKTORİYASI

  Gender direktoriyası - qadın və gender məsələlərinə cəlb edilmiş bütün milli strukturlar üzrə verilənlər bankıdır: dövlət strukturları, milli parlament, biznes sektoru, KİV-lər, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpuslar, hüquq müdafiəçiləri, yazıçılar, şairlər, rəssamlar və s. Diqqət: direktoriya linklər vasitəsilə qadın QHT-lərin verilənlər bazası, gender layihələrini yerinə yetirən QHT-lərin verilənlər bankı, gender fənləri üzrə tədqiqatçıların və müəllimlərin verilənlər bankı ilə əlaqədardır.
  AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ PROBLEMLƏRI ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

  Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin təşəbbüsü ilə 2006-cı il fevralın 6-da Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Dövlət Komitəsinin sədri Bakı Dövlət Universitetinin professoru, siyasət elmləri doktoru Hicran Hüseynovadır.
  QADIN HÜQUQLARINA DAİR MİLLİ SƏNƏDLƏR

  Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair milli sənədlər təqdim edilmişdir.
  QADIN HÜQUQLARINA DAİR BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR

  Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq sənədlər təqdim edilmişdir.
  QADIN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

  Verilənlər bazasına rəsmi surətdə qeydə alınmış və qeydə alınmamış təşkilatlar, qadın qrupları daxildir. Diqqət: ölkədə dəqiq profilli QHT-lər yoxdur, ona görə də informasiyanın dolğunluğu üçün axtarışı bir neçə açar sözlər üzrə aparmaq tövsiyə olunur.
  GENDER LAYİHƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

  Verilənlər bazası 1998-2007-ci illər üzrə gender problemlərinə dair beynəlxalq və milli layihələr haqda informasiya təqdim edir. Axtarış həm tematik açar sözlər, həm də QHT-lərin adı üzrə həyata keçirilir.


  Human Rights in the XXI Century - Azerbaijan
  Regional Initiative of Women's Groups for Promoting ICT as a Strategic Tool for Social Transformation
       Sayt «Açıq Cəmiyyət» İnstitutu - Yardım Fondu tərəfindən hazırlanıb